Innovasjonscamp

Innovasjonscamp er en idékonkurranse for studenter, og en læringsmetode for kreativitet og nyskaping. I løpet av en avgrenset tidsperiode skal studentene levere den best mulige løsningen på en reell utfordring gitt av en ekstern oppdragsgiver.  Innovasjonscamp skaper nye læringsarenaer.

Innovasjonscamp

Innovasjonscamp er en innovativ læringsmetode med utgangspunkt i et trepartssamarbeid mellom lokalt arbeids- og næringsliv, utdanningsinstitusjonen og Ungt Entreprenørskap. Innovasjonscamp er et program som er fleksibelt i omfang og målformulering, men følger en fast struktur:

 • Åpning av campen, teambygging og kreative prosesser
 • Oppdragsgiveren presenterer et reelt oppdrag med en definert problemstilling.
 • Studentene jobber med oppdraget i grupper og får tilbud om veiledning fra eksterne ressurspersoner underveis i prosessen.
 • I prosessen stimuleres studentene til samarbeid, aktiv læring og problemløsing.
 • Studentene presenterer løsningene for en jury, som kårer en vinner ut ifra kjente, gitte og kriterier.

 Hvorfor Innovasjonscamp?

 • Innovasjonscamp skaper nye læringsarenaer. Studentene får mulighet til å teste ut teori i praksis, samtidig som de får direkte kjennskap til utfordringer i arbeids- og næringsliv.
 • Studentene får arbeide med å løse virkelige problemstillinger, delta i tverrfaglig gruppearbeid og bygge nettverk både med andre studenter og personer fra arbeids- og næringsliv.
 • Oppdragsgiver i Innovasjonscamp får nytte av studentenes kompetanse, kreativitet, energi og nytenkning, og får sammen med studentene bli med på en innovativ reise.
 • Innovasjonscamp skaper en samarbeidsarena for lokalt arbeids- og næringsliv og utdanningsinstitusjonen.

Ungt Entreprenørskap hjelper utdanningsinstitusjonene i gang med Innovasjonscamp. Hvem som gjør hva i samarbeidet varierer. Eksempler på innovasjonscamper i høyere utdanning og materiell som er nyttig i forbindelse med gjennomføring finner du på www.innovasjonscamp.no

©Ungt Entreprenørskap 2019

Alt innhold i som er utviklet i forbindelse med innovasjonscamp er opphavsrettslig beskyttet, tilhørende Ungt Entreprenørskap.

Innholdet kan ikke kopieres, reproduseres, endres eller på annen måte benyttes uten etter nærmere skriftlig avtale med Ungt Entreprenørskap.

Utdanningsinstitusjonenes satsing på entreprenørskap er både et utdanningsmål og en opplæringsstrategi. Programmet Innovasjonscamp utvikler studentenes entreprenørielle ferdigheter og utdanningsinstitusjonene kan ved å tilby Innovasjonscamp implementere kravene om nytenkning og innovasjonsprosesser fastsatt i kvalifikasjonsrammeverket.

Ved å delta i Innovasjonscamp-programmet får studentene muligheter til å lære om og trene på varierte arbeidsformer og til å utnytte andre læringsarenaer. Studentene opparbeider entreprenørskapskompetanse som omfatter personlige egenskaper og holdninger som evne og vilje til å ta initiativ, nytenkning og kreativitet, risikovilje og selvtillit, samt kunnskap og ferdigheter innen hva og hvordan. I tillegg får de kunnskap om hvordan næringslivet fungerer og kan forstå teorien på nye måter.

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring der læringsutbyttebeskrivelsene som brukes kan oppsummeres som følger:

Kunnskaper: Kunnskaper er forståelse av teorier, fakta, begreper, prinsipper, prosedyrer innenfor fag, fagområder og/eller yrker.

Ferdigheter: Evne til å anvende kunnskap til å løse problemer og oppgaver. Det er ulike typer ferdigheter – kognitive, praktiske, kreative og kommunikative ferdigheter.

Generell kompetanse: Generell kompetanse er å kunne anvende kunnskap og ferdigheter på selvstendig vis i ulike situasjoner gjennom å vise samarbeidsevne, ansvarlighet, evne til refleksjon og kritisk tenkning i utdannings- og yrkessammenheng.

Flere av kravene til læringsutbytte kan oppnås relatert til gjennomføring av programmet Innovasjonscamp. Her er noen eksempler knyttet til de ulike nivåene:

Nivå 6 Bachelor

 

Kandidaten...

• kan anvende faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger og gjøre rede for sine valg

• kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning

• kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og knytte dette til en problemstilling

•kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver og prosjekter alene og som deltaker i gruppe og i tråd med etiske krav og retningslinjer

•kan presentere sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer

• kan utveksle synspunkter med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og delta i diskusjoner om utvikling av god praksis

• kjenner til nytenking og innovasjonsprosesser

 

Nivå 7

Master

 

Kandidaten……

• kan anvende kunnskap på nye områder innenfor fagområdet

• kan formulere problemstillinger for, planlegge og gjennomføre forskning og faglig og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid

• kan styre komplekse tverrfaglige arbeidsoppgaver og prosjekter

• kan vurdere behovet for, ta initiativet til og drive innovasjon

Det er flere parter involvert i en Innovasjonscamp, og ansvars- og oppgavefordelingen kan variere.

Oppdragsgiver er ofte ansvarlig for å:

 • utarbeide oppdraget i samarbeid med skolen og UE
 • presentere fagstoff og oppdraget for studentene
 • rekruttere veiledere som kan bidra underveis i prosessen
 • rekruttere jurymedlemmer
 • premiere vinnere

Utdanningsinstitusjonene er ofte ansvarlige for:

 • inndelingen av studentgrupper
 • fellesrom, UV-tekniske hjelpemidler og rom for veiledning og juryering
 • kopiering av program til studenter, veiledere og jurymedlemmer
 • å rekruttere veiledere etter behov
 • å rekruttere jurymedlemmer etter behov

Ungt Entreprenørskap er ofte ansvarlig for:

 • å utarbeide pressemelding i samarbeid med skolen
 • å utarbeide program i samarbeid med skolen
 • å introdusere metoden Innovasjonscamp og dets arbeidsgang, samt lede kreativitetsøkt
 • å bidra med eksterne veiledere og jurymedlemmer etter behovbriefing av veiledere
 • briefing av jurymedlemmer

Vi har lagt ut mange eksempler på gjennomførte camper på www.innovasjonscamp.no