Hovedsamarbeidspartnere

Sparebanken Møre

Som en fylkesdekkende sparebank er Sparebanken Møre opptatt av økt verdiskaping og vekst i fylket vårt. Ungt Entreprenørskaps program bidrar til nettopp dette gjennom å trene fremtidens voksne i gründerskap, kreativitet og innovasjon. Det er også viktig med en god økonomisk ballast. Som en del av vårt samfunnsengasjement samarbeider vi med Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal om ulike programmer i skolen. Dette Økonomi og karrierevalg, Sjef i eget liv, innovasjonscamp, elevbedrift, ungdomsbedrift og studentbedrift. Sparebanken Møre er jury og deltar på fylkesmessen for både ungdomsbedrifter og studentbedrifter.

Sparebanken Møre

– For oss i Sparebanken Møre er det helt avgjørende at unge ser mulighetene ved å bli i fylket, og at de føler et lokalt engasjement. Som bank har vi lange tradisjoner
for å støtte opp om unges oppvekstkår gjennom å være en aktiv bidragsyter til lag, organisasjoner og aktiviteter i fylket. Dette ønsker vi å videreføre
gjennom samarbeidet med Ungt Entreprenørskap. 

Trond Lars Nydal, Administrerende direktør Sparebanken Møre

Besøk hjemmeside

hoppid.no

hoppid.no er eit tilbod til alle gründerar i Møre og Romsdal fylke. Gjennom hoppid.no-kontora i kommunane, får dei råd og rettleiing i alle fasar av ei bedriftsetablering; tilbod om kurs og opplæring, råd om tilskot og finansiering og hjelp i søkeprosessar. I tillegg legg hoppid.no til rette for knoppskyting i næringslivet og for entreprenørskap i skulen. Målet er å skape nye og levedyktige bedrifter, mangfald i arbeidslivet og auka verdiskaping, gjennom å forsterke Møre og Romsdal som gründerfylket. Entreprenørskapssatsinga er eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylkeskommune, kommunane, Innovasjon Norge og fylkesmannen i Møre og Romsdal. Det er Regional- og næringsavdelinga i fylkeskommunen som har koordineringsansvaret

hoppid.no

– Gjennom Ungt Entreprenørskap får elevane oppleve korleis det er å starte og drive bedrift, samstundes som dei får innsikt i lokalt næringsliv. Det er kreativt, morosamt og ein alternativ, men lærerik, innfallsvinkel til fag som matte og samfunnsfag. Elevane lærer korleis dei kan oppdage og sjå muligheitene som fins rundt seg, og korleis dei kan gjere noko med dei.  Dette er viktig for oss, for det er dei som i dag er skuleelevar som er framtidas gründerar og bedriftsleiarar. Gjennom Ungt entreprenørskap håper vi at dei får mot til å hoppe i det og starte bedrift sjølv, seier regional- og næringssjef Bergljot Landstad.

Besøk hjemmeside

Møre og Romsdal Fylkeskommune-Utdanning

Oppvekst- og utdanningssystemet i Møre og Romsdal skal opplevast som attraktivt og godt tilrettelagt for brukarane. Det skal vere god samanheng mellom utdanningsnivå og skulane skal levere kompetanse som næringslivet og offentleg sektor har bruk for. Tilgang på arbeidstakarar med rett kompetanse kjem til å være viktig for at fylket skal utvikle seg og vere eit godt framtidig utdannings-, bu- og arbeidsfylke.

Møre og Romsdal Fylkeskommune-Utdanning

– For at ungdommen skal ha eit godt grunnlag for å gjere utdanningsval og kvalifisere seg til arbeidslivet er det viktig å etablere eit samanhengande system for karriererettleiing i grunnopplæringa i fylket. Ungt Entreprenørskap sine program utfordrar elevane til å tenkje praktisk og kreativt. Dei lærer om lokale ressursar og muligheiter, om innovasjon og om korleis ei bedrift fungerer. Vi vonar det er med på å motivere elevane til å fullføre utdanninga si, og – på sikt - busette seg i fylket. Entreprenørskap i utdanning skaper gode og naturlege møteplassar for elevar, lærarar, næringsliv og lokalsamfunn.

Erik Brekken, fylkesutdanningssjef

Besøk hjemmeside

Storebrand

Storebrand er en ledende aktør i det nordiske markedet for langsiktig sparing og forsikring.