Produktutvikling og produksjon


Når vi får en idé til et nytt produkt har vi lett for å gå direkte i gang med å tenke på mulige løsninger. Vi faller fort for en fiks idé og graver oss raskt ned i detaljer om funksjonalitet og design. Da er det lett å miste fokus på både de som skal benytte produktet og alternativene vi skal konkurrere med, og man risikerer å utvikle «feil» produkt.

En forutsetning for å lykkes med produktutviklingen og det nye produktet er å ha god innsikt i, og forståelse for, kundene eller brukernes situasjon, behov og ønsker. Man bør også gjøre seg godt kjent med løsningene som allerede finnes for å være i stand til å utvikle et bedre alternativ. For dårlig forarbeid med dette er den fremste årsaken til at nye produkter mislykkes – og regel nr 1 for vellykket produktutvikling er «behov før løsning»!

Planlegg produktutviklingen!
For å være sikre på at vi gjør riktige ting til riktig tid, og minimere risikoen for at produktet vårt blir en flopp, er det viktig å ha en plan for produktutviklingen før man går i gang. Ved å dele inn produktutviklingen i faser og jobbe oss gjennom fase for fase kan vi være tryggere på at vi får nok informasjon om kundene og konkurrentene, kartlegger alle muligheter, identifiserer mange ulike løsninger, og utvikler «riktig» produkt.

I tillegg vil en strukturert og planlagt produktutviklingsprosess bidra til dokumentasjon og sporbarhet i prosjektet slik at man alltid har muligheten til å ta noen skritt tilbake. Ikke minst vil produktutviklingsprosjekter kreve innsats på ulike områder og fra mennesker med ulik kompetanse på ulike tidspunkt, og en planlagt prosess sikrer bedre koordinering av denne innsatsen.

Produktutvikling er en tverrfaglig disiplin
Produktutvikling er slettes ikke noe bare ingeniører og designere skal drive med. Tvert imot består gode utviklingsteam av personer med et bredt spekter av kompetanse, og hvilken kompetanse som trengs bør nøye vurderes i hvert enkelt prosjekt.

Markedsføring og salg, økonomi, design (produktdesign eller servicedesign), innkjøp, teknologi og produksjon, jus, IKT, og til og med personalutvikling og – administrasjon kan alle være relevante kompetanseområder for et produktutviklingsprosjekt. I en del tilfeller kan også kunden, eller en pilotkunde, være en del av teamet. Alle er sannsynligvis ikke like involvert i alle faser av prosessen, og kanskje er det hensiktsmessig å organisere teamet slik at man har et kjerneteam og en prosjektleder som driver prosjektet fremover, og et utvidet team av personer som trekkes inn til ulike tider i prosjektet.

Ungt Entreprenørskap har sammen med Innovasjon Norge utviklet et hefte til dere som ønsker å utforske internasjonale forretningsmuligheter. Dere vil finne nyttig informasjon, tips og råd om hva dere må ta hensyn til når dere skal foreta handel over landegrensene.