Etikk og miljø


etikk og miljo

Når dere arbeider med strategiske spørsmål i studentbedriften bør dere tenke på etiske og miljømessige forhold. Det er selvsagt viktig at at dere tar hensyn til de lover og regler som eksisterer i samfunnet. Det kan være et konkurransefortrinn å utvikle en tydelig etisk eller miljømessige profil. Bedrifter som tar samfunnsansvar kan derfor også ha gode økonomiske grunner til nettopp dette. Forbrukerombudet har laget veiledninger om miljø og etikk.

 

 

Etikk er ikke nødvendigvis det samme som å følge lover og regler, man kan komme opp i situasjoner der man kan utføre handlinger som er uetiske selv om handlingene ikke er lovstridige. Mens jussen styrer hva som er lovlig og ulovlig, forteller etikken hva som er bra og hva som ikke er bra. I en del situasjoner kan man på vegne av bedriften komme opp i etiske problemstillinger, og det er ikke alltid like enkelt å se hvordan man skal handle. Mange bedrifter har derfor egne regler som skal følges når etiske problemstillinger oppstår.

Innovasjon Norge har laget tips og verktøy til hvordan dere kan utvikle og sette i verk etiske retningslinjer her.

Etikk og samfunnsansvar er komplisert og favner mange områder. Bedrifter flest har som overordnet mål å skape verdier. Det er viktig for samfunnet, fordi bedriftenes verdiskaping bidrar til økt velferd for oss alle. Etikk og samfunnsansvar handler om hvordan verdiene skapes og hvordan virksomheten påvirker mennesker, miljø og samfunn. Ansvarlige bedrifter tar hensyn til dette. ( les mer på  Cappelen Damm Merkur 4)

Nasjonalt etikknettverk drives av Etikkprogrammet ved Universitetet i Oslo og er finansiert av Norges forskningsråd.

Mange organisasjoner er opptatt av etikk i bedrifter:
Etikk og korrupsjon er et tema som NHO er opptatt av på sine sider om bedrifters samfunnsansvar
KS er i gang med et eget prosjekt som heter 'Samarbeid om etisk kompetanseheving'

Øyvind Kvalnes, filosof og førsteamanuensis på Handelshøyskolen BI har en egen  logg om etiske problemstillinger.

Korrupsjon er et mangetydig begrep. Korrupsjon er tyveri av politiske, sosiale og økonomiske goder fra befolkningen. Transparency Internationals (TI) jobber for å sikre åpenhet som et vern mot inhabile og uetiske beslutninger.

Stadig flere bedrifter gjør miljø- og klimatiltak, og mange ønsker å  bruke dette i markedsføring. Har studentbedriften en miljøprofil er det smart å synliggjøre denne, – vær konkret og vis hvordan bedriften gjør en forskjell,  oppfordrer Forbrukerombudet. Les mer her.

Mange store bedrifter leverer miljørapport. Miljørapportering har flere formål, men noe av det viktigste er å vise at organisasjonen jobber systematisk for et bedre arbeidsmiljø og et renere ytre miljø. Miljørapportering støtter dessuten opp om et prinsipp som er like viktig i miljøledelse som i økonomi – «kontinuerlig forbedring». Eksempler på miljørapporter:

Hovedorganisasjonen Virke
Helse Sør-Øst
Franzefoss Gjenvinning

Aktører som er involvert i bedrifters miljøtiltak kan være:

Det Norske Veritas  www.dnv.no

Standard Norge  www.standard.no

Miljøfyrtårn  www.miljofyrtarn.no