Visjon, formål og verdier

UNGT ENTREPRENØRSKAPS VISJON

«VI SKAL INSPIRERE UNGE TIL Å TENKE NYTT OG TIL Å SKAPE VERDIER.»

 

UNGT ENTREPRENØRSKAPS FORMÅL er – i samspill med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører – å:

 • Utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv
 • Gi barn og unge forståelse for betydningen av verdiskaping og nyskaping i næringslivet
 • Fremme barn og unges samarbeidsevne og ansvarsbevissthet
 • Gi forståelse for og kunnskap om etikk og regler i nærings- og arbeidslivet
 • Styrke samhandlingen i lokalsamfunnet mellom nærings- og arbeidslivet og skolene
 • Stimulere til samarbeid over landegrensene
 • Inspirere til framtidig verdiskaping i en sosial, kulturell og økonomisk sammenheng

 

UNGT ENTREPRENØRSKAPS KJERNEVERDIER:

Framtid

 • Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre framtida
 • Være en drivkraft for verdiskaping og nyskaping
 • Gi viktige bidrag til å skape livskraftige lokalsamfunn og global  bærekraftig utvikling

Samspill

 • Lære barn og unge å samarbeide
 • Være en forutsigbar og langsiktig samarbeidspartner i spennet mellom skole, arbeids- og næringsliv
 • Skape møteplasser og bygge nettverk; lokalt, nasjonalt og  internasjonalt

Skaperglede

 • Gi unge mennesker muligheter til å utvikle kreativitet, skaperglede og tro  på seg selv
 • Motivere unge mennesker til å tenke nytt og til å skape verdier
 • Benytte «Lære ved å gjøre» i sentrum for all aktivitet