Innovasjonskompetanse for Skiens-elevene

Telemark · 17 des 2019

Skien kommune, sammen med 11 andre Telemarkskommuner, har fornyet sin samarbeidsavtale med Ungt Entreprenørskap. Gjennom samarbeidet får Skiens-elevene bygget innovasjons- og entreprenørskapskompetanse i utdanningsløpet sitt og vil styrke samarbeidet mellom lokalt arbeidsliv og skole. Samarbeidet legger særlig vekt på at programmer og aktiviteter er i tråd med nevnte Fagfornyelsen, og de tre tverrfaglige temaene folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling spesielt.  

Fremtidens verdiskaping, fremtidens skole og overordnet del i læreplanene

Mange kommuner i hele Norge har denne høsten trappet opp entreprenørskapsaktiviteter og inngått samarbeidsavtaler med Ungt Entreprenørskap, alt med bakgrunn i ny Overordnet del samt Fagfornyelsen i den norske skolen som trer i kraft fra 01 08 20. De begrunner inngåelse av samarbeidet med at metodeverk, program, undervisningsmateriell og oppfølging av lærerne treffer svært godt på sosial læring, dybdelæring, refleksjon, livsmestring (deriblant personlig økonomi), demokrati og medbestemmelse og ikke minst bærekraft.

- I Skien har vi en målsetting om at 90% av alle ungdommer skal ha fullført videregående skole innen rettighetstiden. Det å stimulere skoler, lærere og elever til enda tettere samarbeid mellom arbeidslivet og utdanningssystemet gjør at elever enda tydeligere ser sammenheng mellom det de lærer på skolen og krav og forventninger som møter dem i arbeidslivet. Å få lære på mer praktiske og varierte måter, med en tettere kobling til arbeidslivet, har vist seg å gi flere elever mer motivasjon og lærelyst og kan i tillegg gi bedre dybdelæring - sier Grete Gjelten, som er kommunalsjef for oppvekst i Skien kommune. Hun gleder seg over at Gjerpen ungdomsskole har gått tverrfaglig til verks når nå alle 9. klassingene går igjennom programmet Elevbedrift. 
-De har selv funnet sin forretningsidé, sine roller i elevbedriften, utviklet produktet eller tjenesten og også laget sin egen stand. Det er mange fag og læringsmål som innfrir i en slik prosess, sier Gjelten, som også er imponert over samarbeidet i lærerkollegiet som kreves for å legge til rette for en slik satsing.  

Kopling til arbeidslivet

Ungt Entreprenørskap (UE) har program som strekker seg fra barneskole til universitet. I det første  programmet «Vårt Lokalsamfunn» blir elevene introdusert for at de er en del av et større fellesskap og hvilke forpliktelser og fordeler det ligger i nettopp dette. Fra 7. klasse blir de så utfordret dypere på kreativitet, innovasjon og nyskaping i programmet SMARTe Grønne Innovatører, der de selv kommer opp med sin løsning av reelle oppdrag som næringslivet ønsker innspill og svar på. De neste programmene Innovasjonscamp og Elevbedrift går enda dypere hva gjelder kreativitet, nyskaping og samarbeid. Her må de selv identifisere et hverdagsproblem, finne sin løsning, som kan være et produkt eller en tjeneste, - for så å både markedsføre og selge, drive ledelse og være en del av et team samt samspille med lokalt næringsliv. Det er dette Gjerpens-elevene og rundt 500 andre Telemarkselever nå skal igjennom fra nyttår. Det vil så bli arrangert skolemesse der jury fra lokalt næringsliv gir de tilbakemeldinger og innspill på deres idé. De beste Elevbedriftene går så videre til Vestfold- og Telemarksmesterskapet som arrangeres i Rønholthallen den 2. april. Felles med alle program er at UE i samarbeid med skole inviterer inn lokalt næringsliv til å delta som veiledere, mentorer, fagpersoner og som jury. 

 

Offensive skole-eiere

-Skolens oppdrag er å gi barn og unge et godt grunnlag for videre utdanning og et godt liv. De skal lære fagkunnskap og ferdigheter, men skolen skal også gi barn og unge den brede dannelsen de trenger både i arbeidslivet og livet ellers, forteller Ann-Iren, som er imponert over hva hun ser av kreativitet, utforskertrang og miljøengasjement ute i skolene. 

-Dagens unge er svært opptatt av bærekraft og omtaler FN sine 17 bærekraftsmål som en helt naturlig rettesnor for all aktivitet i deres elevbedrifter. De fordrer oss voksne i å legge til rette for at de får lov til å involvere seg i å løse store globale samfunnsutfordringer. Noen idéer er trolig ikke realiserbare i 2019, men bare det å trene på å tenke så stort og å eie ansvaret for egen læring gir en enorm læringsmotivasjon og engasjement, sier Ann-Iren, som er imponert hvordan lærerne omstiller seg hver dag. 
-Lærerne tenker annerledes om sin undervisning enn hva jeg ble eksponert for i min skoletid. De har gått fra kateterundervisning til mer rådgivende, veiledende og coachende tilnærming. Lærerne oppmuntrer elevene sine til selv å ta kontakt med ressurspersoner fra lokalt arbeidsliv, og å finne ut av sine roller i deres bedrift. Med dette gir de elevene mulighet til selv å ta mer eierskap til egen læring. Vår rolle er å trygge læreren til å ta steget og bidra til koplinger og arrangere milepæler, sier Haugen, som selvsagt er svært fornøyd med at Skien kommune forlenger samarbeidet.

(Inn med  BILDE fra  Skolemesse for Elevbedrifter på Gjerpen Ungdomsskole)
Sted: Gjerpen Ungdomsskole
Tid: Tirsdag 17. desember kl 11:00-11:45

Om Ungt Entreprenørskap:

Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell, landsomfattende organisasjon som i samspill med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv. Ungt Entreprenørskap er brobyggeren mellom skole og arbeidsliv og bringer lokalt nærings- og arbeidsliv inn i klasserommene og elevene ut av skoleområdet arbeidende med reelle oppdrag eller ideer initiert fra næringslivet eller seg selv. 
Ungt Entreprenørskap gir lærerne opplæring og support i å tilrettelegge for trening i entreprenørielle handlingskompetanser for barn, ungdom og studenter.  

Ungt Entreprenørskap består av en nasjonal enhet (UE Norge) og 17 selvstendige fylkesorganisasjoner. Den desentraliserte organiseringen gjør at UE har nærhet til skolen, lokale myndigheter og lokalt arbeids- og næringsliv. 

UE ble etablert 21. oktober 1997. Gjennom den europeiske organisasjonen JA Europe samarbeider UE nært med sine søsterorganisasjoner i 38 land i Europa. UE er medlem i den verdensomspennende organisasjonen JA Worldwide.

Fra 1.1.2020 blir slår Ungt Entreprenørskap Vestfold og Ungt Entreprenørskap Telemark seg sammen. Daglig leder blir Ann-Iren Haugen.