Arbeids- og næringsliv

Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ)

– For oss er det viktig at ungdom lærer å gjøre ting riktig fra begynnelsen av. Gjennom UEs ulike programmer og konkurranser for ungdom opplever vi et ekte engasjement fra alle involverte, og – ikke minst – vi får ungdommene i direkte dialog, på deres egne arenaer. 

Hans Christian Holte, skattedirektør

ManpowerGroup

– Det er veldig motiverende å møte morgendagens talenter gjennom UE. De egenskapene elevene utvikler gjennom UE, er etterspurt i arbeidslivet. Arbeidsgivere jakter på talenter som kan omsette kunnskap til verdier. Vi støtter UE fordi deres oppgave er sammenfallende med våre verdier, som innovasjon og nyskaping. 

Maalfrid Brath, konsernsjef, ManpowerGroup

Nordea

– Sammen med Ungt Entreprenørskap møter vi mange tusen elever, svarer på spørsmål og diskuterer hvordan det er å ha ansvar for egen økonomi eller egen bedrift. Det tror jeg gir både elevene og oss som bankansatte ny læring og masse positiv energi som vi tar med oss tilbake i hverdagen.

Snorre Storset, administrerende direktør, Nordea Bank Norge

Hovedorganisasjonen Virke

— Da jeg gikk på Handelshøyskolen skulle alle inn i konsulentbransjen, og de som ville bli entreprenører ble sett litt rart på. Det har snudd. Nå er det kult å være gründer. Det viser viktigheten av arbeidet til Ungt Entreprenørskap. Det er viktig at unge som ønsker det lærer hva det innebærer å skape en bedrift. Ungt Entreprenørskap øker forståelsen av næringslivets betydning i samfunnet. Tjenestenæringen er der de fleste i Norge jobber. Det er de som driver med salg og formidling av varer og tjenester. Når tjenestenæringen vokser, så må vi ha unge mennesker som vil, tør og kan skape verdier og løse samfunnsproblemer.

 
Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør, Hovedorganisasjonen Virke

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

– Ungt Entreprenørskap er en drivende kraft i entreprenørskapsopplæringen i skole og høyere utdanning i dag. Det er viktig for norsk næringsliv i omstilling. NHO er derfor stolte av samarbeidet med UE, og at NHO i sin tid var en av grunnleggerne.

Ole Erik Almlid, administrerende direktør, NHO.

NHO Sogn og Fjordane

 – Entreprenørskap og innovasjon er svært viktig for Sogn og Fjordane. Vi har allereie eit næringsliv som skrik etter arbeidskraft og kompetanse på ulikt nivå, men har også bruk for nye, kreative og spennande gründerar og foretak. Entreprenørskap i utdanninga har demonstrert styrken sin både på ein praktisk måte og også som eit effektivt verkemiddel for å styrke bedriftsetablering.

Jan Atle Stang, regiondirektør NHO Sogn og Fjordane

Sparebanken Sogn og Fjordane

- Gode og trygge oppvekstmiljø er eit av dette fylket sine viktigaste fortrinn.  Kan vi i tillegg gi god rådgjeving på viktige område som personleg økonomi, utdanning og yrke, så er vi med på å legge til rette for ein god start i livet for ungdommen vår.  Kan vi bruke pengar og ressursar på noko meir meiningsfullt?  Neppe!

Arvid Andenæs, adm. dir. Sparebanken Sogn og Fjordane

Sunnfjord Energi

- Sunnfjord Energi er eitt av dei største kraftselskapa i Sogn og Fjordane, med hovudkontor i Sunnfjordbyen Førde.
Vi utviklar og driftar samfunnskritiske funksjonar, og vi står framfor store investeringar i åra som kjem.
Vår visjon er å være ei lokal drivkraft, og gjennom lønsame og interessante arbeidsplassar skal vi tiltrekke oss dei beste i bransjen.

Fredrik H. Behrens, administrerande direktør i Sunnfjord Energi

Terje Bakke Nævdal

- Vi treng fleire flinke medarbeidarar for å skape utvikling og vekst. Ungt Entreprenørskap er ein viktig samarbeidspartner i vår satsing på ungdom og rekruttering. Gjennom UE ynskjer vi å bidra til at unge lærer om næringslivet. Samstundes ønskjer vi å vise ungdom i fylket at Sognekraft har attraktive arbeidsplassar.

Terje Bakke Nævdal, administrerande direktør i Sognekraft

Sogn og Fjordane Energi

- SFE ønskjer å bidra til å stimulere til auka interesse for energi- og realfaget i skulen. Dette har vore utgangspunktet for eit nyttig og godt samarbeid med Ungt Entreprenørskap i fleire år. Gjennom ei rekkje gründercampar i grunnskulen og den vidaregåande skulen, har vi saman sett energi på agendaen. 

Konsernsjef Terje Gjengedal i SFE.

Avinor

– Å drive flyplass er en viktig samfunnsoppgave og vår eksistens betyr mye for veldig mange - også for fremtidens næringsliv. Vi ønsker å være en medspiller i nærmiljøet, og synes det er viktig å legge til rette for at ungdom blir motivert og at de får lært mer om sine utviklings- og jobbmuligheter i fremtiden. Ungt Entreprenørskap Akershus er en flott tilrettelegger for dette arbeidet, og derfor støtter vi deres arbeide med entreprenørskap i skolen.

Tonje Hesthagen, avdelingssjef kommunikasjon og samfunn, Avinor

Thon Eiendom

– Olav Thon Gruppen støtter UE fordi de fremmer ungdommelig kreativitet, bidrar til å skape fremtidens ledere i privat næringsliv, samt bidrar til å skape nye produkter og konsepter som kan ha kommersiell interesse. Dette kan gi forretningsmessig  samarbeid  i kjøpesentre for oss som sentereier, våre leietakere på kjøpesentre ,eller for Olav Thon Gruppens øvrige virksomhetsområder.

Tron Harald Bjerke, direktør eiendomsdivisjonen, Olav Thon Gruppen

SpareBank1 Østfold Akershus

– Vi har gjennom mange år hatt et positivt samarbeid med Ungt Entreprenørskap i Østfold, gjennom juryarbeid, undervisning i skolen, og som generell hovedsamarbeidspartner. Det er kjempespennende for oss å se hvordan morgendagens næringslivsledere og samfunnsutviklere tenker. Gjennom dette samarbeidet bidrar vi virkelig til fremtidig verdiskaping i våre nærområder.
 
Arild Bjørn Hansen, Administrerende direktør, SpareBank1 Østfold Akershus

Østfold Energi

– Østfold Energi har i flere år hatt et meget godt samarbeid med Ungt Entreprenørskap om å spre kunnskap om energi, miljø og realfag blant barn og unge. Den kreative tilnærmingsmåten organisasjonen har til læring, er med på å inspirere de unge og viser mulighetene innenfor fornybar energi- og kraftbransjen.
 
Oddmund Kroken, Administrerende direktør, Østfold Energi

Borregaard

– Borregaard ønsker å bidra til å utdanne fremtidens ledere. Gjennom deltakelse i Ungt Entreprenørskaps ulike programmer får ungdom sjansen til å kjenne på kroppen hva det vil si å drive en bedrift og utforske alt fra idégenerering og produktutvikling, til organisering, produksjon og salg. Vi håper dette gir mersmak og at vi sees igjen i næringslivet om noen år.
 
Per A. Sørlie, Administrerende direktør, Borregaard

Østfold fylkeskommune

— Østfold fylkeskommune har helt siden starten støttet Ungt Entreprenørskap fordi vi ser det gir resultater. UE er viktig for utviklingen av den enkelte, men også viktig for morgendagens arbeidsliv. Og det er jo ingen ulempe at vi har gjort det svært godt i NM i entreprenørskap.

Einar Wium, Fylkesdirektør, Opplæringsavdelingen

Administrerende direktør Finn Bjørn Ruyter

Samfunnsansvar er en integrert og naturlig del av Hafslund E-COs operative virksomhet, og ses på som en del av den langsiktige verdiskapingen. Hafslund E-CO er opptatt av utvikling av ansatte og av hvilke egenskaper framtidige ansatte trenger. Entreprenørskapskompetanse, som evne til initiativ, kreativitet og samarbeidsevner, er en viktig del av dette. 
Hafslund E-CO er også hovedsamarbeidspartner av Ungt Entreprenørskap Oslo. 

Finn Bjørn Ruyter, CEO Hafslund E-CO 

bilde av adm.dir

Det er positivt både for ungdom, banken og for samfunnet at skoleelever gjennom UE får høste erfaringer i å drive egen ungdomsbedrift (UB). Vi vet at flere av de som senere starter egen virksomhet har erfaring fra UB. Det viser at tidlig erfaring fra arbeid med ungdomsbedrift kan stimulere til nyskaping og nye arbeidsplasser. Vi er glad for at ungdom får denne muligheten gjennom UE og vi setter pris på at vi får lov til å bidra.
 
Richard Heiberg, konsernsjef, SpareBank 1 Østlandet

Dyreparken Kristiansand

– I Dyreparken har vi mange unge medarbeidere, og i underkant av 400 stk. er mellom 15 og 18 år. Det kan være en fordel når man skal ut i arbeidslivet for første gang, å ha erfaring fra en ungdomsbedrift.
Da er man kanskje litt mer forberedt på hva man går i møte, enn de som ikke har hatt den erfaringen.

Per Arnsten Aamot, administrerende direktør, Dyreparken Kristiansand

Aust-Agder Fylkeskommune

– Satsing på entreprenørskap i utdanning handler om å skape kultur for gründerskap på Sørlandet. Som regional utviklingsaktør er fylkeskommunen opptatt av å legge forholdene best mulig til rette for innovasjon og nyetablering. Gjennom landsdelens satsing på Ungt entreprenørskap bidrar Aust-Agder fylkeskommune til en kreativ og bærekraftig landsdel hvor innbyggerne får overskudd til å skape!

Wenche Fresvik, næringssjef, Aust-Agder Fylkeskommune

Vest-Agder fylkeskommune

– Jeg synes det knytter seg en stor spenning og stimulans til målsettingen til Vest-Agder om å øke etablererfrekvensen i den delen av befolkningen som skal inn i arbeidslivet. Samarbeidet med Ungt Entreprenørskap er en måte å nå dette målet på. Vest-Agder ønsker Entreprenørskap som tilbud til elever gjennom hele utdanningsløpet.

Johan Pensgård, tidl. næringssjef, Vest-Agder Fylkeskommune

Bergen kommune

- Bergen kommune er opptatt av innovasjon og entreprenørskap -  her ligger morgendagens løsninger! Vi ønsker et bærekraftig samfunn, og næringsutvikling er en viktig del av dette arbeidet.

Av den grunn støtter vi arbeidet til Ungt Entreprenørskap, og målsettingen om at alle elever skal gis entreprenørskapsopplæring i løpet av den obligatoriske skolegangen.

Julie Andersland, Byråd for Klima, kultur og næring
Bergen kommune

 

   
Sparebanken Vest

– Vi har vært aktiv samarbeidspartner for Ungt Entreprenørskap siden 2006, og gleder oss over alle de kunnskapsrike ungdommene som deltar i programmene. Skaperkraften fra de som har gått foran oss må videreføres til kommende generasjoner for å sikre videre vekst og velstand på Vestlandet, her gjør UE et svært viktig arbeid.

Stein Klakegg, tidligere adm. direktør, Sparebanken Vest

Kværner Stord AS

– Ungt Entreprenørskap er et viktig bidrag til å vekke gründerånden hos unge, stimulere til kreativitet, skaperglede og samarbeid og gi skoleelever innblikk i næringslivet. Kværner setter stor pris på innsatsen som blir gjort for å gi skoleelever forståelse for mulighetene som finnes i konkurranseutsatt næringsliv.

Lars Eide, adm. direktør, Kværner Stord

NHO Hordaland

– Entreprenørskap gir barn og unge innsikt i nærings- og arbeidslivets vilkår og en forståelse for verdiskaping og nyskaping i næringslivet og i lokalsamfunnet. UE spiller en stor rolle i arbeidet med å knytte næringslivet og skolene nærmere sammen.

Tom Knudsen, regiondirektør, NHO Hordaland

SpareBank 1 Nord-Norge – en bank for Nord-Norge

«Det nordnorske potensialet er stort. Sjømat, reiseliv, energi – alt som er rent og fornybart er våre naturgitte fortrinn. Samtidig er vi avhengig av at vi både har nok og riktig kompetanse for å kunne gjøre nytte av dette. Gjennom vårt samarbeid med Ungt Entreprenørskap ønsker SpareBank 1 Nord-Norge å bidra til å tilføre næringslivet i nord unge mennesker med riktig kompetanse.»

Petter Høiseth, konsernsjef i SpareBank 1 Nord-Norge

Jekta Storsenter

– Jekta Storsenter er en stolt samarbeidspartner til Ungt Entreprenørskap. Vi gleder oss også stort til å være arena for Fylkesmessa og  ønske velkommen til ungdomsbedriftene. Dette er fremtidens arbeidstakere, og gjennom UE blir ungdom bedre rustet til å møte arbeidslivet.

Laila Myrvang, senterleder Jekta Storsenter

Troms fylkeskommune

– Det er viktig at ungdom utfordres til å være gründere. De som i skoletida har vært igjennom oppstart, drifting og avvikling av ungdomsbedrift, har i større grad startet  egen virksomhet etter endt utdannelse. Slikt blir det mer verdiskaping av i Norge - noe vi hilser mer enn hjertelig velkommen.

Fylkesråd for utdanning Roar Sollied

Vestfold fylkeskommune

-

Sparebanken Møre

– For oss i Sparebanken Møre er det helt avgjørende at unge ser mulighetene ved å bli i fylket, og at de føler et lokalt engasjement. Som bank har vi lange tradisjoner
for å støtte opp om unges oppvekstkår gjennom å være en aktiv bidragsyter til lag, organisasjoner og aktiviteter i fylket. Dette ønsker vi å videreføre
gjennom samarbeidet med Ungt Entreprenørskap. 

Trond Lars Nydal, Administrerende direktør Sparebanken Møre

hoppid.no

– Gjennom Ungt Entreprenørskap får elevane oppleve korleis det er å starte og drive bedrift, samstundes som dei får innsikt i lokalt næringsliv. Det er kreativt, morosamt og ein alternativ, men lærerik, innfallsvinkel til fag som matte og samfunnsfag. Elevane lærer korleis dei kan oppdage og sjå muligheitene som fins rundt seg, og korleis dei kan gjere noko med dei.  Dette er viktig for oss, for det er dei som i dag er skuleelevar som er framtidas gründerar og bedriftsleiarar. Gjennom Ungt entreprenørskap håper vi at dei får mot til å hoppe i det og starte bedrift sjølv, seier regional- og næringssjef Bergljot Landstad.

Møre og Romsdal Fylkeskommune-Utdanning

– For at ungdommen skal ha eit godt grunnlag for å gjere utdanningsval og kvalifisere seg til arbeidslivet er det viktig å etablere eit samanhengande system for karriererettleiing i grunnopplæringa i fylket. Ungt Entreprenørskap sine program utfordrar elevane til å tenkje praktisk og kreativt. Dei lærer om lokale ressursar og muligheiter, om innovasjon og om korleis ei bedrift fungerer. Vi vonar det er med på å motivere elevane til å fullføre utdanninga si, og – på sikt - busette seg i fylket. Entreprenørskap i utdanning skaper gode og naturlege møteplassar for elevar, lærarar, næringsliv og lokalsamfunn.

Erik Brekken, fylkesutdanningssjef

IKM Gruppen

— Unge bør få muligheten til bredere erfaring mens de er under utdanning, og bevisstgjøres i forhold til de utfordringer som ligger foran dem etter endt skolegang. 

Ståle Kyllingstad, konsernsjef, IKM Gruppen

Finnmark fylkeskommune

- Den viktigste ressursen Finnmark har er våre ungdommer, og jeg er imponert over entusiasmen og energien UE skaper som gir grunnlag for kreative og nye bedriftsetableringer blant ungdom. Dette vil være helt avgjørende for å sikre verdiskaping og utvikling av Finnmark i tiden framover.

Fylkesordfører Ragnhild Vassvik
Finnmark fylkeskommune

FERD

– Hvis du med en ny og økonomisk bærekraftig løsning endrer noens fremtid fra  ugagn til skolegang, fra trygd til arbeid, har du skapt en fremtid og en verdi  gjennom fenomenet sosialt entreprenørskap. Vi er stolte over å ha bidratt til  holdningen om at sosialt entreprenørskap lønner seg, også i UE.

Johan H. Andresen, eier, Ferd

Nordea

– Små og mellomstore bedrifter utgjør en viktig del av verdiskapingen i  Norge. Nordea ønsker å motivere unge gründere og formidle bankens rolle ved  etablering og drift av virksomheter og bedrifter. Arbeidet med entreprenørskap i  skolen er en viktig møteplass for skole og næringsliv. I tillegg til å være  synlige innenfor et viktig område som innovasjon og entreprenørskap, lar vi oss  også inspirere av ungdommens skaperevne og kreativitet.

Gunn Wærsted, administrerende direktør, Nordea Bank Norge

Lerøy Aurora As – En lokal aktør med globalt perspektiv!

-    Kompetansebygging, innovasjon og entreprenørskap innenfor sjømatnæringen er særdeles viktig for at vi som landsdel skal få ta del i den økte verdiskapingen som vil komme fra sjømatnæringen i årene som kommer. Samarbeidet mellom Lerøy Aurora AS og Ungt Entreprenørskap er et viktig ledd i dette arbeidet.

Kurt Einar Karlsen, administrerende direktør i Lerøy Aurora AS

CC Stadion

– Vi er opptatt av utviklingen i Innlandet. Dagens ungdom skal både skape og bekle fremtidens arbeidsplasser og er sentrale brikker i Innlandets videre utvikling. Vi er glade for å kunne bidra med en arena for utfoldelse og trening, slik at ungdom fra hele fylket står bedre rustet til virkeligheten som venter. CC Stadion er en arena hvor ungdom får bryne seg på virkelige kunder i et virkelig marked.

Nina Utkilen, Senterleder
CC-Stadion

Visma

– Visma er glade for å kunne samarbeide med Ungt Entreprenørskap. Vi ser viktigheten av å spille på lag med unge verdiskapere, bygge kunnskap for fremtiden, og legge til rette for skaperglede. Når elevene får bruke moderne verktøy, samarbeide med næringslivet og realisere egne ambisjoner, tilføres en ekstra dimensjon man ikke får ved klasseromsundervisning.

Øystein Moan, administrerende direktør, Visma

REMIKS

– Ved å samarbeide med Ungt Entreprenørskap kan vi videreformidle vårt budskap innenfor avfall og miljø til barn og ungdom.

Like viktig er det at Remiks får igjen en stor dose med begeistring og kreative ideer på problemstillinger innenfor vårt område. Dette smitter over på vår virksomhet.

Morten Bangås, daglig leder, Remiks Husholdning AS

Orkla

– Innovasjon er viktig for oss. Gjennom møter med engasjerte unge kan vi få nye perspektiv inn i vårt innovasjonsarbeid i Orkla. Vi synes det er fantastisk å få muligheten til å støtte opp under ungdoms kreativitet og skaperglede, sier Peter A. Ruzicka, konsernsjef i Orkla. 

Peter Ruzicka, konsernsjef i Orkla. 

Kavlifondet

- Kavlifondet har stor sans for mennesker som tar tak og gjør noe med utfordringer og problemer i samfunnet rundt seg. Vi støtter flere prosjekt der enkeltpersoner – ildsjeler, om du vil – har stått på og oppnådd fantastisk mye med få midler. Gjennom å støtte Ungt Entreprenørskap håper vi at flere unge skal få øynene opp for at det er mulig å gjøre en forskjell, både for seg selv, for andre, for lokalsamfunnet og for verden.

Inger Elise Iversen, daglig leder, Kavlifondet

HERMES

– Kysten er grunnlaget for en stor verdiskaping i Nord-Norge og det finnes mange spennende jobber. Derfor ønsker vi å vise elevene i skolen hva næringa kan tilby. Vi trenger engasjert ungdom, nytenkende hoder og arbeidsomme hender!

Jan Roger Lerbukt, daglig leder Hermes AS

Dyrøy kommune

– Dyrøysamfunnet er avhengig av framoverlente innbyggere i framtida som ser muligheter og utvikler egne ideer og arbeidsplasser. Det er et stort potensiale for næringsvekst i Dyrøy, men uten gründerne kan vi ikke forløse potensialet. Nå satser vi på de unge og tror vi vil høste gevinster av det senere.

Ordfører Marit Alvig Espenes

Tromsø kommune

– Elevene elsker å jobbe med elevbedrifter hvor lære ved å gjøre står sentralt. Vi beveger oss nå inn i en fremtid hvor innovasjon og gründerskap blir mer og mer viktig. Denne avtalen er første skritt i en retning med ikke bare opplæring i et lukka rom, men med næringslivet som arena.

Ordfører Kristin Røymo

Sørreisa kommune

– Vi er glade for å inngå dette samarbeidet med Ungt Entreprenørskap for å inspirere de unge til å tenke nye og kreative tanker som kan skape nye muligheter i Sørreisa og i nord. Det er de som er unge i dag som skal sikre verdiskapningen i fremtiden, og det er derfor viktig å få entreprenørskap inn i skolen.

Ordfører Jan-Eirik Nordahl

Senja kommune

– For at dagens unge skal kunne skape si framtid i Lenvik, i regionen og i nord så er vi opptatt at ungdommene våre skal få kunnskap om hvilke næringsmuligheter som finnes, slik at de kan gjøre utdanningsvalg som kvalifiserer dem til disse mulighetene.

Ordfører Geir-Inge Sivertsen,  i Lenvik kommune

Fiskenæring midt troms2

 

Kvænangen kommune

-Det at skoleelevene får gå gjennom systematiske program som gir innsikt og lettkjøpt erfaring på hva det vil si å drive bedrift, senker terskelen for å skape arbeidsplasser i framtida. Gjennom innovasjonscamper og samarbeid med næringslivet får ungdommen selvtillit på at de kan sitte på verdifull informasjon, kunnskap og ideer. Samtidig får bedriftene treffe barn og unge som uten voksenfilter kan stille spørsmål ved etablerte sannheter og ut fra det skape spennende løsninger. Jeg er trygg på at et samarbeid med ungt entreprenørskap Troms er en trygg investering i både dagens Kvænangen og Kvænangens framtid!

Ordfører Eirik Losnegaard Mevik

Radisson Blu

- Many tromsøværing have a history with “SAS Hotellet”. Some as a guest, many as an associate in the hotel or one of our venues. The development of our people has always been a pillar where the foundation of this hotel rests on. That is why cooperation with an organization as Ungt Entreprenørskap is paramount for us. Radisson Blu Tromsø, as an organization strives to continue to touch base with the new generations, to keep track of new trends and interests of tomorrows workforce and at the same time continue to shape our organization to stay the employer of choice in Tromsø’s Hospitality environment. We look forward to a strong relationship in 2020 & the years after.

Aart Niemans, General Manager, Radisson Blu

Med næringslivet som læringsarena!

Entreprenørskap i utdanning er et samspill mellom mange aktører. Ungt Entreprenørskap står i et dynamisk møtepunkt mellom offentlige og private virksomheter og mellom utdanning, arbeids- og næringsliv. De unge blir gitt en realistisk læringsarena hvor de kan prøve ut teori i praksis, og dermed høste verdifull erfaring. Dette samspillet mellom de ulike samfunnsaktørene er det unike med Ungt Entreprenørskap.

 
 
 
 Har du lyst til å vite mer? Ta kontakt!