Sluttføre regnskap


Avslutt regnskap - fordeling av overskudd i henhold til vedtekter
Avslutt bokføringen og sett opp balanse og resultatregnskap. Regnskapet med oversikt over fordeling av overskudd, skal legges fram for generalforsamlingen.

Sørg for at dere har bestemt hva som skal gjøres med varebeholdningen. Skal den selges eller skal den nedskrives til verdi 0,- og kastes eller skal den fordeles blant medlemmene?

Skal dere fordele overskuddet eller gi det bort til et veldedig formål? Det er en fordel om dere i vedtektene (dvs. helt fra starten av) bestemmer hva et eventuelt overskudd skal gå til. Sier vedtektene ikke noe om dette, kan økonomilederen foreslå hva dere skal gjøre med et eventuelt overskudd. Da avgjøres dette på et styremøte eller av generalforsamlingen.

Andelseiere
Alle andelseiere skal ha tilbake sin innskutte andelskapital. Tilbakebetaling av tidligere innbetalt andelskapital vil ikke utløse noen skatteplikt. Eventuelt beløp som utbetales utover tidligere innbetalt andelskapital er skattepliktig.

Skatt
Det er skattefrihet for lønn og annet arbeidsvederlag som ikke overstiger kr 10.000 per person per kalenderår. Dersom denne beløpsgrensen overskrides, skal hele beløpet lønnsinnberettes.  Ta kontakt med Skatteetaten dersom dere har spørsmål rundt dette.
For studiereiser som har en faglig relevans til studentbedriftens virksomhet vil kostnadene normalt kunne anses tilknyttet driften. Derimot vil reiser av mer feriemessig art utløse skatteplikt for innehaverne og dermed likestilles som et arbeidsvederlag (lønn) etter vanlige regler.
Utbetaling av driftsoverskudd til allment kjente veldedige formål vil kunne skje uten noen beskatning av innehaverne.