Hvorfor entreprenørskap i skolen? Hvorfor bruke tid på Innovation Cup?

Buskerud · 7 juni 2019

Hvorfor entreprenørskap i skolen? Hvorfor bruke tid på Innovation Cup?

Logo InnCUp

Ungt Entreprenørskap Buskerud arrangerer årlig idékonkurransen Innovation Cup for elever på 9. trinn i fylket.  Invitasjon og mer informasjon finner du her. Men hvorfor skal skolen velge å bruke tid på Innovation Cup?

Informasjonen på denne siden kan også lastes ned i dokumentform her: 

I læreplanene for grunnskole og videregående opplæring omtales entreprenørskap som et virkemiddel til å fornye opplæringen og gjøre barn og unge rustet til å møte enverden i rask endring. Å bygge opp elevers entreprenørskapskompetanse bør skje med en god progresjon gjennom hele utdanningsløpet.

Ungt Entreprenørskap legger til rette for samarbeid mellom skole og arbeids- og næringsliv. Det gir læring mening, det bygger bro mellom teori og praksis, og det bidrar til å øke kreativiteten i undervisningen. 

Læreplanverket - fagfornyelsen
Den nye « Overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen» erstatter tidligere generell del av læreplanen. Her er «Skaperglede, engasjement og utforskertrang» ett av seks verdigrunnlag:

 • Skolen skal la elevene utfolde skaperglede, engasjement og utforskertrang, og la dem få erfaring med å se muligheter og omsette ideer til handling.
 • Kreative og skapende evner bidrar til å berike samfunnet. Samarbeid inspirerer til nytenkning og entreprenørskap, slik at nye ideer kan omsettes til handling. Elever som lærer om og gjennom skapende virksomhet, utvikler evnen til å uttrykke seg på ulike måter, og til å løse problemer og stille nye spørsmål.

Læringsplakatens 11 punkter er førende for hvordan skolen skal organisere læring slik at elevene når kompetansemålene i hvert enkelt fag. Flere av disse punktene er relevante når elevene jobber med Ungt Entreprenørskaps programmer:

 • Gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre
 • Stimulere elevenes lærelyst, utholdenhet og nysgjerrighet
 • Stimulere elevene til å utvikle egne læringsstrategier og evne til kritisk tenkning
 • Stimulere elevene i deres personlige utvikling og identitet, i det å utvikle etisk, sosial og kulturell kompetanse og evne til demokratiforståelse og demokratisk deltagelse
 • Legge til rette for elevmedvirkning og for at eleven kan foreta bevisste verdivalg og valg av utdanning og framtidig arbeid
 • Fremme tilpasset opplæring og varierte arbeidsmetoder
 • Legge til rette for at lokalsamfunnet blir involvert i opplæring på en meningsfylt måte.

1 Smart trash4

Forankring i de enkelte fag
Entreprenørskap er forankret i Kunnskapsløftet i læreplanene i mange fag (og synliggjøres også mange steder i utkast til nye fagplaner). Dette er noen av kompetansemålene som kan dekkes gjennom Innovation Cup og Elevbedrift i gjeldende planer:

FAG Kompetansemål etter 10.trinn - som kan dekkes gjennom arbeid med Elevbedrift og Innovation Cup
Norsk

Muntlige tekster:
• gjennomføre enkle foredrag, presentasjoner, tolkende opplesing, rollespill og dramatisering, tilpasset ulike mottakere
• vurdere egne og andres muntlige framføringer

Skriftlige tekster
• uttrykke seg presist og med et variert og nyansert ordforråd i ulike typer tekster på bokmål og nynorsk

Sammensatte tekster
• bruke ulike medier, kilder og estetiske uttrykk i egne norskfaglige og tverrfaglige tekster

Samfunnsfag Samfunnskunnskap
• leggje ein plan for å starte og drive ei bedrift ut frå ei undersøking av grunnlaget for ei slik bedrift
Utdanningsvalg Utprøving av utdanningsprogram
• planlegge, gjennomføre og dokumentere aktiviteter og arbeidsoppgaver knyttet til kompetansemål fra valgte utdanningsprogram i videregående opplæring
Naturfag

Forskerspiren 
• planlegge og gjennomføre undersøkelser for å teste holdbarheten til egne hypoteser og velge publiseringsmåte

Teknologi og design
• ut fra kravspesifikasjoner utvikle produkter som gjør bruk av elektronikk, evaluere designprosessen og vurdere produktenes funksjonalitet og brukervennlighet
• teste og beskrive egenskaper ved materialer som brukes i en produksjonsprosess

Mat og Helse Mat og forbruk
• utvikle, produsere, gje produktinformasjon og reklamere for eit produkt
Kunst og håndverk

Visuell kommunikasjon
• dokumentere eget arbeid i multimediepresentasjoner

Design
• designe produkter ut fra en kravspesifikasjon for form og funksjon, beskrive ulike løsningsalternativer i design av et produkt ved hjelp av skisser og digital programvare
• beskrive livsløpet til et produkt og vurdere konsekvenser for bærekraftig utvikling, miljø og verdiskaping
• lage funksjonelle bruksgjenstander og vurdere kvaliteten på eget håndverk

Valgfag

Hovedområder fra noen av valgfagene
 
• Produksjon av varer og tjenester: Prosessen frå å utvikle ein forretningsidé til å etablere ei verksemd er sentralt i hovudområdet.idéutvikling

• Sal og scene: Hovedområdet "skape" omfatter prosessen fra ulike ideer til produksjon.

• Design og redesign: skal legge til rette for at elevene får utvikle kreativitet, skaperglede og mestring

Arbeidslivsfag

Tjenester og produkter
• planlegge og gjennomføre aktuelle arbeidsoppdrag etter kvalitetskrav
• utnytte råvarer, materiell og tjenester på en forsvarlig måte
• beregne kostnader knyttet til produksjon av tjenester og produkter, samtale om økonomiske forhold knyttet til arbeidsoppdraget og kunne presentere dette for andre – også digitalt

Yrkesetikk og arbeidsmiljø
• yte service og gjøre rede for betydningen av service i arbeidslivet

Forskning viser:

 • Entreprenørskap i utdanningen fremmer trivsel og skaper motivasjon og selvtillit
 • Sannsynligheten for at elever som deltar i ungdoms- og studentbedrift, etablerer egen bedrift, er minst dobbelt så stor som ellers i befolkningen
 • Entreprenørskap i utdanningen bidrar til kjennskap om behov og muligheter i eget nærmiljø og styrker dermed tilhørigheten til hjemstedet