Lærerutdanningene

Entreprenørskap i utdanningssystemet skal skape kvalitet og mangfold for å fostre kreativitet og nyskaping. Entreprenørielle egenskaper kan stimuleres gjennom ulike undervisningsformer og læringsstrategier. Ungt Entreprenørskap bidrar med kurs og programmer slik at fremtidens lærerne får et godt materiale å jobbe med når de skal implementere entreprenørskap i sin undervisning.  UE tilbyr program for entreprenørskapsopplæring gjennom hele utdanningsløpet, og innen ulike kategorier: kreativitet og nyskapning, arbeidsliv og yrkesvalg, og bedriftsetablering.

Lærerutdanningene

Entreprenørskap er evnen til å se muligheter og gjøre noe med dem. Det handler om å ha mot og vilje til å omsette ideer til praktisk handling. Evnen til entreprenørskap kan trenes, og Ungt Entreprenørskap jobber for at flest mulig elever og studenter skal få styrket sin entreprenørskapskompetanse.

Arbeid med entreprenørskap i utdanning er arbeid med læringsstrategier. For at entreprenørskap skal bli et godt pedagogisk tilbud i grunnopplæringen må lærere kunne tilrettelegge opplæringen og veilede elevene både faglig og metodisk. Ungt Entreprenørskap samarbeider med lærerutdanningsinstitusjoner over store deler av landet. UE er også ansvarlig for kursing i pedagogisk entreprenørskap, samt gi lærerstudentene en innføring i UEs programmer.

Flere av lærerstudentene prøver ut UEs programmer i praksisperioden. Målet er å føre til refleksjon og erfaring med ulike læringsstrategier. Vi arrangerer Gründercamp for lærerstudentene i samarbeid med lokalt næringsliv. 

Entreprenørskap i utdanningen har en bred definisjon som omfatter både økonomiske, sosiale og kulturelle faktorer. Ungt Entreprenørskap legger til grunn definisjonen nedfelt i bl.a. i St.meld. nr. 7 (2008–2009) Et nyskapende og bærekraftig Norge:

Entreprenørskap er en dynamisk og sosial prosess der individ, alene eller i samarbeid, identifiserer økonomiske muligheter og gjør noe med dem ved å omforme ideer til praktisk og målrettet aktivitet, det være seg i sosial, kulturell eller økonomisk sammenheng.

Entreprenørielle egenskaper kan stimuleres gjennom ulike undervisningsformer og læringsstrategier. UE tilbyr ulike program for entreprenørskapsopplæring gjennom hele utdanningsløpet, innen ulike kategorier: kreativitet og nyskapning, arbeidsliv og yrkesvalg, og bedriftsetablering.

Ungt Entreprenørskap har utviklet konsepter til alle skoleslag, og undervisningspakker med ferdig materiell kan bestilles på nettet.

Entreprenørskap er forankret på alle nivåer i Lærerplan for kunnskapsløftet, og har derfor fått en tydelig rolle i fagplanmålene både for grunnskole og videregående skole. Forventet læringsutbytte fastsatt i rammeplanene for lærerutdanningene viser nødvendigheten av å utvikle ulike læringsstrategier som stimulerer til pedagogisk bruk av entreprenørskap i opplæringen. Forskrift om rammeplanene.

-------------------------
Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1.–7. trinn og 5.–10. trinn

Felles læringsutbytte for kandidater i begge utdanningsløp:
FERDIGHETER,
Kandidaten
- kan tilrettelegge for og lede gode og kreative læringsmiljøer
- kan legge til rette for utvikling av kompetanse i entreprenørskap og for at lokalt arbeids-, samfunns- og kulturliv involveres i opplæringen
GENERELL KOMPETANSE,
Kandidaten
- innehar en endrings- og utviklingskompetanse som grunnlag for å møte framtidens skole
--------------------------
Forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag

GENERELL KOMPETANSE,
Kandidaten
- kjenner til innovasjonsprosesser, kan inspirere til og legge til rette for nytenkning og entreprenørskap og kan involvere lokalt arbeids-, samfunns- og kulturliv i opplæringen.
-----------------------------
Forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag for trinn 8-13

GENERELL KOMPETANSE,
Kandidaten
- kan analysere egne behov for kompetanseheving og ha endrings- og utviklingskompetanse for å møte framtidens behov i skole, arbeids- og samfunnsliv
- kan legge til rette for entreprenørskap, nytenkning og innovasjon, og at lokalt arbeidsliv, samfunns- og kulturliv involveres i opplæringen
----------------------------
Forskrift om rammeplan for yrkesfaglærerutdanning for trinn 8-13

GENERELL KOMPETANSE,
Kandidaten
- kan analysere egne behov for kompetanseheving og ha endrings- og utviklingskompetanse for å møte framtidens behov i skole, arbeids- og samfunnsliv
- kan legge til rette for entreprenørskap, nytenkning og innovasjon, og at lokalt arbeidsliv, samfunns- og kulturliv involveres i opplæringen

En av lærerens viktigste oppgaver i entreprenørskap er å tilrettelegge undervisning slik at det fremmer kreativitet, problemløsning og kritisk evne både hos elevene og seg selv.UE bygger sine programmer på en læringsstrategi der erfaringslæring er viktig, og utvikling av handlingskompetanse er et uttalt mål. Personlig engasjement og egne ressurser er drivkraften i læringsprosessen. Pedagogisk entreprenørskap legger vekt på at personlige egenskaper og holdninger kan trenes og utvikles.

UE har utviklet et tyvetalls programmer som skal bidra til å bygge opp barn og unges entreprenørskapskompetanse i en progresjon gjennom hele utdanningsløpet. Alle programmer gjennomføres i nært samarbeid med lokalt arbeids- og næringsliv. Alle UE sine programmer i grunnutdanningen er godt forankret i Kunnskapsløftet. I det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket for høyere utdanning er kompetanse om nytenking og innovasjon beskrevet som forventet læringsutbytte på alle tre nivåene. I noen av studiene som følger nasjonale rammeplaner er forventet læringsutbytte uttrykt som kjennskap til innovasjonsprosesser og tilrettelegging for nytenkning og entreprenørskap.

Entreprenørskapskriterier

UE har definert fem kriterier som skal være tydelige elementer i alle UEs programmer og aktiviteter:

 • Kreative prosesser
  Kreativitet er å ha evnen til å oppdage nye sammenhenger, finne nye løsninger på problemer eller oppdage nye metoder og framgangsmåter for å få fram spennende resultater. Det handler om å være nysgjerrig, tørre å si ja til nye tanker, assosiasjoner og ideer som dukker opp, og å utvikle disse i samspill med andre. Alle mennesker har evne til kreativ nyskaping. Kreative egenskaper er noe av det som gjør mennesket spesielt. Evnen til kreativitet kan oppøves. Barn og unge som stimuleres på dette området, lærer seg å se muligheter der andre først og fremst ser begrensninger.
 • Erfaringslæring
  Elever og studenter skal gis muligheter til å delta i beslutninger som gjelder egen læring. Dette vil bidra til større bevissthet om egne læreprosesser, og til kunnskap om planlegging, gjennomføring og vurdering av eget og andres arbeid. Graden av slik medvirkning vil variere i forhold til alder og utviklingsnivå. Å lære av erfaringer man selv gjør, er helt sentralt for å bygge opp en god entreprenørskapskompetanse. Det er viktig at barn og unge hele tiden har arenaer hvor de får være aktive og ta egne valg underveis i læreprosessene. Aktive og reflekterte læreprosesser fører til et eierforhold til de kunnskapene de skaffer seg. Læreprosessene vil dermed lagre seg som en vesentlig del av erfaringsgrunnlaget. Gjennom aktiv læring vil elever og studenter få erfaring med både å lykkes og mislykkes med prosjekter. Begge deler hører hjemme i entreprenørskapsrelatert arbeid. Det å lære seg å takle motgang konstruktivt har i tillegg stor overføringsverdi til andre livsområder.
 • Tverrfaglig arbeidsform
  Entreprenørskap er en tverrfaglig arbeidsform som bygger opp barn og unges kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Selve kjernen i entreprenørskapskompetanse ligger i det å ha evnen til å se løsninger ut fra bredden i ens eget erfaringsgrunnlag og kunne anvende dette i nye sammenhenger. Ved å løse opp skillene mellom fagene og oppmuntre elever og studenter til å søke bred kunnskap i egen problemløsing, vil de i større grad finne kreative løsninger og få resultater som de kan nyttiggjøre seg videre. Det er først når de har utviklet evnen til å tenke tverrfaglig og se forbindelser mellom fagene, at de etablerer kunnskap som kan nyttiggjøres i flere sammenhenger
 • Samarbeid mellom utdanning og arbeids- og næringsliv
  En av utdanningssystemets viktigste oppgaver er å utdanne barn og unge til et framtidig arbeidsliv. Det er av vesentlig betydning at de får grunnleggende kjennskap til hvilke muligheter som ligger i deres eget lokalmiljø og i arbeidslivet generelt, for at de skal gjøre riktige valg i forhold til både yrke og etablering. Samfunnet er i så rask endring at utdanningssystemet alene ikke har mulighet til å gi barn og unge den kompetansen de trenger, uten å ha et tett og gjensidig samarbeid med både lokalt næringsliv og andre miljøer i lokalsamfunnet. Entreprenørskapskulturer kjennetegnes av et aktivt og forpliktende samspill mellom nærings- og samfunnslivet, som tar barn og unge på alvor.
 • Verdiskaping
  En viktig del av entreprenørskapskompetansen er bevisstheten om hvordan egne og andres handlinger er med på å skape varige verdier og lønnsomme arbeidsplasser for en selv og andre. Internasjonale studier indikerer at det er en robust positiv sammenheng mellom entreprenørskap og viktige faktorer som økonomisk vekst, virksomhetsoverlevelse, innovasjon, etablering av nye arbeidsplasser, teknologisk endring, produktivitetsvekst og eksport. Entreprenørskap i utdanningen er viktig for å skape forståelse for dette og for å bidra til at entreprenørskap skjer i praksis. Verdiskaping innebærer sosial og kulturell verdiskaping så vel som økonomisk. Når man skal bygge opp elever og studenters entreprenørskapskompetanse gjennom hele utdanningsløpet, er det naturlig å fokusere på sosial og kulturell verdiskaping hos de minste barna, mens kunnskap og forståelse for hvordan de kan bidra til entreprenørskap og derigjennom økonomisk verdiskaping for samfunnet, kommer senere i utdanningsløpet.

De fem kriteriene er sidestilte, men det vil variere hvilke kriterier som har sterkest fokus i ulike programmer og aktiviteter.

 

 

Programmene for 1.-7. trinn vektlegger å utvikle personlige egenskaper og holdninger gjennom kreativitet og utforskertrang. De styrker elevenes identitet og tilhørighet til eget lokalmiljø og bevisstgjør dem på at de kan være med å påvirke sine egne omgivelser.

Vårt lokalsamfunn er rettet mot 4.–5. trinn. Programmet gir elevene innsikt i hvordan lokalt arbeids- og næringsliv er viktig for deres hverdag. Les mer om Vårt lokalsamfunn her

SikkSakk Europa er et program for elever i 5.–7. trinn hvor elevene lærer om europeiske land og deres ressurser. Gjennom ulike aktiviteter erfarer elevene at land i Europa er avhengige av hverandre, ikke minst innen økonomi og næringsliv. Les mer om SikkSakk Europa her

SMART er et pedagogisk program som gir elevene erfaring med og kunnskap om hvordan de kan utvikle nye løsninger på utfordringer de møter. I fem faser skal elevene finne interessante problemstillinger. Underveis må de gjøre undersøkelser, søke kunnskap og tenke kreativt. Les mer om SMART her

 

 

 

 

Programmene på ungdomstrinnet videreutvikler elevenes evne og vilje til å ta initiativ, samt deres samarbeidsevne og sosiale ferdigheter. De får elevene til å reflektere over egne muligheter knyttet til utdanning og karrierevalg. Gjennom programmet Elevbedrift får elevene erfaring med enkel bedriftsetablering og forståelse av verdiskapingsbegrepet.

 

Elevbedrift er et pedagogisk program der elever erfarer hva det innebærer å starte, drive og avvikle sin egen bedrift i sammen med en gruppe av sine medelever. Skolens lærere og andre samarbeidspartnere er veiledere for elevene. Grunnlaget for bedriften er elevenes egne ideer basert på kunnskap om lokale ressurser. Les mer her

Utdanningsvalg: I løpet av tre år på ungdomsskolen skal faget utdanningsvalg være med på å forberede elevene på valg av videregående opplæring og ulike karrierer. Ungt Entreprenørskap har flere programmer som kan brukes i faget. Les mer her

Gründercamp er en treningsleir i kreativitet og nyskaping. Elevene får et reelt oppdrag med en definert problemstilling som de skal presentere en løsning på innen et avgrenset tidsrom. Oppdraget blir gitt av en bedrift eller organisasjon fra privat eller offentlig sektor. Elevene jobber med oppdraget i grupper på 3-6 elever og presenterer løsningen for en jury som kårer en vinner ut fra gitte kriterier.Les mer her

Økonomi og karrierevalg gir elever i ungdomsskolen mulighet til å reflektere over egne utdannings- og karrierevalg gjennom å øke bevisstheten om egne interesser, holdninger og verdier. De får innsikt i hvilke økonomiske konsekvenser ulike valg kan få, og de får trening i å sette opp budsjett over hva de ha penger til, og hva de ønsker å bruke penger på basser på en gitt inntekt. Les mer her

Jobbskygging: her får elevene mulighet til å bli bedre kjent med seg selv, få prøve ut egne interesser og bli bevisste egne evner, holdninger og verdier. Programmet bidrar også til å skape forståelse av hva arbeidslivet krever av kunnskap og kompetanse i framtiden. Jobbskygging er utviklet for 8.—10. trinn og er naturlig å knytte opp mot faget Utdanningsvalg. Les mer her

Se mulighetene!: Hva er en entreprenør? På hvilken måte er entreprenørskap en forutsetning for verdiskaping? Disse er blant spørsmålene som programmet Se mulighetene! belyser. Programmet er rettet mot ungdomstrinnet og gjennomføres av en ekstern veileder fra lokalt arbeids- eller næringsliv. Lærer kan om ønskelig gjennomføre deler av de fem øktene. Les mer her

TeknoVisjon knytter båndet mellom entreprenørskap og realfag. Med fokus på teknologi og design jobber elevene i kreative prosesser for å finne fram til innovative forretningsideer som kan løse utfordringer vi står over for. Det lages modeller og forretningsideene presenteres for et publikum. TeknoVisjon er et samarbeid mellom Ungt Entreprenørskap, Naturfagsenteret og oppdragsgivere fra lokalt arbeids- og næringsliv. Les mer her

Programmene for videregående opplæring gir erfaring med bedriftsetablering og bevissthet om hvordan hver enkelt kan bidra til å skape verdier i eget lokalsamfunn. Det er lagt inn en internasjonal dimensjon der elevene kan få erfaring med internasjonalt samarbeid og innsikt i andre kulturer.

Ungdomsbedrift (UB) gir elever i videregående skole erfaring med bedriftsetablering innenfor trygge rammer. Gjennom et skoleår skal elevene etablere, drive og avvikle en ungdomsbedrift med lærer som veileder og en mentor fra lokalt næringsliv. Elevene arbeider ut ifra en konkret produktidé og realiserer denne gjennom produksjon, markedsføring og salg. Grunnlaget for bedriften er elevenes egne ideer, basert på en prosess med idé- og produktutvikling. Les mer her.

Gründercamp er et program med fokus på kreativitet og nyskaping. I programmet gjennomfører elevene en gründercamp der de får et reelt oppdrag med en definert problemstilling som de skal presentere en løsning på innen et avgrenset tidsrom. Oppdraget blir gitt av en bedrift eller organisasjon fra privat eller offentlig sektor. Elevene jobber med oppdraget i grupper og presenterer løsningene for en jury, som kårer en vinner ut ifra gitte kriterier. Les mer her.

Programmet Fra utdanning til jobb er beregnet på alle elever i videregående skole, innen både yrkesfaglig utdanning og studieforberedende programområder. Hensikten med programmet, som er praktisk rettet, er å gjøre elevene bedre rustet til å søke jobber. Det legges spesielt vekt på at hver enkelt elev skal oppnå økt selvinnsikt gjennom å bli bedre kjent med egne interesser, ferdigheter og verdier. Les mer her.

Inkluderende arbeidsliv (IA) er et program for elever i videregående skole som driver en ungdomsbedrift (UB). I de fylkene hvor Ungt Entreprenørskap har inngått samarbeidsavtale med NAV Arbeidslivssenter, er det mulig for ungdomsbedrifter å inngå IA-avtaler. Sjekk med UE i ditt fylke hvorvidt det er etablert et slikt samarbeid og hvordan dette er formalisert. IA har som mål å ta bedre vare på hver enkelt arbeidstakers ressurser og muligheter, samt å arbeide for et godt arbeidsmiljø i bedriften. Les mer her.

Jenter og ledelse er et program for kvinnelige daglige ledere av og styreledere i ungdomsbedrifter. For mange av jentene er dette deres første lederjobb, og flere ønsker støtte og opplæring. Deltakerne rekrutteres enten gjennom et motivasjonsbrev og/eller ved anbefaling fra lærer/mentor. I løpet av programmet får jentene innsikt i – og kunnskap om, samt forståelse av – lederskap, personlighetsstiler, nettverk og kommunikasjon. Jenter og ledelse avsluttes med en sertifisering av deltakerne hvor de mottar kursbevis. Les mer her.

Enterprise without Borders (EwB) er et program for elever i videregående skole som driver en ungdomsbedrift (UB). Programmet gir ungdomsbedriftene muligheter til å samarbeide med ungdomsbedrifter i andre land. Les mer her.

Leder for en dag: Hva kjennetegner god ledelse, og hvem passer til å være leder? Hvordan er egentlig en toppleders arbeidsdag? Hver høst opplever noen utvalgte elever og studenter en skoledag helt utenom det vanlige. På arrangementet Leder for en dag får de ”skygge” hver sin toppleder gjennom en arbeidsdag. Les mer her

Ungt Entreprenørskap tilbyr undervisningsprogrammer som fremmer entreprenørskap i høyere utdanning. I tilknytning til programmene vil UE bidra med ressurser og bistand i form av næringslivsnettverk, samt tilbud om kursing i metode.

Studentbedrift er et pedagogisk program som gir studenter kompetanse og kunnskap om bedriftsetablering gjennom et år med oppstart, drift og avvikling av egen bedrift.  Alt lærematerialet for Studentbedrift ligger samlet i en digital SB-løype, som bringer studentene gjennom hele prosessen via trinnvis informasjon, nyttige maler og lenker til relevant stoff. Les mer her

Gründercamp er en idékonkurranse for studenter, og en læringsmetode for kreativitet og nyskaping. I løpet av en avgrenset tidsperiode skal studentene levere den best mulige løsningen på en reell utfordring gitt av en ekstern oppdragsgiver.  Gründercamp skaper nye læringsarenaer. Les mer her

KAN-programmet står for kvinner, ambisjoner og nettverk. Programmet gir kvinner bedre selvinnsikt, økt selvtillit og inspirerer til å ta lederstillinger og styreverv. KAN-programmet arrangeres årlig og er et tilbud til kvinnelige studenter i høyere utdanning som driver Studentbedrift, eller som planlegger å komme i gang med oppstart av egen bedrift. Les mer her

Leder for en dag: Hva kjennetegner god ledelse, og hvem passer til å være leder? Hvordan er egentlig en toppleders arbeidsdag? Hver høst opplever noen utvalgte elever og studenter en skoledag helt utenom det vanlige. På arrangementet Leder for en dag får de ”skygge” hver sin toppleder gjennom en arbeidsdag. Les mer her

Entrepreneurship Education er et satsingsområde i mange land. EU har laget en egen handlingsplan og initiert mange prosjekt som har utviklet metoder og verktøy som kan hjelpe lærere og lærerutdannere til å implementere entreprenørskap i utdanningen sin.

" Entrepreneurship Education – A Guide for Educators": This manual aims to showcase a selection of examples of inspiring practice featured through the two events to a wider audience. It highlights the enablers and the success factors of the examples, and provides contact details for more information.