Presse

Presssekontakt for Ungt Entreprenørskap Trøndelag:

Frank Norbeck

 
Frank Norbeck
Daglig leder
E-post: frank.norbeck@ue.no
Telefon: 90 12 16 12

Årsmelding 2015 (kun nettbasert versjon)

Årsmelding 2014 (kun nettbasert versjon)

Årsmelding 2013:

Årsmelding 2012:

Årsmelding 2011:

Årsmelding 2010:

 

     

UE Logo TIFF

JPG
TIFF
GIF
EPS
 
     

Logo JA YE TIFF

TIFF
GIF
EPS
 
     
     

Bilde2

Langtidseffekter av deltakelse i Ungdomsbedrift

ØF-notat 08/2018

Vegard Johansen

ICEE

Innovation Cluster for Entrepreneurship Education

ENRI - Research Report 01/2018

Vegard Johansen

------------------------------------------------------------------------------------------

NIFU

Entreprenørskapsutdanning i Norge - status og veien videre

NIFU, rapport 2/2015

Olav R. Spilling
Vegard Johansen
Liv Anne Støren 

Sluttrapport fra følgeforskningsprosjektet om entreprenørskap i utdanningen. 

------------------------------------------------------------------------------------------

wenneberg

Effekter av utbildning i entreprenørskap

Elert, Wenneberg, Ratio 2012

Forskningsrapporten ”Effekter av utbildning i entreprenörskap” visar att elever som drev ett UF-företag 1994-1996 i högre utsträckning startar eget företag, betydligt oftare når chefspositioner, har högre lön och en bättre etablering på arbetsmarknaden. I rapporten studeras effekterna av utbildningskonceptet UF-företagande, som bedrivits av Ung Företagsamhet på landets gymnasieskolor i dryga 30 år.

------------------------------------------------------------------------------------------

impact 2012

Impact of Entrepreneurship Education in Denmark

The Danish Foundation for Entrepreneurship - Young Enterprise 2012

The Danish Foundation for Entrepreneurship - Young Enterprise is performing a longitudinal project to investigate the effects of educational design on students' entrepreneurial self-efficacy, entrepreneurial intentions and behaviors. This project is performed in collaboration with Copenhagen Business School and Lund University. Short-term results from the latest round of surveys in the project which covers all three levels of the education system show that different kinds of teaching result in different effects.

--------------------------------------------------------------------------------------------

nordic-innovation_middels-med-strek-300x403

Nordic Growth Entrepreneurship Review

Nordisk Ministerråd, 2013

Norge har flest unge, hurtigvoksende selskaper blant alle de nordiske landene. Vi har også høyest andel oppstartsbedrifter. Samtidig viser tall at Norge totalt sett har de dårligste vilkårene for entreprenørskap i Norden. Dette er resultater fra undersøkelsen Nordic Growth Entrepreneurship Review som har sett på vekst i sysselsetting blant nordiske bedrifter i treårsperioden 2007-2009.

------------------------------------------------------------------------------------------

 

Utredning om sosialt entreprenørskap  

Utarbeidet av DAMVAD for Nærings- og Handelsdepartementet, 2012

 

Denne utredningen, som er utarbeidet av DAMVAD på vegne av Nærings- og handelsdepartementet, har som formål å bidra til en forståelse av hvordan sosialt entreprenørskap skal forstås i en norsk kontekst, samt hvilken rolle sosiale entreprenører potensielt kan spille i den norske velferdsstaten.

---------------------------------------------------------------------------------------

 

Entreprenørskap i høyere utdanning – erfaringer blant nyutdannede

Støren, NIFU, 2012

Denne studien har som siktemål å besvare en rekke spørsmål om betydningen av entreprenørskap i høyere utdanning og læringsutbyttet av å ha hatt entreprenørskap som en del av sin utdanning

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------

EU 2012

Entrepreneurship Education at School in Europe, National Strategies, Curricula and Learning Outcomes

European Commission, 2012

With 31 countries participating in the 2011 Eurydice survey on ‘Entrepreneurship Education’, this report provides a unique opportunity to gather information on the current state of entrepreneurship education in primary and general secondary education as well as on the associated recent national strategies, action plans, initiatives and ongoing reforms.

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NIFU-rapport

Midtveisevaluering av handlingsplanen for entreprenørskap i utdanningen

Kårstein og Spilling, NIFU, 2012

Denne rapporten presenterer resultatene fra en midtveis-evaluering av handlingsplanen for entreprenørskap i utdanningen. I rapporten foretas en gjennomgang av de ulike tiltakene i handlingsplanen med vekt på tiltakenes relevans og hvordan de er fulgt opp.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Forside oppnåelse av læringsmål

Entreprenørskap i utdanningen og oppnåelse av læringsmål
Johansen og Mathisen, Østlandsforskning, 2012

Hovedformålet med rapporten er å diskutere hvilke sammenhenger det er mellom ulike former for entreprenørskapsopplæring i grunnskole og videregående opplæring og akademiske prestasjoner (læring i fag og grunnleggende ferdigheter). For å svare for dette benyttes data fra elevundersøkelser i ungdomsskolen og videregående skole.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Forside Innovasjon og nyskaping

Innovasjon og nyskaping

K. Boge, Høgskolen i Oslo Akershus, 2012

Rapporten inneholder en drøfting av hvorfor HiOA bør satse strategisk på innovasjon, nyskaping og entreprenørskap. Dernest følger en presentasjon av det teoretiske rammeverket, kartlegginger og funn, samt anbefalinger om hvilke tiltak HiOA bør iverksette dersom målet er en strategisk satsing på innovasjon, nyskaping og entreprenørskap.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

hit med logo

Entrepreneurship in higher education – a successful program at Telemark University College

S. T. Hagen og H. Hasleberg, Høgskolen i Telemark, 2012

The main objective of the entrepreneurship programme at Telemark University College, Faculty of Technology is to ensure the future of the Norwegian welfare society. In two courses at bachelor level the students learn how to use innovative tools and to have a more practical view on how to write a realistic business plan. In the 1st year, the students are trained for two intensive days at the Entrepreneur Camp in writing a sketch for a business plan, and in the 3rd year, the bachelor students can take the course Student Enterprise with 20 credits. The students work in groups of 3-6 members and they have to come up with and develop their own business ideas. The students have more responsibility and are expected to seek knowledge and competence from mentors and other networks in the industry.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Forside Moberg rapport

The Impact of Entrepreneurship Education and Project-Based Education on Students’ Personal Development and Entrepreneurial Intentions at the Lower Levels of the Educational System: Too Much of Two Good Things?

K. Moberg, Copenhagen Business School, 2012

An analysis of a survey in which the effect of entrepreneurship education and project-based education on students at lower secondary level is investigated. The results are based on a random sample of 2000 Danish students. The analysis indicates that entrepreneurship education has a positive effect on students’ personal development, and that its effect on entrepreneurial intentions is fully mediated by its effect on students’ self-conception. A finding with important policy implications is that there is a negative interaction effect between entrepreneurship education and project-based education regarding impact on students’ self-conception. The implication of the results is that we should replace project-based education with entrepreneurship education rather than having them run in parallel.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Forside OECD rapport

Effects and impact of entrepreneurship programmes in higher education

The European Commission, DG Enterprise and Industry, 2012

An assessment of the impact of entrepreneurship education at the level of educational institutions can determine the degree to which it has accomplished its objectives and it justifies the resources committed to it. This research focuses on the impact of entrepreneurship education programmes provided by higher education institutions on four dimensions:

  • Impact on the entrepreneurship key competence;
  • Impact on the intentions towards entrepreneurship;
  • Impact on the individual's employability;

Impact on society and the economy. This study is based on a survey among alumni of higher education institutions in Europe who have attended entrepreneurship education and a control group of alumni that have not participated in this type of education. The results presented in this study show clearly that entrepreneurship education makes a difference.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Perspektiv og begreper_NIFU

Entreprenørskap i utdanningen- perspektiver og begreper

Spilling, Johansen, NIFU, 2011

Rapporten gjennomgår teorigrunnlaget for entreprenørskap i utdanningen (EiU) og drøfter hvordan det kan operasjonaliseres med hensyn til utforming av utdanningstilbud i entreprenørskap på ulike nivåer og på ulike fagområder i utdanningssystemet.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. Entreprenørskap i høyere utdanning_NIFU

Entreprenørskap i høyere utdanning - en kartlegging av omfang og innhold

Bjørnåli, Støren, Henaug, NIFU, 2011

Rapporten gir en samlet oversikt over hvilke høyere utdanningsinstitusjoner i Norge som gir et tilbud om entreprenørskap, og hva slags tilbud de gir. Utdanningstilbudene er kategorisert etter omfang, type, nivå og fagområde. Innhold og læringsmål er også kartlagt. Kartleggingen dekker situasjonen høsten 2010, og omfatter således studietilbud for studieåret 2010–2011.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Entreprenørskap i utdanningen

Eggen Lervik, Hauge, Dahl Norgård, Utdanningsforbundet,HSH, 2011

Denne rapporten inneholder resultatene fra to spørreskjemaundersøkelser rettet mot henholdsvis ledere i arbeidslivet og lærere på ungdomstrinnet.

Undersøkelsen belyser: i hvilken grad skole og arbeidsliv samarbeider systematisk om entreprenørskap,  i hvilken grad entreprenørielle kompetanser er etterspurt i arbeidslivet og oppøves i skolen og  hvilke erfaringer lærere og bedriftsledere har med samarbeid skole–arbeidsliv generelt og med entreprenørskap i utdanning spesielt.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. Ungdomsbedrift_ØF

Ungdomsbedrift og entreprenørskap

Johansen, Østlandsforskning, 2011

Undersøkelse om deltakelse i Ungdomsbedrift (UB) i videregående opplæring bidrar til å øke andelen unge mennesker som har positive holdninger til entreprenørskap, etablerer egen bedrift, og driver sosialt entreprenørskap og intraprenørskap. For fire av tolv dimensjoner ble det funnet signifikante forskjeller mellom elever som har gjennomført UB og de som ikke har gjennomført UB: erfaring med entreprenøriell aktivitet, entreprenøriellkapasitet, karriereønske og lederansvar.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Hasleberg

Studentbedrift, entreprenørskap i ingeniørutdanningen ved Høgskolen i Telemark

Hagen og Hasleberg,Høgskolen i Telemark, 2011

 

 

Rapport om hvordan Høgskolen i Telemark har etablert programmet Studentbedrift som studietilbud

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

11. Nordlandsforskning

Evaluering av KRDs og NHDs tilskudd til Ungt Entreprenørskap

Ovesen, Gjertsen, Rønning, Nordlandsforskning, 2011

Evalueringen besvarer tre hovedspørsmål:

  • Hvordan forvaltes departementenes tilskudd til UE?
  • Hvordan bidrar UE som organisasjon og UEs aktiviteter og resultater til å oppfylles departementenes mål med tilskuddene?

Hva som evt kan gjøres av forbedringer under de to første punktene

---------------------------------------------------------------------------------------------------

12. JA-YE Denmark

Impact of Entrepreneurship education in Denmark - 2011

Fonden for Entreprenørskap, Danmark , 2011

In this report the initial findings of two longitudinal impact surveys of entrepreneurship education, which were initiated by The Danish Foundation for Entrepreneurship-Young Enterprise during 2011, are presented. The two surveys focus on ninth-graders at lower secondary level and university students at graduate level. Even though the surveys are in their initial stages we can identify some interesting indications of what effects entrepreneurship education have on students.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nordisk 2011

  Kreativitet, innovasjon og entreprenørskap i utdanningssystemene i Norden

Nordisk Ministerråd 2011

En nordisk komparativ studie av hvordan kreativitet, innovasjon og entreprenørskap er integrert i de nordiske utdanningssystemene. Studiene er en del av Nordisk ministerråds globaliseringsprosjekt "En god opplæring til ungdom og voksne" som har som ett av fire delmål å fremme kreativitet, innovasjon og entreprenørskap i utdanningen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

13. Entreprenørskap i grunnopplæringen_ØF

Entreprenørskap i grunnopplæringen Status 2010

Johansen, Schanke, Østlandsforskning, 2010

Formålet med denne rapporten var å beskrive utbredelsen av ulike former for entreprenørskapsopplæring i grunnskolen og videregående opplæring. Det ble kartlagt i alt åtte tilbud i grunnskolen og seks tilbud i videregåendeopplæring

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

14. Studentundersøkelse_PERDUCO

Studentundersøkelsen 2009

Perduco Norges Forskningsråd, Innovasjon Norge, 2009

Perduco har på oppdrag fra Norges forskningsråd og Innovasjon Norge gjennomført en undersøkelse blant norske studenter om entreprenørskap i 2009.Formålet med undersøkelsen var å kartlegge studenters kunnskap, holdninger, motivasjon og barrierer i forhold til entreprenørskap.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

15. Trivsel og fravær_ØF

Trivsel og fravær i videregående opplæring

 Johansen og Schanke, Østlandsforskning 2009

 

Denne studien har fokusert på fravær og trivsel i videregående opplæring, og sluttproduktet er denne rapporten.  Rundt 300 elever ved syv videregående skoler i Akershus er fulgt i skoleåret 2008/09. Det er gjort fire kvantitative datainnsamlinger: to elevundersøkelser om trivsel, en måneds fraværsregistrering i ungdomsbedrifter, og innhenting av skolenes fraværsstatistikk. Studien viser hvilke faktorer som spiller inn på elevers fravær og trivsel i videregående opplæring.