Mentor og nettverk


 

nettverk

Et av kravene for å drive Studentbedrift er at dere har en mentor. Hensikten med en mentor skal være at en med erfaring og rett kompetanse kan hjelpe dere med å utvikle studentbedriften. Se mentorbrosjyre til høyre. 

I tillegg til en mentor anbefaler vi å bygge opp et nettverk. Et nettverk skal være til gjensidig verdi. Dere skal tilføre verdi for andre og dere skal kunne hente ut verdier for dere selv, både deres karrière og utvikling, men også til beste for studentbedriften.

 

 

En mentor bør ha erfaring fra arbeids- og næringsliv og kunne gi råd når dere skal ta viktige beslutninger eller møter utfordringer. Mentoren må være på plass før dere registrerer studentbedriften. Det er studentbedriftens ansvar å kontakte og involvere mentoren. Dere kan ikke forvente at det er mentor som tar initiativ til kontakt. Når dere skal finne og velge mentorer, er det viktig å velge noen som kan hjelpe og støtte dere i prosessen dere skal gjennom. Mentorene bør kunne hjelpe til både med selve etableringsprosessen og med det rent faglige i forhold til produktet deres. Det vil være smart å velge mentorer som har kompetanse som dere mangler. En mentor bør være lett tilgjengelig for dere. Det betyr at vedkommende har mulighet til å avsette noe tid til dere, og at dere for eksempel har kort vei mht til møter.

Å finne en mentor.
Bruk nettverket deres. Til sammen kjenner dere nok en eller flere som egner seg som mentor. Hvis dere trenger råd i forbindelse med å finne mentor kan dere f.eks. snakke med ansatte på høgskolen, næringsavdelingen i kommunen, næringshager, NHO, Hovedorganisasjonen VIRKE, eller UE kontoret i fylket deres. Disse har god oversikt over næringslivet i deres region og vil kunne hjelpe dere videre.
Noen studentbedrifter har flere mentorer med ulik kompetanse.

Forventninger til mentor.
Mentor bestemmer selv hvor mye tid han/hun kan sette av til å hjelpe dere, men dere bør legge til rette for at mentor kan delta på styremøter, og han/hun bør kunne gi tilbakemeldinger på forretningsplanen deres før den skal innleveres til veileder eller konkurranser. Ungt Entrepernøskap har laget et hefte dere kan skrive ut og ta med til mentor, se høyre kolonne. Vi anbefaler å inngå en avtale med mentor, slik at dere kan avklare forventinger til hverandre,  og at roller og ansvar er klart. Se forslag til avtale til høyre.

Samarbeid med mentor og andre i nettverket deres må vedlikeholdes for at det skal fungere. Det kan være smart å slå av en prat selv om dere ikke trenger hjelp akkurat der og da, men bare fortelle hvordan det går. Disse forbindelsene kan også være viktig ved senere anledninger, om det gjelder hjelp med studentbedriften, i forhold til videreføring til annet selskap eller når dere skal ut på jobbmarkedet.

”Det er ikke hva du kjenner til, men hvem du kjenner” - å kjenne de rette personene kan være til god hjelp ved oppstart og utvikling av studentbedriften. Dere må bygge et nettverk!

Nettverk gjennom samarbeid skaper fleksibilitet og styrke, og dermed økt konkurransekraft. Nettverksbygging handler om å bygge tillit, og krever mer enn bare håndhilsning. Et nettverk handler om å gi for å få, og det gir begge parter en mulighet til å vokse. Å bygge et solid nettverk med nyttige forbindelser handler om å sette andre først.

Dere i studentbedriften har familie og venner som utgjør et viktig nettverk i oppstartsfasen, etterhvert må dere sannsynligvis utvide nettverket til et mer ”profesjonelt nettverk” . Faktisk er det slik at alle bygger nettverk bevisst eller ubevisst, så det handler ikke om dere skal gjøre det eller ikke, det handler om at dere bør være mer bevisst på hvordan dere gjør det.

Nettverket kan bli en kilde hvor dere kan hente ekspertise, hjelp og kunnskap fra andre bedrifter som har eksistert lengre. Snakk med mentor og veilederen deres, de har sikkert et nettverk som dere kan få del i.

Til nå har fysiske møter vært en god måte å bygge nettverk på. Får dere invitasjoner til nettverksmøter bør dere, om noen har mulighet, si ja. Målet for dere på slike møter er å skape relasjoner og et positivt omdømme studentbedriften. Ha gjerne klar en ”presentasjon” om studentbedriften som er kort og konsis. Husk visittkort!

Flere og flere unge gründere og innovatører søker sammen i nettverk for å finne inspirasjon, hjelp og samhold, her finner dere noen eksempler:

MESH i Oslo, Gründernes Hus i Oslo, The HUB Bergen (sosialt entreprenørskap), Nyskapingsparken i Bergen, Fosshaugane Campus i Sogn, StartupLab i Oslo, Innovasjonssenter Gløshaugen i Trondheim

Næringshagene i Norge er et nasjonalt nettverk, og består av 47 næringshager over hele landet. De har mange lokale kontakter som kan bidra i deres nettverk.

Midt-Telemark Næringsutvikling og   Inkubator Nord er eksempler på regionale nettverk.   Kvinnovasjon er SIVAs satsing på gründernettverk for kvinner.

Et tips som kan hjelpe dere med nettverksbygging er å lage en profil på LinkedIn - et sosialt nettverk lagd for forretnings- og nettverkskontakter.

Ukeavisen Ledelse har en egen nettside der de legger ut  nettverkstips

Norsk Gründerforum er en medlemsforening som tilbyr nettverksrelasjoner

BUILD2GROW er et gründertilbud ved Forskningsparken i Oslo som retter seg mot å hjelpe gründere gjennom økt kompetanse og nettverk.

Studentnettverk: Start Norge er en studentorganisasjon som gjennom frivillig arbeid jobber med å fremme innovasjon og entreprenørskap blant studenter i Norge , European Confederation of Young Entrepreneurs er en europeisk organisasjon for unge entreprenører

På NM for Studentbedrifter kan dere konkurrere om NHO-prisen for best samarbeid med næringslivet. Dene prisen vil fokusere på den samhandlingen som dere har med lokalt næringsliv.
Følgenede vurderingskriterier legges til grunn:

  •  På hvilken måte har samarbeidet med næringslivet foregått?
  •  Hvilke nettverk er utviklet?
  •  I hvilken utstrekning har det foregått et samarbeid med aktuelle bransjer?
  •  Er samarbeid med eksterne aktører et viktig element i studentbedriftens videre strategi?

 

 

 

Gjennom å inngå IA-avtale kan dere i studentbedriften jobbe aktivt for å være en inkluderende arbeidsplass for alle ansatte. Inkluderende arbeidsliv handler om å legge til rette for et godt arbeidsmiljø, og gjennom dette skape nærvær og engasjement for de ulike oppgavene som studentbedriften har. IA-avtalen forplikter dere til å ha fokus på nærvær, forebygge fravær og etablere rutiner for god kommunikasjon og konflikthåndtering.

Det er viktig at studentbedriftene kommer tidlig i gang med IA, da dette kan være et godt redskap i etableringen av roller og samarbeid. Idébanken.org deler arbeidsmiljøhistorier fra norsk arbeidsliv og tilbyr gratis informasjon, verktøy og faglig materiell.