Studentbedrift

Studentbedrift er et pedagogisk program som gir studenter kompetanse og kunnskap om bedriftsetablering gjennom et år med oppstart, drift og avvikling av egen bedrift.

Alt lærematerialet for Studentbedrift ligger samlet på en egen nettside, som bringer studentene gjennom hele prosessen via trinnvis informasjon, nyttige maler og lenker til relevant stoff.

Forside studentbedrift

Programmet Studentbedrift tar utgangspunkt i en erfaringsbasert læringsstrategi hvor studentene må være aktive i tilegningen av ny kunnskap. Fokuset ligger på læringen som skjer i arbeidsprosessen når bedriften blir startet opp, drevet og avviklet. Gjennom å drive egen studentbedrift får studentene brukt teoretisk kunnskap i praksis samt se hvordan markedet responderer på deres forretningsidé.

En studentbedrift registreres i Brønnøysundregistrene som egen juridisk enhet. Innen 12 måneder må studentbedriften avvikles og årsrapport sendes til Ungt Entreprenørskap. Hver studentbedrift knytter til seg en veileder ved studiestedet, samt en dedikert mentor med relevant erfaring fra arbeids- og næringslivet som bidrar med veiledning, innspill og faglig hjelp. Det koster 500 kr å registrere en studentbedrift.

Varigheten på gjennomføringen av programmet Studentbedrift varierer, og kan tilpasses i forhold til studieplaner, lokale rammebetingelser og faglige krav.

 ENTREPRENØRSKAP I HØYERE UTDANNING – VIKTIG FOR VERDISKAPING I SAMFUNNET

  • Studentene får kunnskap og kompetanse innen bedrifts-etablering og styrearbeid, samt kjennskap til hvordan nærings- og arbeidslivet fungerer.
  • Studentene opparbeider verdifull tverrfaglig kompetanse som gjør dem attraktive på arbeidsmarkedet.
  • Både utdanningsinstitusjonene og studentene opparbeider et verdifullt nettverk.
  • Programmet Studentbedrift kan brukes for å oppnå forventet læringsutbytte uttrykt i kvalifikasjonsrammeverket som kompetanse innen nytenking og innovasjonsprosesser.

©Ungt Entreprenørskap 2019

Alt innhold i som er utviklet i forbindelse med Studentbedrift er opphavsrettslig beskyttet, tilhørende Ungt Entreprenørskap.

Innholdet kan ikke kopieres, reproduseres, endres eller på annen måte benyttes uten etter nærmere skriftlig avtale med Ungt Entreprenørskap.

Forankring i kvalifikasjonsrammeverket

Utdanningsinstitusjonenes satsing på entreprenørskap er både et utdanningsmål og en opplæringsstrategi.  Gjennomføring av programmet Studentbedrift (SB) utvikler studentenes entreprenørielle ferdigheter, og ved å tilby programmet kan utdanningsinstitusjonen implementere kravene om nytenking og innovasjonsprosesser fastsatt i flere ramme- og studieplaner, samt i kvalifikasjonsrammeverket.

SB vil gi studenter innovative redskaper til å bli aktivt verdiskapende og gi dem ny stimulans og økt motivasjon til studier. Systematisk arbeid med entreprenørskap utvikler personlige egenskaper hos studentene, og i arbeidet med SB får de beskjeftige seg med medarbeiderskap og lederskap.

Gjennom programmet får studentene muligheter til varierte arbeidsformer og til å utnytte andre læringsarenaer. Studentene opparbeider entreprenørskapskompetanse som omfatter personlige egenskaper og holdninger som evne og vilje til å ta initiativ, nytenkning og kreativitet, risikovilje og selvtillit samt kunnskap og ferdigheter om hva og hvordan. I tillegg får de kunnskap om hvordan næringslivet fungerer og kan forstå teorien på nye måter.

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring der læringsutbyttebeskrivelsene som brukes kan oppsummeres som følger:

Kunnskaper: Kunnskaper er forståelse av teorier, fakta, begreper, prinsipper, prosedyrer innenfor fag, fagområder og/eller yrker.

Ferdigheter: Evne til å anvende kunnskap til å løse problemer og oppgaver. Det er ulike typer ferdigheter – kognitive, praktiske, kreative og kommunikative ferdigheter.

Generell kompetanse: Generell kompetanse er å kunne anvende kunnskap og ferdigheter på selvstendig vis i ulike situasjoner gjennom å vise samarbeidsevne, ansvarlighet, evne til refleksjon og kritisk tenkning i utdannings- og yrkessammenheng.

Flere av kravene til læringsutbytte kan oppnås relatert til gjennomføring av programmet Studentbedrift. Her er noen eksempler knyttet til de ulike nivåene

Nivå 6 Bachelor

 

Kandidaten...

• kan anvende faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger og gjøre rede for sine valg

• kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning

• kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og knytte dette til en problemstilling

•kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver og prosjekter alene og som deltaker i gruppe og i tråd med etiske krav og retningslinjer

•kan presentere sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer

• kjenner til nytenking og innovasjonsprosesser

 

Nivå 7

Master

 

Kandidaten……

• kan anvende kunnskap på nye områder innenfor fagområdet

• kan formulere problemstillinger for, planlegge og gjennomføre forskning og faglig og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid

• kan styre komplekse tverrfaglige arbeidsoppgaver og prosjekter

• kan vurdere behovet for, ta initiativet til og drive innovasjon

I menyen til høyre kan du laste opp følgende:

Presentasjon av programmet Studentbedrift. Kortfattet presentasjon om entreprenørskap i utdanning, Studentbedrift som metode, læringsprosessen, rammebetingelser, argumenter for å drive Studentbedrift og litt om arrangementer og muligheter gjennom SB-året.

Forelesningsplan 2014. Her ligger informasjon om Studentbedrift i Bachelorstudiet i Kreativitet, Innovasjon og Forretningsutvikling (KIF) på Markedshøyskolen

Kursplan og emnebeskrivelser. I dette dokumentet finner du øvrige eksempler på kursplaner og emnebeskrivelser for Studentbedrift, og hvordan programmet organiseres ved ulike studieretninger. Du kan lese om læringsmål, innhold, organisering, arbeidsformer og vurdering.

Metoder og verktøy for veiledning av studenter som har Studentbedrift.

Tips til gjennomføring av kreative prosesser.

Mentorhefte. Alle studentbedrifter skal ha en mentor som skal veilede og rådgi gjennom prosessen. Mentor er en nyttig kontakt som hjelper studentene med å utvikle bedriften. Vi har utviklet et mentorhefte som inneholder informasjon til mentorene om deres rolle, samt mal for kontrakt mellom mentoren og studentbedriften.

Oversikt over tilbydere av Studentbedrift. Noen utdannings-institusjoner har hatt Studentbedrift som et tilbud til sine studenter i flere år, og nye institusjoner kommer til. På høyre side er en oversikt over utdanningsinstitusjoner som tilbyr programmet, hvilke studieretninger tilbudet er knyttet til og hvem som er faglig ansvarlig.

Oversikt over rapporter. Det er skrevet mange rapporter om entreprenørskap i høyere utdanning og gjort en del evalueringer av de ulike tilbudene. Vi har samlet relevant litteratur, rapporter og artikler.

UE arrangerer møteplasser for studentbedrifter og forelesere. Følg med i kalenderen som gjelder for UE i ditt fylke.

Vi har etablert en egen facebookside hvor vi legger ut relevant informasjon.

NM for Studentbedrifter arrangeres hvert år i begynnelsen av juni. Her møtes landets beste studentbedrifter for å konkurrere, dele erfaringer og bygge nettverk. Under NM får de møte aktører fra virkemiddelapparatet, business angels, gründere og foredragsholdere. Vinneren av NM får representere Norge i JA-YE Europe Enterprise Challenge i begynnelsen av juli.

Ved alle UE´s arrangementer vektlegges kompetanseutvikling, erfaringsdeling og nettverksbygging. NM er en arena med like stort fokus på konferanse som konkurranse og har med årene blitt en attraktiv møteplass for SB-veiledere og andre som er opptatt av innovasjon og entreprenørskap.

NM for Studentbedrifter 2018 vil foregå 11.-12.juni. Se mer her.

Lurer du på hvordan dine studenter kan kvalifisere seg til NM? Ta kontakt med UE i ditt fylke