Presse

Pressekontakt for Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal: 

Sissel Tegelsrud Kolstad UE

Sissel Tegelsrud Kolstad
Daglig leder
E-post: sissel.tegelsrud.kolstad@ue.no 
Telefon: +47 950 65 524

nordic-innovation_middels-med-strek-300x403

Nordic Growth Entrepreneurship Review

Nordisk Ministerråd, 2013

Norge har flest unge, hurtigvoksende selskaper blant alle de nordiske landene. Vi har også høyest andel oppstartsbedrifter. Samtidig viser tall at Norge totalt sett har de dårligste vilkårene for entreprenørskap i Norden. Dette er resultater fra undersøkelsen Nordic Growth Entrepreneurship Review som har sett på vekst i sysselsetting blant nordiske bedrifter i treårsperioden 2007-2009.

------------------------------------------------------------------------------------------

 

Utredning om sosialt entreprenørskap  

Utarbeidet av DAMVAD for Nærings- og Handelsdepartementet, 2012

 

Denne utredningen, som er utarbeidet av DAMVAD på vegne av Nærings- og handelsdepartementet, har som formål å bidra til en forståelse av hvordan sosialt entreprenørskap skal forstås i en norsk kontekst, samt hvilken rolle sosiale entreprenører potensielt kan spille i den norske velferdsstaten.

-----------------------------------------------------------------------------------------

EU 2012

Entrepreneurship Education at School in Europe,  National Strategies, Curricula and Learning Outcomes

European Commission, 2012

With 31 countries participating in the 2011 Eurydice survey on ‘Entrepreneurship Education’, this report provides a unique opportunity to gather information on the current state of entrepreneurship education in primary and general secondary education as well as on the associated recent national strategies, action plans, initiatives and ongoing reforms.

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NIFU-rapport

Midtveisevaluering av handlingsplanen for entreprenørskap i utdanningen

Kårstein og Spilling, NIFU, 2012

Denne rapporten presenterer resultatene fra en midtveis-evaluering av handlingsplanen for entreprenørskap i utdanningen. I rapporten foretas en gjennomgang av de ulike tiltakene i handlingsplanen med vekt på tiltakenes relevans og hvordan de er fulgt opp.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Forside oppnåelse av læringsmål

Entreprenørskap i utdanningen og oppnåelse av læringsmål
Johansen og Mathisen, Østlandsforskning, 2012

Hovedformålet med rapporten er å diskutere hvilke sammenhenger det er mellom ulike former for entreprenørskapsopplæring i grunnskole og videregående opplæring og akademiske prestasjoner (læring i fag og grunnleggende ferdigheter). For å svare for dette benyttes data fra elevundersøkelser i ungdomsskolen og videregående skole.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Forside Innovasjon og nyskaping

Innovasjon og nyskaping

K. Boge, Høgskolen i Oslo Akershus, 2012

Rapporten inneholder en drøfting av hvorfor HiOA bør satse strategisk på innovasjon, nyskaping og entreprenørskap. Dernest følger en presentasjon av det teoretiske rammeverket, kartlegginger og funn, samt anbefalinger om hvilke tiltak HiOA bør iverksette dersom målet er en strategisk satsing på innovasjon, nyskaping og entreprenørskap.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

hit med logo

Entrepreneurship in higher education – a successful program at Telemark University College

S. T. Hagen og H. Hasleberg, Høgskolen i Telemark, 2012

The main objective of the entrepreneurship programme at Telemark University College, Faculty of Technology is to ensure the future of the Norwegian welfare society. In two courses at bachelor level the students learn how to use innovative tools and to have a more practical view on how to write a realistic business plan. In the 1st year, the students are trained for two intensive days at the Entrepreneur Camp in writing a sketch for a business plan, and in the 3rd year, the bachelor students can take the course Student Enterprise with 20 credits. The students work in groups of 3-6 members and they have to come up with and develop their own business ideas. The students have more responsibility and are expected to seek knowledge and competence from mentors and other networks in the industry.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Forside Moberg rapport

The Impact of Entrepreneurship Education and Project-Based Education on Students’ Personal Development and Entrepreneurial Intentions at the Lower Levels of the Educational System: Too Much of Two Good Things?

K. Moberg, Copenhagen Business School, 2012

An analysis of a survey in which the effect of entrepreneurship education and project-based education on students at lower secondary level is investigated. The results are based on a random sample of 2000 Danish students. The analysis indicates that entrepreneurship education has a positive effect on students’ personal development, and that its effect on entrepreneurial intentions is fully mediated by its effect on students’ self-conception. A finding with important policy implications is that there is a negative interaction effect between entrepreneurship education and project-based education regarding impact on students’ self-conception. The implication of the results is that we should replace project-based education with entrepreneurship education rather than having them run in parallel.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Forside OECD rapport

Effects and impact of entrepreneurship programmes in higher education

The European Commission, DG Enterprise and Industry, 2012

An assessment of the impact of entrepreneurship education at the level of educational institutions can determine the degree to which it has accomplished its objectives and it justifies the resources committed to it. This research focuses on the impact of entrepreneurship education programmes provided by higher education institutions on four dimensions:

 • Impact on the entrepreneurship key competence;
 • Impact on the intentions towards entrepreneurship;
 • Impact on the individual's employability;

Impact on society and the economy. This study is based on a survey among alumni of higher education institutions in Europe who have attended entrepreneurship education and a control group of alumni that have not participated in this type of education. The results presented in this study show clearly that entrepreneurship education makes a difference.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Perspektiv og begreper_NIFU

Entreprenørskap i utdanningen- perspektiver og begreper

Spilling, Johansen, NIFU, 2011

Rapporten gjennomgår teorigrunnlaget for entreprenørskap i utdanningen (EiU) og drøfter hvordan det kan operasjonaliseres med hensyn til utforming av utdanningstilbud i entreprenørskap på ulike nivåer og på ulike fagområder i utdanningssystemet.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. Entreprenørskap i høyere utdanning_NIFU

Entreprenørskap i høyere utdanning - en kartlegging av omfang og innhold

Bjørnåli, Støren, Henaug, NIFU, 2011

Rapporten gir en samlet oversikt over hvilke høyere utdanningsinstitusjoner i Norge som gir et tilbud om entreprenørskap, og hva slags tilbud de gir. Utdanningstilbudene er kategorisert etter omfang, type, nivå og fagområde. Innhold og læringsmål er også kartlagt. Kartleggingen dekker situasjonen høsten 2010, og omfatter således studietilbud for studieåret 2010–2011.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Entreprenørskap i utdanningen

Eggen Lervik, Hauge, Dahl Norgård, Utdanningsforbundet,HSH, 2011

Denne rapporten inneholder resultatene fra to spørreskjemaundersøkelser rettet mot henholdsvis ledere i arbeidslivet og lærere på ungdomstrinnet.

Undersøkelsen belyser: i hvilken grad skole og arbeidsliv samarbeider systematisk om entreprenørskap,  i hvilken grad entreprenørielle kompetanser er etterspurt i arbeidslivet og oppøves i skolen og  hvilke erfaringer lærere og bedriftsledere har med samarbeid skole–arbeidsliv generelt og med entreprenørskap i utdanning spesielt.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. Ungdomsbedrift_ØF

Ungdomsbedrift og entreprenørskap

Johansen, Østlandsforskning, 2011

Undersøkelse om deltakelse i Ungdomsbedrift (UB) i videregående opplæring bidrar til å øke andelen unge mennesker som har positive holdninger til entreprenørskap, etablerer egen bedrift, og driver sosialt entreprenørskap og intraprenørskap. For fire av tolv dimensjoner ble det funnet signifikante forskjeller mellom elever som har gjennomført UB og de som ikke har gjennomført UB: erfaring med entreprenøriell aktivitet, entreprenøriellkapasitet, karriereønske og lederansvar.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Hasleberg

Studentbedrift, entreprenørskap i ingeniørutdanningen ved Høgskolen i Telemark

Hagen og Hasleberg,Høgskolen i Telemark, 2011

 

 

Rapport om hvordan Høgskolen i Telemark har etablert programmet Studentbedrift som studietilbud

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

11. Nordlandsforskning

Evaluering av KRDs og NHDs tilskudd til Ungt Entreprenørskap

Ovesen, Gjertsen, Rønning, Nordlandsforskning, 2011

Evalueringen besvarer tre hovedspørsmål:

 • Hvordan forvaltes departementenes tilskudd til UE?
 • Hvordan bidrar UE som organisasjon og UEs aktiviteter og resultater til å oppfylles departementenes mål med tilskuddene?

Hva som evt kan gjøres av forbedringer under de to første punktene

---------------------------------------------------------------------------------------------------

12. JA-YE Denmark

Impact of Entrepreneurship education in Denmark - 2011

Fonden for Entreprenørskap, Danmark , 2011

In this report the initial findings of two longitudinal impact surveys of entrepreneurship education, which were initiated by The Danish Foundation for Entrepreneurship-Young Enterprise during 2011, are presented. The two surveys focus on ninth-graders at lower secondary level and university students at graduate level. Even though the surveys are in their initial stages we can identify some interesting indications of what effects entrepreneurship education have on students.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nordisk 2011

  Kreativitet, innovasjon og entreprenørskap i utdanningssystemene i Norden

Nordisk Ministerråd 2011

En nordisk komparativ studie av hvordan kreativitet, innovasjon og entreprenørskap er integrert i de nordiske utdanningssystemene. Studiene er en del av Nordisk ministerråds globaliseringsprosjekt "En god opplæring til ungdom og voksne" som har som ett av fire delmål å fremme kreativitet, innovasjon og entreprenørskap i utdanningen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

13. Entreprenørskap i grunnopplæringen_ØF

Entreprenørskap i grunnopplæringen Status 2010

Johansen, Schanke, Østlandsforskning, 2010

Formålet med denne rapporten var å beskrive utbredelsen av ulike former for entreprenørskapsopplæring i grunnskolen og videregående opplæring. Det ble kartlagt i alt åtte tilbud i grunnskolen og seks tilbud i videregåendeopplæring

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

14. Studentundersøkelse_PERDUCO

Studentundersøkelsen 2009

Perduco Norges Forskningsråd, Innovasjon Norge, 2009

Perduco har på oppdrag fra Norges forskningsråd og Innovasjon Norge gjennomført en undersøkelse blant norske studenter om entreprenørskap i 2009.Formålet med undersøkelsen var å kartlegge studenters kunnskap, holdninger, motivasjon og barrierer i forhold til entreprenørskap.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

15. Trivsel og fravær_ØF

Trivsel og fravær i videregående opplæring
Johansen, Schanke, Østlandsforskning, 2009

Forskningsstudien inkluderer fire kvantitativt orienterte datainnsamlinger: to elevundersøkelser om trivsel, en måneds fraværsregistrering i ungdomsbedrifter, og innhenting av fraværsstatistikk. Studien viser hvilke faktorer som spiller inn på elevers fravær og trivsel i videregående opplæring. Studien viser også hvilke faktorer som spiller inn på elevers fravær og trivsel i ungdomsbedrifter.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

16. Bager

The Camp Model: An Innovative way of Teaching Entrepeneurship

Bager, The International Danish Entrepreneurship Academy, 2008

Camps come in many forms: Some camps depart from student ideas, others from company or university ideas; and some camps, focusing at idea generation, are labelled Innovation Camps while others, focusing at solutions and implementation, are labelled Solution Camps. However, the model used in these camps and the basic learning and innovation principles behind are identical. The core principles are: Diversity, horizontal thinking, problem orientation, facilitation, action learning and future orientation. Three such camps are described in detail in this paper.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

17. Regional utvikling_ØF

Hovedkonklusjoner - UE og regional utvikling

Johansen, Schanke, Lauritzen, Østlandsforskning, 2008

I dette notatet gjennomgås hovedfunn for et prosjekt om det regionale aspektet ved UEs arbeid (grundig rapport er 18/2008) . Det er sett på undervisningsprogrammene Vårt lokalsamfunn, SikkSakk Europa, Elevbedrift, Ungdomsbedrift og Studentbedrift.

Følgende områder er belyst:

 • UE som bidragsyter for unge menneskers entreprenørskapskompetanse.
 • UE som bidragsyter for nyetableringer og utvikling av robuste lokalsamfunn
 • UE som brobygger mellom skole og lokalt næringsliv.
 • Forståelsen og nytten av UEs programmer – tre spørsmål om hvordan lærere, veiledere, rektorer, politikere og offentlig ansatte ser på UEs programmer
 • Kjønnsdimensjonen – utvalgte analyser sortert på kjønn

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

18. Regionale aspekter

Ungt Entreprenørskap og regional utvikling

Johansen, Schanke, Lauritzen, Østlandsforskning, 2008

Denne rapporten fokuserer på det regionale aspektet ved UEs arbeid. I arbeidet med prosjektet er det benyttet både kvantitative og kvalitative tilnærminger. De kvantitative studiene inkluderer spørreundersøkelser blant elever, lærere og veiledere/mentorer i alle fem programmer.

De kvalitative studiene inkluderer individuelle intervjuer med følgende aktører: Tidligere deltakere i studentbedrift som nå er selvstendig næringsdrivende, politikere i sentrale posisjoner på kommunalt og fylkeskommunalt nivå, offentlig ansatte i avdelinger for næring og utdanning, skoleledere, veiledere og lærere.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

19. EU

Entrepreneurship in higher education, especially in non-business studies

Final report of the expert group, European Commission Enterprise and Industry Directorate-General, 2008

The main objectives of this project were:

 • to identify strengths and weaknesses in European higher education institutions, as regards offering entrepreneurship teaching;
 • to investigate the most common teaching methods currently in use, and identify best practice in delivering entrepreneurship education at this level;
 • to explore in depth issues related to the teaching of entrepreneurship in different fields of study;
 • to evaluate how entrepreneurship education could best contribute to new start-ups and to the exploitation of business ideas;
 • to gather information on existing good practice and provide concrete examples;
 • to identify factors of success and main obstacles; 
 • to promote the exchange of experiences;
 • to highlight the role of public policies and identify relevant support measures; 
 • to draw main conclusions and recommendations for policy action.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20. Jakten på arbeidsgleden

Jakten på arbeidsgleden i ungdomsbedriften. Resultater fra følgeevaluering av prosjektet

Eide, Johansen, Østlandsforskning, 2007

Prosjektet ”Jakten på arbeidsgleden i ungdomsbedriften” er gjennomført blant 230 ungdomsbedrifter i videregående skole i Akershus. Prosjektet hadde som mål å øke trivselen og redusere fraværet blant elevene gjennom å implementere IA-avtalen i ungdomsbedriftene.

I rapporten konkluderes det med at prosjektet har bidratt positivt til holdningsendring i forhold til elevenes forståelse av fravær og hva som bidrar til trivsel og inkludering. Flere respondenter mener at IA-prosjektet hadde bidratt til å redusere eget og/eller andres fravær, men dette gjenfinnes ikke i faktisk redusert fravær.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21. En muskel_ØF

”Entreprenørskap er en muskel som kan trenes!”. Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter.

Harris-Christensen, Eide, Østlandsforskning, 2007

Notatet bygger på en intervjustudie av 22 informanter. Forprosjektets formål har vært å få innsikt i målgruppens erfaringer med entreprenørskapsopplæring gitt gjennom ungdomsbedrift (UB) og/eller studentbedrift (SB).

I notatet beskrives blant annet informantenes positive erfaringer med en læringsstrategi som fremmer individuelt tilpasset opplæring, og der deltakerne får mulighet til å lære av de erfaringene de gjør samtidig som de får økt forståelse for helhet og sammenheng mellom teori og praksis. De elementene som dominerer deltakernes læreprosesser i UB/SB, sammenfaller med kriterier for læreprosesser som fremmer entreprenørskap – slik disse er framsatt innenfor pedagogisk entreprenørskapsteori.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22. Experience_company programme_ENRY

Experiences from participation in JA-YE Company Programmes

Johansen, Østlandsforskning, 2007

The report is based on a quantitative study of former participants from these 6 countries: Belgium, Denmark, Estonia, Finland, Romania and the Slovak Republic. The data used was collected through internet-based questionnaires. In addition to conducting the quantitative study in the 6 countries mentioned above, we consolidate and/or compare particular results of similar studies from Norway in 2005 and 2006 wherever we find it relevant and appropriate.

4 research questions are raised: a) Do the respondents recommend participation in CP to other students? b) Do entrepreneurial skills develop through CP? c) What do the participants think about CP as an educational method? and d) Does CP lead to more business start-ups?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23. The next generation_ØF

Enterprise 2010. The Next Generation in 2007

Johansen,Skålholt, Østlandsforskning, 2007

The aim of the project is to ask young people what they think about Europe’s future and their role in it. In 2005 about 10.000 secondary school students across Europe participated in the youth survey. This project report is based on our follow on study in 2007, in which some of the respondents from the 2005-study were invited to participate. Data was collected through an internet survey in October, and youths from 17 countries have answered our questionnaire.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25. Følgeforskning_ØF

Entreprenørskapsopplæring i skolen. Hovedkonklusjoner fra 3-års følgeforskning av Ungt Entreprenørskaps program: ”Program for nyskaping og entreprenørskap i opplæring og utdanning i Norge”(2001-2005).

Johansen,  Eide, Østlandsforskning, 2006

Ungt Entreprenørskap sitt ”Program for nyskaping og entreprenørskap i opplæring og utdanning i Norge” (2001-2005) hadde som hensikt å bidra til utvikling av entreprenørskapskompetanse hos elever og ungdommer. Østlandsforskning har i perioden 2003-05 foretatt en følgeevaluering av programmet. I dette korte notatet oppsummeres hovedfunnene fra evalueringen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25. Følgeforskning_ØF

Følgeforskning av Ungt Entreprenørskaps program: ”Program for nyskaping og entreprenørskap i opplæring og utdanning i Norge”(2001-2005). Underveisnotat 3. års følgeevaluering.

Frydenlund, Eide, Johansen, Østlandsforskning, 2006

Østlandsforskning har følgeevaluert implementeringen av UE programmet ”Program for nyskaping og entreprenørskap i opplæring og utdanning i Norge” over en 3-års periode (2003-2005). Dette er notat nummer 3 i en serie på 3, og adresserer følgeforskningen som har blitt gjennomført i evalueringens tredje år, 2005. Det er gjennomført en kundetilfredshetsundersøkelse blant elever, lærere og mentorer. I rapporten diskuteres seks emner som de tre gruppene er bedt om å besvare: Oppfatninger knyttet til: Ungt Entreprenørskaps kompetanse; den jobben Ungt Entreprenørskap gjør i fylkene; elevers nytte av å delta i ungdomsbedrift; Ungt Entreprenørskaps info-/læremateriell; de andre gruppene som deltar; og anbefalinger av Ungt Entreprenørskap.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26. Erfaring Studentbedrift_ØF

Erfaringer fra deltagelse i Studentbedrift

Johansen, Hella Eide, Østlandsforskning, 2006

Skoleåret 2002/03 startet Ungt Entreprenørskap opp bedriftskonseptet Studenbedrift. Til sammen har 940 studenter deltatt som etablerere av Studentbedrift. Prosjektet ”Etableringsfrekvens Studentbedrift” er en kvantitativ studie av tidligere deltakere i Studentbedrifter. Målet er å få vite hvordan deltakerne opplevde tiden som etablerer av Studentbedrift, og hvorvidt deltagelsen i Studentbedrift har hatt innvirkning på deres senere karriere, herunder etableringer av egne bedrifter.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------