Fra utdanning til jobb

Programmet Fra utdanning til jobb er beregnet på alle elever i videregående skole, innen både yrkesfaglig utdanning og studieforberedende programområder. Hensikten med programmet, som er praktisk rettet, er å gjøre elevene bedre rustet til å søke jobber. Det legges spesielt vekt på at hver enkelt elev skal oppnå økt selvinnsikt gjennom å bli bedre kjent med egne interesser, ferdigheter og verdier.

Forside Fra utdanning til jobb

Fire hovedtemaer berøres i programmet Fra utdanning til jobb:

 • Arbeidsmarked: Elevene får en innføring i hvordan arbeidsmarkedet fungerer. Elevene lærer hvordan de kan finne fram til aktuelle jobber gjennom annonser og gjennom bruk av nettverk.
 • Selvinnsikt og kompetansekartlegging: Elevene kartlegger egne interesser, ferdigheter og verdier. Dette vil gjøre dem mer bevisste på hvilke ressurser de selv har og hva de har å tilby på jobbmarkedet.
 • Søknad og CV: Elevene får praktiske tips om hva som skal være med i en søknad og en CV. De får kjennskap til hvilke faktorer som utgjør forskjellen mellom gode og dårlige søknader og CV-er.
 • Intervju: Elevene får gode tips og råd om hvordan de best mulig kan forberede seg til en intervjusituasjon. Dette handler om alt fra hvilke spørsmål de kan få til hvordan de bør kle seg og te seg.

Metode: Programmet er basert på elevaktiv læring gjennom, diskusjon, refleksjon og ulike arbeidsoppgaver som elevene blir utfordret med. Arbeidsøktene gjennomføres med en representant fra lokalt næringsliv som veileder for elevene. Lærer skal være til stede og bistå i gjennomføringen.

Tidsbruk: To økter à tre skoletimer. Mellom øktene vil elevene få arbeide selvstendig – med refleksjonsoppgaver.

Stimulerer til:

 • bevissthet om egne interesser, ferdigheter og verdier
 • økt selvinnsikt
 • økt evne til å kommunisere skriftlig og muntlig
 • bevisstgjøring om ulike presentasjonsteknikker
 • bevissthet om bruk av nettverk og nettverksbygging
 • kjennskap til arbeidsmarkedet
 • analytisk evne
 • bevissthet om informasjonsinnhenting
 • å kunne nyttiggjøre seg veiledning

©Ungt Entreprenørskap 2019

Alt innhold i som er utviklet i forbindelse med Fra utdanning til jobb er opphavsrettslig beskyttet, tilhørende Ungt Entreprenørskap.

Innholdet kan ikke kopieres, reproduseres, endres eller på annen måte benyttes uten etter nærmere skriftlig avtale med Ungt Entreprenørskap.

I læreplanene for grunnskole og videregående opplæring omtales entreprenørskap som et virkemiddel til å fornye opplæringen og gjøre barn og unge rustet til å møte en verden i rask endring. Å bygge opp elevers entreprenørskapskompetanse bør skje med en god progresjon gjennom hele utdanningsløpet.

Elevene skal få en bredere basiskompetanse, faglig så vel som ved å få utvikle robuste personlige egenskaper og holdninger. Det skal stilles tydelige krav til grunnleggende ferdigheter som å kunne uttrykke seg muntlig, å kunne uttrykke seg skriftlig, å kunne lese, å kunne regne, og å kunne bruke digitale verktøy.

Kunnskapsløftet legger opp til større variasjon i læringsformer og bruk av alternative læringsarenaer, mer praktisk læring og større valgfrihet i nært samspill mellom skolen og samfunnet. Ungt Entreprenørskap legger til rette for samarbeid mellom skole og arbeids- og næringsliv. Det gir læring mening, det bygger bro mellom teori og praksis, og det bidrar til å øke kreativiteten i undervisningen.

Entreprenørskap er fokusert på både i generell del av læreplanverket, i prinsipper for opplæringen og i flere av kompetansemålene for de enkelte fag. Ved å la elevene gjennomføre Ungt Entreprenørskaps programmer vil man bidra til å styrke deres entreprenørskapskompetanse i en progresjon gjennom hele utdanningsløpet. Dette er en klar intensjon i LK-06.

Materiell til programmet Fra utdanning til jobb kan kjøpes i nettbutikken. Alle øvelser ligger i elevheftet. Programmet gjennomføres med en ekstern veileder og lærer.