Veiledere

Skolen trenger din kompetanse! Mange av våre programmer gjennomføres av veiledere fra lokalt arbeids – og næringsliv. Sammen med oss kan du være med å gi flere elever mulighet til god og fremtidsrettet læring.

Veiledere

Når utdanning og arbeidsliv samarbeider godt skapes utmerkede opplæringsarenaer og nyttige læringssituasjoner for elevene. Det er viktig at representanter fra samfunnet utenfor skolen engasjerer seg for å formidle kunnskaper og dele erfaringer fra et arbeidsliv som er i stadig endring. Å få være i dialog med og lære av erfarne voksne gir elevene en annerledes læringsopplevelse. Ungt Entreprenørskap er opptatt av å skape møteplasser mellom utdanning og næringsliv, og gjennom våre programmer setter vi en agenda og lager gode rammer for slike møteplasser.

Ungt Entreprenørskap har i dag over 90 ansatte fordelt i alle fylkene. Deres jobb er å legge til rette for entreprenørskapsaktivitet gjennom en rekke programmer ved hjelp av kurs, godt læremateriell og oppfølging. Det betyr at du som veileder får kurs og nødvendig informasjon før du møter elevene.

5 gode grunner til å våre veileder:

  • Samfunnsansvar – Skolens oppgave er å forberede barn og unge på å møte arbeidslivet. Dette gjøres best i nært samarbeid med samfunnslivet utenfor skolen, og det forutsetter en arena for samspill. Det er på denne arenaen UE opererer.
  • Synlighet i lokalsamfunnet – Arbeidslivet eksisterer i lokalsamfunn. I dette er skolen med dets barn og unge sentrale aktører. En viktig gevinst ved å gjennomføre et UE- program er at du får kommunisert for skolen, dets elever og hjemmene, at din virksomhet bidrar lokalt. Samtidig får du en ypperlig anledning til å vise fram hvem du representerer og hva dere står for.
  • Viktige tema på dagsorden – Mange aktører i det norske arbeids- og næringslivet har ønsker og meninger om hva skolen bør prioritere å rette søkelyset på. Ved å velge et program med en profil og et tema du brenner for får du anledning til å sette agenda i skolen.
  • Framtidig rekruttering - For å bidra til at flest mulig fatter interesse for din næring og profesjon er det viktig å komme elevene tidlig i møte. Denne møteplassen kan skapes ved å gjennomføre et UE-program.
  • Motivasjon og nye utfordringer – Tilbakemeldingene fra andre veiledere er entydige; å gjennomføre UE- program byr på unike utfordringer du aldri vil møte i egen hverdag. At våre program er tilrettelagt for eksterne veiledere i skolen skaper trygghet, samtidig som muligheten til å sette sitt eget preg på undervisningen absolutt er tilstede. En dag i skolen er annerledes, inspirerende og lærerik!

Les mer om hvert enkelt program. Hvilket program synes DU virker mest interessant å gjennomføre i et klasserom? Og hvilken aldergruppe ønsker du å stille opp for?

Ta kontakt med Ungt Entreprenørskap i ditt fylke!

Programmene for 1.-7. trinn vektlegger å utvikle personlige egenskaper og holdninger gjennom kreativitet og utforskertrang. De styrker elevenes identitet og tilhørighet til eget lokalmiljø og bevisstgjør dem på at de kan være med å påvirke sine egne omgivelser.

Vårt lokalsamfunn er rettet mot 4.–5. trinn. Programmet gir elevene innsikt i hvordan lokalt arbeids- og næringsliv er viktig for deres hverdag. Les mer om Vårt lokalsamfunn her.

SikkSakk Europa er et program for elever i 5.–7. trinn hvor elevene lærer om europeiske land og deres ressurser. Gjennom ulike aktiviteter erfarer elevene at land i Europa er avhengige av hverandre, ikke minst innen økonomi og næringsliv. Les mer om SikkSakk Europa her

Programmene på ungdomstrinnet videreutvikler elevenes evne og vilje til å ta initiativ, samt deres samarbeidsevne og sosiale ferdigheter. De får elevene til å reflektere over egne muligheter knyttet til utdanning og karrierevalg. Gjennom programmet Elevbedrift får elevene erfaring med enkel bedriftsetablering og forståelse av verdiskapingsbegrepet.

Økonomi og karrierevalg gir elever i ungdomsskolen mulighet til å reflektere over egne utdannings- og karrierevalg gjennom å øke bevisstheten om egne interesser, holdninger og verdier. Les mer om Økonomi og karrierevalg her.

Se mulighetene! Hva er en entreprenør? På hvilken måte er entreprenørskap en forutsetning for verdiskaping? Disse er blant spørsmålene som programmet Se mulighetene! belyser. Programmet er rettet mot ungdomstrinnet og gjennomføres av en ekstern veileder fra lokalt arbeids- eller næringsliv. Les mer om Se mulighetene her.