Roller og ansvar


 

 Film om roller og ansvar i en studentbedrift.

Organisering. Dere må fordele ansvar og roller internt i bedriften. Alle i studentbedriften har minst tre roller: alle er andelseier, styremedlem og ansatt. De ulike ansvarsområder/stillinger i studentbedriften må besettes, og det er naturlig at dere i en liten bedrift jobber på tvers av ulike områder.

I tillegg må dere opprette et styre, ha en veileder fra høgskolen/universitetet, en mentor fra arbeids- og næringsliv og en person som kan opptre som revisor.

Bedriftskultur. Det kan være fornuftig å få på plass prinsipper for møteledelse, møtekultur, hvordan lage sakslister, skrive referat og liknende. Dere bør så tidlig som mulig lage noen "husregler" som gjenspeiler hvilke ambisjoner dere har for studentbedriften. Avklar gjerne egen forventning til andres innsats. Hvor mye tid ønsker hver og en å bruke på studentbedriften? Slik forebygges konflikter og splittelser i bedriften, fordi dere tidlig har gitt forpliktelser til hverandre. Det kan være smart å inngå en samarbeidsavtale, se forslag til noen av elementene som kan være med en slik avtale i høyre kolonne.

Alle mennesker er flinke til forskjellige ting. Noen er kreative og kommer på nye ideer hele tiden, noen er mer empatiske enn andre, noen er mer strukturerte og noen liker å gjennomføre og drive prosjektene fremover. Alle er forskjellige. Nøkkelen er å etablere en bedrift hvor dere har personer med mange ulike egenskaper, slik at alle kan gjøre hverandre gode.

Hva er du god til?

I en gruppe/ team vil det som regel være mennesker med ulike personlighetsprofiler. Noen er svært utadvendte, andre er mindre utadvendte. Det som da er viktig er å sørge for at alle kommer til orde. Daglig leder bør fungere som en slags fasilitator som skal 'løfte' frem de som fort kan havne i skyggen i en gruppe, men som helt sikkert har mange gode tanker. Dette henger mye sammen med trivsel, men også kvaliteten på prosessene. 

Det er lurt at dere avdekker hva som er de ulike personenes styrker og egenskaper før dere fordeler roller og stillinger i bedriften. Dere kan f.eks. sette dere ned i 10 minutter (individuelt) og notere hvilke styrker, egenskaper, interesser, erfaringer og verdier hver og en av dere har. På denne måten får dere et bilde av alle i bedriften og hva hver og en er god på.

Hvis dere googler "personlighetstest" kommer det opp flere alternativer som dere kan prøve gratis. Kanskje de kan gi en indikasjon på hvordan dere best mulig kan jobbe sammen? En slik test kan være morsom, men ikke ta resultatene for seriøst.

Styrearbeid er en viktig del av studentbedriftens organisering.

I oppstartsfasen måtte dere etablere et styre for studentbedriften. Alle i studentbedriften skal sitte i styret. I tillegg anbefales det å trekke inn eksterne styremedlemmer og bruke deres kompetanse ved å ha regelmessige styremøter i hele perioden med Studentbedrift. Det kan enten være veileder og mentor, eller andre personer som har en kompetanse som er nødvendig for bedriften deres.

Styrets rolle. Et styre skal gi retning til daglig leder slik at bedriften holder riktig kurs. Styret skal også sørge for at bedriften utvikler seg. Styret forvalter bedriften og daglig ledelse forvalter bedriftens ressurser. Daglig leder har ansvaret for den daglige driften, og skal følge de retningslinjer som styret gir.

Styreleders rolle. Styreleder skal lede styrets arbeid. Han/hun har det totale ansvaret for saksbehandling i styret. Styrelederen har altså et formelt ansvar for at saker som hører under styret faktisk blir behandlet i styret (ASL § 6-20).

Se mer om styret her.

Vi anbefaler at det, i løpet av studentbedriftens periode, avholdes minimum to styremøter, i tillegg til stiftelsesmøte og generalforsamling. I alle selskap og organisasjoner med flere eiere skal det avholdes en årlig generalsforsamling. Dette gjelder også for studentbedrifter. Dere avholder deres generalforsamling når bedriften skal avvikles.

Et av kravene for å drive Studentbedrift er at dere har en mentor. Hensikten med en mentor skal være at en med erfaring og rett kompetanse kan hjelpe dere med å utvikle studentbedriften. Les tips om hvordan skaffe god mentor her.

Les mer om mentors rolle her

Når dere skal avslutte regnskapet skal det godkjennes av en revisor. Det stilles ikke krav til at revisoren skal ha formell kompetanse, men det bør være en som har kunnskap om økonomi og regnskap. Revisor kan ikke være en av de ansatte i studentbedriften. Det kan være et familiemedlem, en medstudent som studerer økonomi, eller en annen i deres nettverk.

Organisasjon er to eller flere mennesker som arbeider sammen og utfører oppgaver for å oppnå et mer eller mindre klart definert mål. Dette vil i praksis innebære en formalisering med fordeling av sider ved arbeidet (rollefordeling/oppgavespesialisering) for at samarbeidet skal gi mest mulig effekt.

Organisasjoner fremmer medlemmene sine interesser, realiserer mål, produserer varer og tjenester, og administrerer og utøver myndighet.

Når en skal utarbeide en organisasjonsplan er det viktig å være klar over at det eksisterer en rekke ulike organisasjonsformer. Først og fremst må organisasjonsformen dekker behovene til dem som jobber i bedriften. Men det er like viktig at den dekker behovene til bedriftens interessenter, som kunder, långivere og leverandører.

De vanligste organisasjonsformene er

  • linjeorganisasjon
  • funksjonell organisasjon
  • divisjonsorganisasjon
  • prosjektorganisasjon
  • matriseorganisasjon

Illustrasjoner på de ulike organisasjonsformene finner du her med ulike varsjoner av organisasjonskart.

Organisasjonsteori er læren om hvordan organisasjoner er bygget opp og hvordan de fungerer.

NEONet er et nettverk for organisasjonsforskning i Norge.