Strategi og verdiskaping


imagesCAMI32MA

Forretningsstrategi handler om å sette en organisasjon i stand til å oppnå og å opprettholde en bærekraftig verdiskapning. Strategi handler således om å ta valg. Strategi handler om å velge den retningen som gjør virksomheten best i stand til å nå sine overordnede mål - uavhengig av hvordan disse er formulert. Verdiskaping er omforming av ressurser til produkter

 

Strategi er de planer og tiltak dere gjør for å konkurrere innenfor et marked – hva slags produkter og tjenester dere tilbyr, hvordan dere fremstiller dem, hvem dere selger til og hva slags målsettinger dere har. Det handler blant annet om å se i samme retning, ro i samme retning og unngå skjær i sjøen. Og ikke minst handler det om å foreta kloke avveininger og få med seg alle på laget!

 

I større selskaper er det ledelsens ansvar å sikre at organisasjonen ivaretar gode og dynamiske strategier. For dere i studentbedriften er det viktig at strategien er forankret og eiet av alle.  Tenk gjennom hvilke aktiviteter i som faktisk skaper verdi – og hvilke som ikke gjør det. Strategiprosessene bør resultere i konkrete handlingsplaner der det er klart hvem som har ansvar for hva.

 Les mer her : what is business strategy?

 

Wikipedia: Verdiskaping er bruk av kunnskap, kapital og/eller arbeid med det formålet å skape økonomiske verdier. Verdiskaping brukes mer presist om den verdiøkning et (uferdig) produkt eller en tjeneste får i hvert ledd av produksjonsprosessen eller verdikjeden, hvor verdiskapingen er den tilleggsverdi hvert ledd eller hver bedrift gir produktet eller tjenesten.

Hva er deres studentbedrifts mål for verdiskaping? For kommersielle virksomheter er målet på verdiskapning ofte størst mulig aksjeavkastning, mens for andre virksomheter kan målene være samfunnsmessige eller politiske.

Fra Store Norske Leksikon:

Verdiskaping, er omforming av ressurser til produkter som direkte eller indirekte kan dekke behov. En skiller mellom brutto verdiskaping og netto verdiskaping. En bedrift eller sektors brutto verdiskaping er lik verdien av det ferdige produktet minus vareinnsats. Hvis en i tillegg trekker ifra kapitalslit, kommer en fram til netto verdiskaping. Begrepet kan brukes på alle nivå som for eksempel bedriftsnivå eller på sektornivå og på nasjonalt nivå. For eksempel kan en beregne reiselivsnæringen i Nord-Norge sin verdiskaping. Netto verdiskaping på nasjonalt nivå tilsvarer landets nettonasjonalprodukt mens brutto verdiskaping på nasjonalt nivå tilsvarer landets bruttonasjonalprodukt.

Verdiskapingen i en bedrift deles mellom staten som får merverdiavgift, de ansatte som får lønn, långivere som får rente og eieren som får utbytte. En bedrift kan godt ha stor verdiskaping, men likevel ha negativt driftsresultat. Det skjer når lønnskostnadene er høyere enn verdiskapingen.  I analyser av privat næringsliv defineres av og til verdiskaping som driftsresultat pluss lønnskostnader. Dette er strengt tatt ikke korrekt siden man da ikke har tatt hensyn til merverdiavgift.