Bærumskolen 2017

Akershus · 24 mars 2017

Bærumskolen 2017

Mølladammen u.skole; representanter til Bærumsfinalen 31. mars (Foto UE Akershus)

Denne uken har alle de 13 ungdomsskolene i Bærum kommune med sine 8. trinn gjennomført Innovasjonscamp "KLIMAKLOK kommune".

Bakgrunn for oppdraget:

Bærum kommune har satt i gang et utviklingsprogram – KLIMAKLOK kommune – som skal gå over mange år. Det er utnevnt et uavhengig Klimapanel, og de la i oktober 2016 frem sine anbefalinger for at Bærum skal bli en KLIMAKLOK kommune. To ting ble trukket frem – Bærum må gjøre radikale grep, og alle grupper i kommunen må med, for å bli en mer klimavennlig kommune. Klimapanelet trekker frem at enkeltpersoner, barn/unge, familier, næringslivet og organisasjoner/lag og foreninger må mobiliseres for å kunne bli en KLIMAKLOK kommune. Klimapanelet mener at Bærum må ha som målsetting å halvere klimagassutslippene innen 2025 og det skal legges en plan for hvordan kommunen skal jobbe mot å bli en grønnere kommune, og sommeren 2017 skal det legges frem en ny helhetlig klimastrategi for Bærum. 

Med dette som bakteppe har kommunen bedt om elevenes hjelp til å se hvilke muligheter som finnes for en KLIMAKLOK og miljøvennlig kommune. Hvordan skal kommunen nå sitt mål om å være klimaklok? Hvordan skal de få med alle grupper i kommunen sin? Hvilke tiltak skal settes inn?

Oppdraget til elevene:

Bærum kommune inviterer til en tiltakskonkurranse for «Bærum som en KLIMAKLOK kommune». Dere/gruppen skal trekke et «Fokuskort» som definerer målgruppen dere skal jobbe mot og lage tiltak for. Produktet/løsningen deres kan både være å vise tiltak for at deres målgruppe skal bli klimakloke og miljøvennlige, men kan også være en «reklame» for å få målgruppen deres med på å være klimakloke. Det er satt opp noen kriterier som må ligge til grunn for tiltakskonkurransen, og dere må få med noen eller alle av disse punktene i tiltakene deres:

• Tiltakene må ha et tydelig konsept og tema
• Tiltakene må være klimakloke/miljøvennlige
• Tiltakene må være bærekraftige
• Tenk på kostnader - tiltakene bør ikke være for dyre for brukerne

Resultat:

Alle skolene hadde lagt veldig godt til rette for en flott uke og elevene skuffet ikke men jobbet iherdig og med meget godt resultat. Det ene gode forslaget etter det andre ble servert for alle de 80 jurymedlemmene som var i arbeid, og Klimapanelet har ved det fått seg forelagt veldig mange gode forslag fra de unge elevene. Neste fredag møter to grupper fra hver skole til den store Bærumsfinalen, og fra UE sin side er vi mektig imponert over det store arbeidet som er nedlagt av alle involverte og vi gleder oss veldig til å høre noen av de aller beste forslagene en gang til!

Innovasjonscamp er utviklet for elever i ungdomsskolen. Innovasjonscamp er en treningsleir med fokus på kreativitet og nyskaping. Elevene får et reelt oppdrag med en definert problemstilling, som de skal presentere en løsning på innen et avgrenset tidsrom. Oppdraget blir gitt av en bedrift eller organisasjon fra privat eller offentlig sektor. Elevene jobber med oppdraget i grupper på 3–6 elever og presenterer løsningene for en jury, som kårer en vinner ut ifra gitte kriterier.