SMART Remiks

Troms · 1 sep 2015

SMART Remiks

Kunnskap om lokalsamfunnet og bruk av egen kreativitet utvikler evnen til å bidra til positive forandringer for seg selv og andre!

SMART inspirerer lysten til å utforske, tenke fritt og være løsningsorienterte gjennom kreative prosesser og samarbeid. Gjennom SMART skal elevene avdekke behov, utvikle ideer og realisere løsninger andre kan nyttiggjøre seg. Dette forutsetter et tankesett og en holdning til livet som i korthet handler om å få ideer og å se løsninger der andre ser problemer.

Ideer og løsninger finnes for alle og består i de fleste tilfeller ikke av annet enn flere gamle ideer satt sammen på en ny måte. Det avgjørende er å se dem og bruke dem. Ved å jobbe med SMART vil elevene få kunnskaper og ferdigheter som kan knyttes direkte til kompetansemål i flere fag, se forankring til kompetansemål i fane lengre ned på siden.

SMART er et program for 5. – 7. trinn primært, men kan også brukes på lavere trinn med noen tilpasninger.

SMART er delt inn i 5 faser og det er lagt opp til en rekke øvelser, oppgaver og skjemaer som stimulerer elevenes evne og vilje til å jobbe i kreative team.

Tema for SMART Remiks er miljø, avfall, sortering og redesign. Vi anbefaler å sette av minimum 5 - 6 timer til prosjektet. Besøk på Remiks kommer i tillegg og kan gjøres i fase 1 eller 2.

  UE Troms ved Kaja Baardsen (lenke) kjører gratis kurs, og har beskrivelse og konkrete øvelser, med tidsbruk, for å gjennomføre SMART Remiks. Ta kontakt!

Remiks

SMARTingen:
SMARTe løsninger på hverdagsutfordringer i Østfold og gir et godt bilde av SMART som metode og kreativiteten som bor i elevene.

Idéutvikling i fem faser:
SMART brukt som idéutvikling for oppstart av Elevbedrift. For inspirasjon og hvordan finne gode idéer. Viser fasene 2 - 5 i SMART.

 

Teambuilding:
Elevene blir bedre kjent og trygg på hverandre. Kreativitet og til inspirasjon. Fase 1 i SMART.

 

FORANKRING I LÆRERPLANEN

De mest relevante fagene med tanke på forankring av SMART i læreplaner for fag:

K-06 KOMPETANSEMÅL

SAMFUNNSFAG:

Utforskeren:

- formulere eit samfunnsfagleg spørsmål, foreslå moglege forklaringar og belyse spørsmålet gjennom ei undersøking

- diskutere samfunnsfaglege tema med respekt for andre sitt syn, bruke relevante fagomgrep og skilje mellom meiningar og fakta

- gjennomføre og presentere undersøkingar som krev teljing og rekning, ved å bruke informasjon frå tabellar og diagram

- skrive samfunnsfagleg tekst ved å bruke relevante fagomgrep og fleire kjelder

NORSK:

SKRIFTLIGE

-  skrive tekster med klart uttrykt tema og skape sammenheng mellom setninger og avsnitt

-  skrive fortellende, beskrivende, reflekterende og argumenterende tekster etter mønster av eksempeltekster og andre kilder, og tilpasse egne tekster til formål og mottaker

- bruke digitale kilder og verktøy til å lage sammensatte tekster med hyperkoplinger og varierte estetiske virkemidler

- velge ut og vurdere informasjon fra bibliotek og digitale informasjonskanaler

MUNTLIGE:

- lytte til og videreutvikle innspill fra andre og skille mellom meninger og fakta

-  uttrykke og grunngi egne standpunkter og vise respekt for andres

MAT OG HELSE:

MAT OG LIVSSTIL

 - finne oppskrifter i ulike kjelder

 - bruke rekning for å auke eller redusere mengda i oppskrifter, prøve dei ut og vurdere resultatet

 - følgje oppskrifter

 - diskutere kva mattryggleik og trygg mat inneber

MAT OG FORBRUK

- vurdere, velje og handle miljøbevisst

- utvikle, lage og presentere eit produkt

NATURFAG:

FORSKERSPIREN:

- formulere naturfaglige spørsmål om noe eleven lurer på, foreslå mulige forklaringer, lage en plan og gjennomføre undersøkelser

TEKNOLOGI OG DESIGN:

- beskrive livsløpet til et produkt og diskutere i hvilken grad produktet er forenelig med bærekraftig utvikling

KUNST OG HÅNDVERK

DESIGN:

Lage enkle bruksformer i ulike materialer og kunne gjøre rede for sammenheng mellom idé, valg av materialer, håndverksteknikker, form, farge og funksjon

 

Her legger vi ut ferdige SMART undervisningsopplegg

3. trinn:

5.-7. trinn:

SMART består av 5 faser:

  • Fase 1 - Kartlegging - jakte etter gode problemer og idéer ut fra hva de selv finner inspirerende og interessant. Finne problemstillinger.
  • Fase 2 - Idémyldring - bearbeide og utvikle løsninger individuelt eller i grupper. Her skal elevene bearbeide og utvikle løsninger på problemstillingene.
  • Fase 3 - Vurdering av idé - elevene velger en problemstilling de ønsker å fordype seg i, før de etablerer grupper sammen med andre som har samme valg. Gjennomfør teambygging om dere ikke alt har gjort det.  Gruppen lager så en plan for arbeidet med å realisere sine løsninger.
  • Fase 4 - Iverksetting av idé - lage modeller og presentasjon. Gruppene presenterer sine SMARTe løsninger!
  • Fase 5 - Veien videre - evaluering. Arbeidet avsluttes med refleksjon over hva gruppene har lært og hva løsningene har gitt av verdi og nytte.

UE Troms ved Kaja Baardsen (lenke) har beskrivelse og konkrete øvelser med tidsbruk for å gjennomføre SMART Remiks. Se også filmene i første fane.