Avvikling av ungdomsbedrift

Oslo · 03.mai 2013

Mai måned er tiden for avvikling av ungdomsbediften. I den forbinedelse har vi skritt for skritt rutiner for hva som skal til for å avvikle bedriften på en ordentlig måte:

  1. Avslutt produksjon og salg: Produksjonen må avsluttes i tide og dere må prøve å få solgt ut hele varelageret. Kanskje må dere sette ned prisen og ha et opphørssalg? Klarer dere ikke å få solgt ut alt, skal lageret deles mellom eierne.
  2. Betal alle utestående fakturaer og inndriv utestående fordringer: Dersom dere vet at det er noen fakturaer eller regninger/fordringer dere ikke har mottatt, er det på høy tid å purre på disse nå. Vær helt sikre på at dere betaler utestående fakturaer og at kunder får betalt sine utestående regninger.
  3. Avslutt alle kontraktsforhold: Dersom dere har noen løpende avtaler om f. eks levering av varer/tjenester, skal disse avsluttes nå. Også avtaler med mentorer, skolen, etc. må avsluttes. Disse er det viktig at dere gir en spesiell oppmerksomhet til, gjerne i form av en egenprodusert gave eller en spesiell takk.
  4. Avslutt bankkonto:  VIKTIG!! Kontoen skal gjøres opp av de som har disposisjonsrett til kontoen. Dette gjøres før generalforsamling og renteinntekter etc. legges inn i regnskapet. Når kontoen er gjort opp, kan det ikke lenger foretas transaksjoner (innskudd/betalinger) på den, så vær helt sikker på at dere har gjort ferdig alt før dere går til banken.(NB! Ta med bedriftsattesten fra UE som ligger under dokumenter på bedriftssiden deres på UE.no)
  5. Avslutt regnskapet, med resultatoppstilling og balanse, inkl. fordeling av overskuddet (i UB-løypa - steg 23 finnes det et opplastbart dokument; Regnskapsprogram. I dette programmet finnes en mal (en flik) for resultatoppstilling og balanse.) NB! Revisor bør behandle og godkjenne regnskapet. (Mal for revisorberetning finnes i UB-løypa - steg 30)
  6. Bedriftene må skrive en årsrapport. (forslag til disposisjon ligger i UB-løypa – steg 30, og rutiner for innsending finner dere i en av fanene under.)
  7. Sende innkalling til Generalforsamling til alle andelseiere. (Egen innkallingsmal i UB-løypa – steg 31)
  8. Tips til hvordan gjennomføre Generalforsamlingen finnes i UB-løypa – steg 31
  9. Avvikle ved å logge inn på ue.no. Etter at dere har lastet opp rapporten, må dere klikke på "avvikling pågår" på bedriftens side. Det er først når dere har gjort dette at UE mottar melding om at bedriften skal avvikles.
  10. NY RUTINE: Fyll inn sle tte-skjemaet (BR1026B) ut med bedriftens navn og organisasjonsnummer, og underskrives av ansvarlig lærer. Skjema og referat med avviklingsvedtak fra generalforsamlingen sendes direkte til Brønnøysundregisteret. (Adressen finnes i skjemaet BR1026B).

 

NB: Dersom utbetaling av lønn/overskudd overstiger kr 4 000 per person per kalenderår i Ungdomsbedriften, må det innberettes. Rutiner for dette finner du HER

NB: Frist for innsending av årsrapport er 31.mai.

 

Under finner dere diverse informasjon ifm. avikling av ungdomsbedriften.

Attest for å ha drevet ungdomsbedrift

Det å ha drevet Ungdomsbedrift blir mer og mer verdsatt av aktører i arbeidslivet. Mange legger vekt på akkurat dette når de skal ansette nye folk. En attest fra jobben man har gjort i ungdomsbedriften er derfor verdifull å ha på sin CV.

NB! Ungt Entreprenørskap stiller to krav for at UB-elevene skal få attest:

1) Ungdomsbedriften må være ferdig registrert i Brønnøysundregisterene med et org.nummer

2) Ungdomsbedriften må sende inn en årsrapport.

UE Oslo sender ut attester til ansvarlig lærer i løpet av juni.

 

Rutiner for avvikling av UB

Normalrutine:
a) Brønnøysundregistrene sender ut et varsel direkte til bedriftene om å avslutte (gjelder UB, og varselet sendes ut ca. 10. mai)

b) Ungdomsbedriften kaller inn til og avholder avsluttende generalforsamling, og skriver referat fra møtet.

c) Deretter fylles sle tte-skjemaet (BR1026B) ut med bedriftens navn og organisasjonsnummer, og underskrives av ansvarlig lærer. Skjema og referat med avviklingsvedtak fra generalforsamlingen sendes direkte til Brønnøysundregisteret.

d) Dersom deltakerne i bedriftene ikke avvikler selv, vil de bli avviklet av Enhetsregisteret slik at ingen bedrifter skal leve lengre enn avtalt. Denne avviklingen skjer fortrinnsvis i løpet av juli måned.

Regelen om opplasting av årsrapport til UE gjelder fremdeles, noe som danner grunnlag for utsendelse av attester til deltakerne. Denne opplastingen skjer via den eksisterende bedriftsregistrerings-siden.

Avvik:
De bedriftene som ikke skal avvikles, må meldes inn til UE via skjemaet her innen 10. juni. Disse bedriftene skal ikke sende inn blankatt for sletting som de har mottatt fra Brønnøysundregistrene.

 

Videreføring av bedrift til 2014/15

De bedriftene som ikke skal avvikles, men leve videre skoleåret 2014/15, skal meldes inn til UE via skjemaet her. Frist for å melde inn er 10. juni. Disse bedriftene skal ikke sende inn blanketten for sletting som de har mottatt fra Brønnøysundregistrene.

 

Innsending av årsrapport kan gjøres på to måter:

1) Logg deg inn på bedriftens egen side på HER, velge satus avvikling pågår og last opp årsrapporten elektronisk i PDF-format.
2) Send årsrapporten til oss per post. Adresse: Ungt Entreprenørskap Oslo, postboks 7173 Majorstuen, 0307 Oslo.

Frist for å sende inn årsrapport (både per post og elektronisk) er 31. mai. UE Oslo skriver ut attester og sender til ansvarlig lærer som deler ut til elevene.