Årsmelding 2016 for UE Akershus

Akershus · 23 feb 2017

Årsmelding 2016 for UE Akershus

 

Les hele årsmeldingen her:

Daglig leder har ordet

Av Petter Skotland, daglig leder i Ungt Entreprenørskap Akershus.

Et nytt år med både oppturer og nedturer er nå ved veis ende. Vår
mangeårig styreleder og entreprenørskapsentusiast Georg Vestby
døde fra oss etter lang tids sykdom. Georg var en hedersmann og
en fantastisk partner, som bidro til å utvikle Ungt Entreprenørskap
Akershus gjennom sin tilstedeværelse og utrolige engasjement. Han
var en god samtalepartner og en stor ambassadør for oss. Vi rakk
og utnevne Georg til æresmedlem ved en flott tilstelning regissert av
Thon gruppen to uker før han døde, og jeg er veldig glad for å ha fått
være tilstede på denne. Georg var fremoverlent og ba oss fortsette
det gode og viktige arbeidet vi gjør. Vi lyser fred over Georgs minne
og takker for alt han har vært og bidratt med.

Entreprenørskap i utdanningen er viktigere enn noen gang. Norge
står overfor store omstillinger og vi trenger å skolere de unge til å se
muligheter og gjøre noe med dem. Vi jobber knallhardt hver dag for
å oppnå akkurat det. Jeg vil nok en gang takke mine medarbeidere
for den fantastiske innsatsen de legger ned for å bidra til et mer
nyskapende Norge.

Ved inngangen til et nytt år har to nye bedrifter valgt å gå inn som
samarbeidspartnere til Ungt Entreprenørskap Akershus. Vi takker
Explorius og Byggmakker for tilliten, og skal gjøre alt vi kan for å lage
vinn-vinn opplevelser for begge parter. Fylkestinget vedtok å øke
bevilgningene med kr 500 000,- som betyr at vi møter året bedre
rustet enn på lenge.

Ungt Entreprenørskap Akershus har stort fokus på kvalitet og er
opptatt av at enhver aktivitet og et hvert arrangement skal være av
så god kvalitet at det fører til en ny. Alle kommunene er medlemmer
og vi jobber nå med å fylle innhold i avtalene, slik at vi kan sikre en
kvalitativt god progresjon innenfor pedagogisk entreprenørskap hos
alle elever i Akershusskolen. Skal vi få til dette trenger vi stor grad
av frivillighet fra næringslivet og fra offentlig ansatte. Mentorer,
jurymedlemmer og oppdragsgivere er nøkkelen til fortsatt vekst.
Det er spesielt gøy å se at tidligere UB-elever engasjerer seg som
mentorer og vil bidra med sin kompetanse.

Ressurser vil alltid være en knapp faktor i ideelle organisasjoner og
vi har derfor lagt fokus på arrangementer som inkluderer mange.
Kommunene Asker og Bærum gjennomfører i samarbeid med
oss Innovasjonscamper for alle sine ungdomskolene i løpet av en
uke. Nytt av året er at alle ungdomsskolene på Øvre Romerike skal
gjennomføre etter samme type organisering. Vi vil også prøve å få til
det samme i Follo og på Nedre Romerike. I videregående skole har
vi i år hatt 8 skoler igjennom Enova-camp med temaet «Energi for
fremtiden», og fire skoler i det nystartede prosjektet «Ringer av vann»
i samarbeid med Nærings- og fiskeridepartementet. Begge prosjekter
ble avsluttet med stor finale i Akershus Fylkestingssalen.
Vi ser at Akershuselevene lykkes godt på så vel regionale, nasjonale
som internasjonale arrangementer. Under årets Region-øst messe
for ungdomsskoler tok Akershus nesten storeslem. Vi ble igjen blant
de tre beste fylkene totalt under NM for ungdomsbedrifter, og under
Trade Fair i Wien tok vi nok en gang 3 av 7 førsteplasser.
Også studentbedriftene ved NMBU lykkes godt i mesterskap og
under NM vant Gutta på Ås førstepris i kategorien Beste økonomi og
regnskap, og var også nominert som topp tre i Beste Studentbedrift
i Norge. Det jobbes særdeles bra ute i skolene i Akershus, og
vi heier på alle lærere som har tatt i bruk entreprenørskap som
opplæringsmetode.

Interreg-prosjektet Grenseløst entreprenørskap er nå inne i sitt andre
år. Vi har gjennomført frokostmøter mellom ungdomsbedrifter og
mentorer, og det er utviklet en ny mentormanual. Jeg gleder meg til å
se effektene som dette prosjektet vil føre med seg.
Alle kommunene i Akershus er medlemmer i Ungt Entreprenørskap. Vi
har aktivitet i alle kommuner, og vår målsetting er å implementere UE’s
progresjonsmodell i hele fylket. På grunn av en langtidssykemelding
har totalaktiviteten likevel gått noe ned i år, og som viser meg at våre
menneskelige ressurser i organisasjonen er nøkkelen til aktivitet og
kvalitet.

Norge trenger flere mennesker som ser muligheter og gjør noe med
dem. I samspill med stadig flere aktører ønsker vi sterkt å bidra til
det. Kommunene må etter hvert stille strengere krav til sine skoler,
og entreprenørskapsmeldingen i videregående skole vil bidra til å
synliggjøre viktigheten av satsingen innen dette utdanningsnivået.
Vi ser gang på gang at entreprenørskap gir mer skolemotivasjon og
tryggere elever. De tilegner seg kompetanser for å mestre fremtiden
bedre, og de knytter seg opp mot for dem verdifulle nettverk.
Det viktig at morgendagens arbeidstakere møter arbeidslivet
allerede på skolen, slik at de kan skoleres til fremtiden så tidlig
som mulig. Vi bygger entreprenørskapskompetanse fra barneskole
til høyere utdanning, og møter flere og flere elever som har hatt
entreprenørskap i hele utdanningsløpet. Mange av våre tidligere
elever har lederroller i studentorganisasjoner og er villig til å ta på seg
ansvar. I år har vi opplevd flere elever som velger skoler som har fokus
på entreprenørskap.

UE Akershus har skal gi elevene endringskompetanse, handlingskompetanse,
omverdenkompetanse og sosial kompetanse. Akershus
er fortsatt det fylket i landet med størst totalaktivitet. Det
er sentralt for oss at flest mulig elever får ta del i opplæringen,
fordi Ungt Entreprenørskap handler om å skape de gode og
varige læringsopplevelsene, og vi vil også i fremtiden stå på for at
praksisbasert dybdelæring skal ha en viktig plass i skolen.
Jeg vil takke våre styremedlemmer og alle som stiller opp som
jurymedlemmer, veiledere og mentorer, og jeg er kjempestolt over hva
vi får sammen. Ikke minst vil jeg igjen rette en kjempe takk til mine
medarbeidere, som hver dag står på for å prege fremtidens Norge.
Jeg ser frem til et nytt år med fremtid, samspill og skaperglede!