Ledelse og HR


Å komme sammen er begynnelsen.

Å holde sammen er framgang.

Å arbeide sammen er suksess.

H.Ford

 

Alle i studentbedriften har minst tre roller: andelseier, styremedlem og ansatt. I tillegg vil dere måtte besette ulike ansvarsområder, og det vil være naturlig at dere i en liten bedrift jobber på tvers av ulike områder. Dere bør kartlegge hvilken kompetanse dere har i studentbedriften og lage en kompetanseprofil, se forslag i høyre kolonne.

Daglig leder har ansvar for daglig drift og at styrets vedtak blir satt ut i livet. Ledelse er å ta ansvar for å skape resultater og bygge en kultur som sikrer at organisasjonen når sin visjon og sine mål. Ledelse er skape et felles engasjement i organisasjonen og integrere organisasjonens verdier på alle viktige arenaer. En god leder er resultatorientert , har gode kommunikasjonsferdigheter og evner å mobilisere og involvere sine medarbeidere. Ledelse er sentralt i alle områder av arbeidslivet.

Team: de opgaver som skal løses i studentbedriften krever tverrfaglighet. Enkeltpersoner vil ofte ikke finne tilfredsstillende  svar og løsninger.  Summen av kunnskap og erfaringer er ofte større i et team og gir flere perspektiver og mulige tilnærminger. Team skaper deltakelse, økt aksept og eierskap og felles forpliktelse og gjensidig støtte i gjennomføringen.

 

 

Definisjon av HR: Alle aktiviteter som omhandler planlegging, anskaffelse, utvikling og avvikling av menneskelige ressurser i organisasjoner.

Konflikter og konflikthåndtering:
 sannsynligvis vil dere oppleve ulike konflikter i løpet av studentbedrift-perioden. Dette er normalt, og det ikke trenger å være negativt dersom dere klarer å se på diskusjonen som gunstig for ideutvikling ol. Pass på at diskusjonene ikke blir av den 'giftige' typen - som hindrer fremgang og skaper mistrivsel. Ettersom man vet at konflikt i ulik grad alltid vil oppstå i grupper, kan det være fint å snakke om det i oppstart, og i tillegg ha noen strategier for konflikthåndtering klare.  

Les artikkel i Forbes om hva HR-ledere bør fokusere på i 2014

Abelia har utviklet et verktøy for konflikthåndtering

les artikler og nyheter på  http://ledernett.no/

HR Norge er en medlemsorganisasjon for alle som jobber med HR-relevante tema: http://www.hrnorge.no/

På NM for Studentbedrifter kan dere konkurrere om Beste HR-bedrift i samarbeid med ManpowerGroup

• Hvordan har bedriften aktivt implementert en HR-strategi for å kunne oppnå sine forretningsmessige mål?
• Har bedriften gjort en grundig vurdering av talent og kompetanse ved fordeling av ansvar og oppgaver?
• Har bedriften en rekrutteringsstrategi og en rekrutteringsprosess?
• På hvilken måte har bedriften fulgt opp medarbeiders prestasjoner og skapt motivasjon til å oppnå bedriftens mål?
• Hvordan har samarbeidet i bedriften fungert, og hvilke eventuelle tiltak er gjort for å sikre trivsel og et godt arbeidsmiljø?
• Har bedriften dokumentert retningslinjer for konflikthåndtering?
• Hvordan har bedriften jobbet med opplæring og kompetanseutvikling av ansatte?
• Har bedriften dokumentert en plan for forebygging og oppfølging av sykefravær, samt har en back-up-løsning ved fravær i viktige roller?

 Fra 01.01.2019 til 31.12 2022 gjelder en ny IA-avtale. Tidligere inngikk virksomheter en egen IA-avtale med Nav. Den nye avtalen skal gjelde for hele arbeidslivet.

Regjeringen har inngått en  Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv med partene i arbeidslivet. 
Avtalen legger stor vekt på partenes felles innsats på arbeidsplassen. Virkemidler og tiltak i den nye IA-avtalen skal være målrettede og treffsikre og bidra til bedre måloppnåelse:

  • Etablere en ny arbeidsmiljøsatsing med vekt på kunnskapsutvikling, formidling og veivisning i forebyggende arbeidsmiljøarbeid. En nettportal på Arbeidstilsynets nettsider skal formidle kunnskap og kompetanse om effektivt forebyggende arbeidsmiljøarbeid.
  • Hele arbeidslivet får tilgang på arbeidslivssentrenes ressurser. NAV Arbeidslivssenter og den enkelte virksomhet får også større handlingsrom til selv å bestemme hvordan de vil samarbeide.
  • Målrette innsatsen mot bransjer og sektorer som har potensial for å redusere sykefravær og frafall gjennom bransjeprogrammer.
  • Forsøk med kompetansetiltak for langtidssykmeldte som på grunn av sykdom eller skade ikke kan komme tilbake til sin tidligere arbeidsgiver.
  • Virksomheter som i dag har utvidet egenmelding kan og bør fortsette med det. I avtalen oppfordres virksomheter som i dag ikke har utvidet egenmelding til å vurdere dette. Det blir også foreslått at det innføres en plikt for arbeidsgiver til å drøfte utvidet rett til egenmelding med de tillitsvalgte. Det innebærer at flere arbeidstakere enn i dag kan få mulighet til utvidet egenmelding.

Ledelse er et eget fag, og mange universitet og høyskoler tilbyr studier innen ledelse.

På Handelshøyskolen BI har de et stort forskermiljø som produserer artikler og er med i debatter i media. Her er noen lenker:

Artikler, råd og filmer: Lederens verktøykasse
Bård Kuvaas: "Myk" ledelse fremmer prestasjoner
Øyvind Kvalnes: De usynlige
Jan Ketil Arnulf : Ledelse er sjokkerende lett

 Norges Handelshøyskole utgir forskningsmagasinet NHH Bulletin, Økonomi, strategi og ledelse er hovedområdene som NHH Bulletin skal dekke.

 Se også nettmagasinet Ledernytt der det ligger mange artikler og tips

E24 har også en egen avdeling med artikler for ledere

 

 

Tekna () har egne sider om ledelse Hva hadde Henry Ford og Steve Jobs felles? Jo de hadde ”gode hjelpere”.