Hovedsamarbeidspartnere

Ferd

Ferds engasjement i UE springer ut av konsernets visjon om å skape varige verdier og sette tydelige spor. Vi og næringslivet ellers er avhengige av å rekruttere ungdom som får mulighet til selvinnsikt tidlig slik at de tar bedre valg i livet. UE gir en slik mulighet. Ferd har etablert to nasjonale konkurranser: Størst verdiskapingspotensial for ungdomsbedrifter, og Størst internasjonalt potensial for studentbedrifter. Ferd er, ved Johan H. Andresen, representert i det nasjonale styret i Ungt Entreprenørskap og i JA-YE Europe. Martine Turmo Garshol er styremedlem i Ungt Entreprenørskap Oslo.

Kavlifondet

Overskuddet i Kavli Holding AS som ikke brukes til å utvikle selskapet, blir gitt til gode formål innen forskning, kultur og humanitært arbeid. Vi støtter prosjekter som har potensial til å vokse og på sikt bli selvfinansierte. Vi samarbeider tett med prosjektpartnerne våre og krever grundig og nøyaktig rapportering.

Kavlifondet støtter Ungt Entreprenørskap gjennom prosjektet «Gjør noe med det!» Prosjektet skal trene elever i å tørre å ta initiativ når de ser noe ikke fungerer, å utvikle solidariske sider og bidra til sosial verdiskapning i lokalmiljøet og i verden for øvrig. Pengene fra Kavlifondet dekker kursing og oppfølging av elever og lærere, undervisningsmateriell og synliggjøring av de sosiale resultatene elevene oppnår i prosjektet.

Kavlifondet

- Kavlifondet har stor sans for mennesker som tar tak og gjør noe med utfordringer og problemer i samfunnet rundt seg. Vi støtter flere prosjekt der enkeltpersoner – ildsjeler, om du vil – har stått på og oppnådd fantastisk mye med få midler. Gjennom å støtte Ungt Entreprenørskap håper vi at flere unge skal få øynene opp for at det er mulig å gjøre en forskjell, både for seg selv, for andre, for lokalsamfunnet og for verden.

Inger Elise Iversen, daglig leder, Kavlifondet

Besøk hjemmeside

ManpowerGroup

ManpowerGroup og Ungt Entreprenørskap (UE) er opptatt av at unge skal få kompetanse til å møte framtidens arbeidsliv. ManpowerGroup bidrar til UEs virksomhet på en rekke områder: Konsernsjef Maalfrid Brath har siden 2013 vært styreleder i UE Norge. ManpowerGroups ansatte gjennomfører programmet Fra utdanning til jobb i videregående skoler over hele landet, og selskapet juryerer og deler ut ManpowerGroups pris for beste HR-bedrift på NM for Ungdomsbedrifter og NM for Studentbedrifter. Internasjonalt er ManpowerGroup engasjert som JA Worldwides hovedsamarbeidspartner og som medlem i JA-YE Europes styre.

ManpowerGroup

– Det er veldig motiverende å møte morgendagens talenter gjennom UE. De egenskapene elevene utvikler gjennom UE, er etterspurt i arbeidslivet. Arbeidsgivere jakter på talenter som kan omsette kunnskap til verdier. Vi støtter UE fordi deres oppgave er sammenfallende med våre verdier, som innovasjon og nyskaping. 

Maalfrid Brath, konsernsjef, ManpowerGroup

Besøk hjemmeside

Hovedorganisasjonen Virke

Hovedorganisasjonen Virke er en norsk hovedorganisasjon som representerer over 21 500 virksomheter med over 225 000 ansatte innen norsk næringsliv. Virke jobber for bedre rammevilkår for sine medlemmer. Virke har vært en av Ungt Entreprenørskaps viktigste støttespillere siden etableringen i 1997, og deler hvert år ut pris til Årets entreprenørskapslærer.

Hovedorganisasjonen Virke

— Da jeg gikk på Handelshøyskolen skulle alle inn i konsulentbransjen, og de som ville bli entreprenører ble sett litt rart på. Det har snudd. Nå er det kult å være gründer. Det viser viktigheten av arbeidet til Ungt Entreprenørskap. Det er viktig at unge som ønsker det lærer hva det innebærer å skape en bedrift. Ungt Entreprenørskap øker forståelsen av næringslivets betydning i samfunnet. Tjenestenæringen er der de fleste i Norge jobber. Det er de som driver med salg og formidling av varer og tjenester. Når tjenestenæringen vokser, så må vi ha unge mennesker som vil, tør og kan skape verdier og løse samfunnsproblemer.

 
Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør, Hovedorganisasjonen Virke

Besøk hjemmeside

Nordea

Nordea har støttet Ungt Entreprenørskap siden etableringen i 1997, og er i dag organisasjonens største private samarbeidspartner. Nordeas engasjement for Ungt Entreprenørskap dreier seg om å motivere unge menneskers skaperglede, og om å synliggjøre bankens rolle ved etablering og drift av virksomheter og bedrifter. Banken deler også ut prisen for beste forretningsplan i de nasjonale konkurransene for ungdomsbedrifter og studentbedrifter. I tillegg til å være nasjonal hovedsamarbeidspartner, er Nordea samarbeidspartner med fylkesorganisasjonene i Oslo, Akershus, Buskerud og Nordland. John Sætre, leder av Bankvirksomheten i Norge, er Nordeas representant i det nasjonale styret.

Nordea

– Sammen med Ungt Entreprenørskap møter vi mange tusen elever, svarer på spørsmål og diskuterer hvordan det er å ha ansvar for egen økonomi eller egen bedrift. Det tror jeg gir både elevene og oss som bankansatte ny læring og masse positiv energi som vi tar med oss tilbake i hverdagen.

Snorre Storset, administrerende direktør, Nordea Bank Norge

Besøk hjemmeside

Orkla

Orkla ønsker i felleskap med Ungt Entreprenørskap å stimulere til kreativitet og skaperglede blant de unge. I september 2016 inngikk Orkla en samarbeidsavtale med Ungt Entreprenørskap, som innebærer at Orkla deltar i juryen for- og deler ut innovasjonsprisen under NM for Ungdomsbedrifter 2017.

Orkla er et ledende merkevareselskap og har som visjon å være «din venn hver dag». Hver eneste dag selges det rundt 8,5 millioner Orkla-produkter til kunder og forbrukere i en rekke land. 

Orkla

– Innovasjon er viktig for oss. Gjennom møter med engasjerte unge kan vi få nye perspektiv inn i vårt innovasjonsarbeid i Orkla. Vi synes det er fantastisk å få muligheten til å støtte opp under ungdoms kreativitet og skaperglede, sier Peter A. Ruzicka, konsernsjef i Orkla. 

Peter Ruzicka, konsernsjef i Orkla. 

Besøk hjemmeside

Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ)

Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ) er en allianse mellom Skatteetaten, LO, NHO, Unio, YS og KS. SMSØ arbeider forebyggende mot svart økonomi. Det er laget veiledningshefter for skatt og regnskap – det siste i samarbeid med NARF, Økonomiforbundet og Revisorforeningen. SMSØ tilbyr regnskapsopplæring for elever og lærere. Gjennom konkurransene Spleiselagets regnskapspris på NM for Ungdomsbedrifter og Økonomi- og regnskapsprisen på NM for Studentbedrifter, setter vi søkelys på regnskapets betydning for seriøse bedrifter. 

Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ)

– For oss er det viktig at ungdom lærer å gjøre ting riktig fra begynnelsen av. Gjennom UEs ulike programmer og konkurranser for ungdom opplever vi et ekte engasjement fra alle involverte, og – ikke minst – vi får ungdommene i direkte dialog, på deres egne arenaer. 

Hans Christian Holte, skattedirektør

Besøk hjemmeside

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

NHO, Næringslivets Hovedorganisasjon, er den største hovedorganisasjon på arbeidsgiversiden i Norge. NHO tok i 1997 initiativet til opprettelsen av Ungt Entreprenørskap, og har siden den gang vært en av våre viktigste partnere. Hvert år gjennomføres NM for studentbedrifter i Næringslivets Hus.

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

– Ungt Entreprenørskap er en drivende kraft i entreprenørskapsopplæringen i skole og høyere utdanning i dag. Det er viktig for norsk næringsliv i omstilling. NHO er derfor stolte av samarbeidet med UE, og at NHO i sin tid var en av grunnleggerne.

Ole Erik Almlid, administrerende direktør, NHO.

Besøk hjemmeside

Visma

Visma er Nordens ledende leverandør av programvare og tjenester for økonomi og administrasjon. Målet vårt er å forenkle og automatisere virksomhetsprosesser innenfor både privat og offentlig sektor. Visma har i en årrekke jobbet med og for unge entreprenører i Norden. Dagens unge entreprenører vil være etablerere i et høykostmarked med økt fokus på effektiv drift og automatisering. Sammen med unge nyskapere vil vi være med og sikre en effektiv drift, også i fremtiden. 

Visma

– Visma er glade for å kunne samarbeide med Ungt Entreprenørskap. Vi ser viktigheten av å spille på lag med unge verdiskapere, bygge kunnskap for fremtiden, og legge til rette for skaperglede. Når elevene får bruke moderne verktøy, samarbeide med næringslivet og realisere egne ambisjoner, tilføres en ekstra dimensjon man ikke får ved klasseromsundervisning.

Øystein Moan, administrerende direktør, Visma

Besøk hjemmeside