Regler og rammeverk


Studentbedrift skal være forankret i et pedagogisk opplegg ved utdanningsinstitusjonen, enten som et eget fag/emne. Alle studentbedrifter skal ha en veileder som er faglig ansatt ved studie. Studentbedrifter kan skape verdier gjennom kjøp og salg av varer og tjenester. Brønnøysundregistrene har utviklet et eget rammeverk til hjelp for alle studentbedrifter. Rammeverket er til for å minimere deltakernes risiko ved etablering av Studentbedrift. 

Under finner dere organisatoriske og økonomiske rammer og regler som gjelder for Studentbedrift.

bilde regler

ORGANISATORISKE REGLER OG RAMMEVERK

Registreringsavgift
Hver Studentbedrift skal betale en avgift til Ungt Entreprenørskap. Avgiften er på kr 500. Bestilling av faktura for betaling av registreringsavgift gjør dere på stiftelsesmøte. Prisen inkluderer registrering, nettbasert materiell, oppfølging fra UE, og invitasjoner til konferanser og konkurranser i regi av UE. 

Deltakere
Alle deltakerne må være studenter over 18 år. Det må være minst to personer i en Studentbedrift.

Levetid
En Studentbedrift har en maksimal levetid på tolv måneder fra den dagen den blir registrert.

Navn
Studentbedriftens offisielle navn må inneholde "Studentbedrift" eller "SB" enten først eller til slutt. Eksempel: "Studentbedriften WayaWaya" eller "Sjøsikker SB".

Organisering
Studentbedriften skal ha en daglig leder som har ansvar for den daglige driften og for at styrets vedtak blir realisert. Studentbedriften skal ha et eget styre med en valgt styreleder. Alle bedriftens medlemmer skal sitte i styret, i tillegg anbefaler vi at styret også har medlemmer fra arbeids- og næringsliv. Styret skal ta alle viktige beslutninger for studentbedriften.

Andelseier
Andelseiere eier bedriften. Alle i studentbedriften må eie minimum 1 andel hver. Les mer om andeler her.

Mentor
Hver Studentbedrift må ha minst én mentor fra næringslivet. Mentor kan også være styremedlem.

Veileder
Studentbedriften er tilknyttet en veileder ved studiestedet. Veileder kan veilede flere studentbedrifter. Veileder kan delta i studentbedriftens styremøter som observatør eller styremedlem.

Revisor
Alle studentbedrifter skal føre regnskap og må ha tilknyttet seg en person som opptrer som revisor. Det stilles ikke krav til formell kompetanse. Revisor kan ikke være en av deltakerne i studentbedriften.

ØKONOMISKE REGLER OG RAMMEVERK

Studentbedrifter som er tilsluttet Ungt Entreprenørskap anses å falle inn under definisjonen av veldedige og allmennyttige institusjoner og har følgende rammebetingelser:

Andelskapital/Startkapital - En studentbedrift skaffer andelskapital ved oppstart av bedriften. Å selge andeler er en god måte å få inn startkapital på. En Studentbedrift kan selge andeler for inntil kr. 20 000.

  • en andel koster kr. 200
  • alle medlemmene i studentbedriften må eie minst en andel
  • andeler kan også selges til personer utenfor bedriften
  • det er ikke tillatt å drive handel med andelene
  • ved avvikling av studentbedriften skal bedriften betale tilbake andelskapitalen til alle som eier andeler i bedriften (så fremt bedriften ikke har gått konkurs). Dette representerer tilbakebetaling av innskutt kapital. Tilbakebetaling av tidligere innbetalt andelskapital vil ikke utløse noen skatteplikt. Eventuelt beløp som utbetales til andelseiere utover tidligere innbetalt andelskapital er skattepliktig

Leverandørgjeld/lån - En studentbedrift skal ikke ta opp lån/leverandørgjeld, dvs. bruke mer penger, enn dere til enhver tid har på konto/i andelskapital.

Lønn - En Studentbedrift kan utbetale lønn skattefritt på inntil kr. 10 000 pr kalenderår. Lønn utbetales mot kvittering/lønnsslipp. Dersom studentbedriften utbetaler mer i lønn, skal hele beløpet innberettes (rapporteres) til skattemyndighetene. Innberetting av lønn gjøres via Forenklet a-melding A05. Forenklet a-melding er tilgjengelig HER. Dersom studentbedriften skal utbetale lønn på mer enn kr. 10 000 pr kalenderår , må mottageren ha skattekort (bestill elektronisk skattekort  HER).

Omsetningsgrense - Omsetningsgrensen til Studentbedrift er 140 000 kr over en tolvmånedersperiode. Med «omsetning» menes levering av varer og tjenester mot vederlag. Omsetningen består av alle inntektene som SB-en har i løpet av sin levetid. Inntekter fra salg av varer/tjenester er en del av omsetningen.
Alle annonseinntekter og sponsorinntekter er en del av omsetningen til en SB. Dette er en inntekt for SB-en mot en gjenytelse. Med gjenytelse menes at personen eller bedriften som sponser en SB blir profilert/omtalt på nettsider, i sosiale medier, i informasjonsmateriell, i presentasjoner, på emballasje, på stand etc. av SB-en. 
Premiepenger er ikke en del av omsetningen til en SB, så lenge premien er uten noen form for gjenytelse.

  • Det skal ikke beregnes skatt eller merverdiavgift av omsetningen i en studentbedrift som holder seg innenfor omsetningsgrensen.
  • Dersom omsetningsgrensen overstiges vil studentbedriften gå over fra å være et undervisnings- og opplæringstiltak til å være en virkelig bedrift med de konsekvenser dette vil få for skatter og avgifter. Dersom studentbedriften omsetter for mer enn kr. 140 000 vil den kunne bli registreringspliktig for merverdiavgift og skattepliktig for overskuddet.I slike tilfeller må bedriften selv ta kontakt med Skatteetaten for å få veileding.

Regnskap - Alle studentbedrifter skal føre regnskap og må ha tilknyttet seg en person som opptrer som revisor. Det stilles ikke krav til formell kompetanse. Revisor kan ikke være en i studentbedriften.

Årsrapport - Studentbedriften skal utarbeide årsrapport under avviklingsfasen. Årsrapporten skal legges fram for generalforsamlingen.

Se informasjon fra Skattedirektoratet i kolonnen til høyre.