Styrearbeid


Styrearbeid er en viktig del av studentbedriftens organisering.

I oppstartsfasen måtte dere etablere et styre for studentbedriften. Det anbefales å ha et styre bestående av eksterne styremedlemmer i tillegg til studentbedriftens ansatte. Bruk styrets kompetanse ved å ha regelmessige styremøter i hele perioden med Studentbedrift. Nedenfor finner dere informasjon om styrearbeid, og hvordan dere gjennomfører styremøter. 

Styrets rolle
Et styre skal gi retning til daglig leder slik at bedriften holder riktig kurs. Styret skal også sørge for at bedriften utvikler seg. Styret forvalter bedriften, og daglig ledelse forvalter bedriftens ressurser. Daglig leder har ansvaret for den daglige driften, og skal følge de retningslinjer som styret gir.

Styreleders rolle
Styreleder skal lede styrets arbeid. Han/hun har det totale ansvaret for saksbehandling i styret. Styrelederen har altså et formelt ansvar for at saker som hører under styret faktisk blir behandlet i styret (ASL § 6-20).

Loven pålegger daglig leder å forberede sakene i samråd med styreleder (ASL § 6-21), men det er styrelederen som har det overordnede ansvaret for at sakene blir behandlet i styret, og at de blir behandlet på en god og betryggende måte.

Det betyr at styrelederen må sørge for:

 1. at de rette sakene kommer på sakslisten
 2. at de blir skikkelig forberedt og behandlet i styret. 
 3. at det blir skrevet protokoll.

Gode råd for praktisk styrearbeid

Før styremøtet:

 • Utarbeid og foreslå for styret en års-/halvårsplan for styremøtene så tidlig som mulig.
 • Legg gode føringer for administrasjonens rapporteringsrutiner med en gang.
 • Styreleder har et særskilt ansvar for løpende kontakt med daglig leder og bør f.eks. kvalitetssikre styrepapirene før utsending.
 • Innkalling med saksliste og styrepapirer bør sendes styremedlemmene minst én uke før møtet.
 • Styrepapirene bør ha en håndterlig form og ikke være for detaljert.
 • Sett deg inn i styresakene før møtet.
 • Ønsker du som styremedlem å fremme saker til behandling, skal du ta kontakt med styrelederen. Saken kan også fremmes i møte under Eventuelt. Det avgjøres da av styret om saken skal behandles i møtet eller tas opp i et senere møte.

(Hentet fra Altinn.no: Praktisk Styrearbeid )

I styremøtet:

 • Styret har det øverste ansvaret for bedriften. Dette forplikter styrets medlemmer til forsvarlig behandling av saker. 
 • Styret skal gjennom strategiarbeidet sette mål for den daglige ledelsen. For styret er det viktig å komme inn i strategidiskusjonen og strategiprosessen på et tidlig tidspunkt.
 • Styreleder har ansvaret for fullstendigheten i styrearbeidet og at halvårs-/årsplanen blir fulgt. 
 • Styreleder leder styremøtet og skal gjennom diskusjon i styret trekke konklusjoner som fører til beslutning. 
 • For at en beslutning skal anses truffet, må flertallet av de styremedlemmer som er tilstede/deltar i styrebehandlingen, ha stemt for. Ved stemmelikhet er styreleder/møteleders stemme avgjørende. Styret bør tilstrebe at saker avgjøres i enstemmighet. 
 • Er styrets beslutning ikke enstemmig, skal det angis i protokoll hvem som har stemt for og imot. Styremedlem(er) og daglig leder som ikke er enig i en beslutning, kan kreve sin oppfatning innført i protokollen. (Eksempel på protokoll kan lastes opp til høyre) 
 • Orden og struktur i styremøtet er viktig. Derfor er det en fordel å behandle styresakene i tre trinn: Presentasjon, diskusjon og beslutning, 
 • I et akskjeselskap har er ikke Daglig leder medlem i styret. Han/hun har talerett, men ikke stemmerett. I en studentbedrift er daglig leder et fullverdig styremedlem med tale- og stemmerett. 
 • For at styret skal opptre som et kollegium, må alle kjenne spillereglene, og det må være åpenhet i møtene. 
 • Styreleder eller styremedlem representerer bare seg selv i styret, men du skal rapportere til den som har valgt deg gjennom de kanaler som systemet har lagt opp til. Hvis det er én eier, er gjerne styreleder kontaktperson. 
 • Som styremedlem skal du være opptatt av hva som er best for selskapet. 
 • Daglig leder skal minst hver tredje måned i møte eller skriftlig gi styret underretning om selskapets virksomhet, stilling og resultatutvikling. 
 • Et samlet styre, eller det enkelte styremedlem, kan til enhver tid kreve at daglig leder gir en nærmere redegjørelse om bestemte saker. 
 • Det enkelte styremedlem og daglig leder kan kreve en sak til behandling i et møte.

Etter styremøte:

 • Utarbeid gode protokoller (referater) som gjengir de beslutninger som ble fattet i møte. Protokollen skal minst angi tid og sted, hvem som deltar på møte, behandlingsmåte og styrets beslutninger.
 • Styreleder skal bekrefte at referatet dekker det som skjedde på møtet før utsending til styremedlemmene.
 • Eventuelle merknader til protokollen behandles på neste møte.
 • Oppfølging av protokollerte saker bør skje løpende.

(Hentet fra Altinn.no: Praktisk Styrearbeid )