Avvikling av ungdomsbedrift

Hedmark · 22.mai 2013

Mai måned er tiden for avvikling av ungdomsbediften. I den forbinedelse har vi skritt for skritt rutiner for hva som skal til for å avvikle bedriften på en ordentlig måte:

 1. Avslutt produksjon og salg: Produksjonen må avsluttes i tide og dere må prøve å få solgt ut hele varelageret. Kanskje må dere sette ned prisen og ha et opphørssalg? Klarer dere ikke å få solgt ut alt, skal lageret deles mellom eierne.
 2. Betal alle utestående fakturaer og inndriv utestående fordringer: Dersom dere vet at det er noen fakturaer eller regninger/fordringer dere ikke har mottatt, er det på høy tid å purre på disse nå. Vær helt sikre på at dere betaler utestående fakturaer og at kunder får betalt sine utestående regninger.
 3. Avslutt alle kontraktsforhold: Dersom dere har noen løpende avtaler om f. eks levering av varer/tjenester, skal disse avsluttes nå. Også avtaler med mentorer, skolen, etc. må avsluttes. Disse er det viktig at dere gir en spesiell oppmerksomhet til, gjerne i form av en egenprodusert gave eller en spesiell takk.
 4. Avslutt bankkonto:  VIKTIG!! Kontoen skal gjøres opp av de som har disposisjonsrett til kontoen. Dette gjøres før generalforsamling og renteinntekter etc. legges inn i regnskapet. Når kontoen er gjort opp, kan det ikke lenger foretas transaksjoner (innskudd/betalinger) på den, så vær helt sikker på at dere har gjort ferdig alt før dere går til banken.
 5. Avslutt regnskapet, med resultatoppstilling og balanse, inkl. fordeling av overskuddet (i  UB-løypa - steg 23 finnes det et opplastbart dokument; Regnskapsprogram. I dette programmet finnes en mal (en flik) for resultatoppstilling og balanse.)
 6. Revisor skal behandle og godkjenne regnskapet. (Mal for revisorberetning finnes i  UB-løypa - steg 30)
 7. Bedriftene må skrive en årsrapport. (forslag til disposisjon ligger i  UB-løypa – steg 30, og rutiner for innsending finner dere i en av fanene under.)
 8. Sende innkalling til Generalforsamling til alle andelseiere. (Egen innkallingsmal i  UB-løypa – steg 31)
 9. Tips til hvordan gjennomføre Generalforsamlingen finnes i  UB-løypa – steg 31
 10. Avvikle ved å  logge inn på ue.no. Etter at dere har lastet opp rapporten, må dere klikke på "avvikling pågår" på bedriftens side. Det er først når dere har gjort dette at UE mottar melding om at bedriften skal avvikles. Er alt iorden får dere en attest fra UE Hedmark
 11. NY RUTINE: Fyll inn sle tte-skjemaet (BR1026B) ut med bedriftens navn og organisasjonsnummer, og underskrives av de med signaturrett (Det finner dere i paragraf 11 i vedtektene deres). Skjema og referat med avviklingsvedtak fra generalforsamlingen sendes direkte til Brønnøysundregisteret. (Adressen finnes i skjemaet BR1026B).