Inkluderende arbeidsliv

Inkluderende arbeidsliv (IA) er et program for elever i videregående skole som driver en ungdomsbedrift (UB). I de fylkene hvor Ungt Entreprenørskap har inngått samarbeidsavtale med NAV Arbeidslivssenter, er det mulig for ungdomsbedrifter å inngå IA-avtaler. Sjekk med UE i ditt fylke hvorvidt det er etablert et slikt samarbeid og hvordan dette er formalisert. IA har som mål å ta bedre vare på hver enkelt arbeidstakers ressurser og muligheter, samt å arbeide for et godt arbeidsmiljø i bedriften.

Forside Inkluderende arbeidsliv

Å være en IA-ungdomsbedrift er et kvalitetsstempel som viser at elevene tar trivsel, inkludering, nærvær og fravær på alvor. Aller viktigst er samarbeidet som etableres mellom elevene og at alle deltar aktivt i IA-arbeidet.

En IA-ungdomsbedrift forplikter seg til å utarbeide en mål- og handlingsplan for IA-arbeidet og følge opp denne planen, samt å etablere gode rutiner for registrering og oppfølging av nærvær og fravær. NAV arbeidslivssenter kan bistå med fagkompetanse, veiledning, skolebesøk, elevkurs og informasjonsmateriell underveis.

IA handler om en måte å arbeide på, en tilnærming, mer enn det handler om konkrete oppgaver som skal gjøres.

Tidsbruk: 2–6 uker i oppstartfasen, samt fortløpende gjennom skoleåret.

IA stimulerer til:

  • økt samarbeid og fellesskapsfølelse
  • høyere arbeidsmoral
  • større åpenhet i kommunikasjon
  • bedre evne til konflikthåndtering
  • økt gjensidig respekt
  • økt forståelse av at et godt arbeidsmiljø gir bedre resultater
  • større evne til å ta personlig ansvar

©Ungt Entreprenørskap 2019

Alt innhold i som er utviklet i forbindelse med Inkluderende arbeidsliv er opphavsrettslig beskyttet, tilhørende Ungt Entreprenørskap.

Innholdet kan ikke kopieres, reproduseres, endres eller på annen måte benyttes uten etter nærmere skriftlig avtale med Ungt Entreprenørskap.

I læreplanene for grunnskole og videregående opplæring omtales entreprenørskap som et virkemiddel til å fornye opplæringen og gjøre barn og unge rustet til å møte en verden i rask endring. Å bygge opp elevers entreprenørskapskompetanse bør skje med en god progresjon gjennom hele utdanningsløpet.

Elevene skal få en bredere basiskompetanse, faglig så vel som ved å få utvikle robuste personlige egenskaper og holdninger. Det skal stilles tydelige krav til grunnleggende ferdigheter som å kunne uttrykke seg muntlig, å kunne uttrykke seg skriftlig, å kunne lese, å kunne regne, og å kunne bruke digitale verktøy.

Kunnskapsløftet legger opp til større variasjon i læringsformer og bruk av alternative læringsarenaer, mer praktisk læring og større valgfrihet i nært samspill mellom skolen og samfunnet. Ungt Entreprenørskap legger til rette for samarbeid mellom skole og arbeids- og næringsliv. Det gir læring mening, det bygger bro mellom teori og praksis, og det bidrar til å øke kreativiteten i undervisningen.

Entreprenørskap er fokusert på både i generell del av læreplanverket, i prinsipper for opplæringen og i flere av kompetansemålene for de enkelte fag. Ved å la elevene gjennomføre Ungt Entreprenørskaps programmer vil man bidra til å styrke deres entreprenørskapskompetanse i en progresjon gjennom hele utdanningsløpet. Dette er en klar intensjon i LK-06.

Det finnes ingen fasit for hvordan IA-arbeid skal drives i en ungdomsbedrift. Det er opp til ungdomsbedriften selv å sette seg mål og planlegge og gjennomføre tiltak for et inkluderende arbeidsmiljø i egen bedrift. Gjennom IA-arbeidet fokuserer ungdomsbedriftene på nærværsfaktorer – trivsel, motivasjon og arbeidsglede – som viktige virkemidler for å redusere fravær, skape gode holdninger, etablere felles spilleregler og øke samholdet og ytelsesevnen i gruppa.

Ungt Entreprenørskap har i samarbeid med NAV Arbeidslivssenter utviklet ulike øvelser, oppgaver og maler som elevene kan ta i bruk i IA-arbeidet. Alt materiell er samlet i IA-heftet, som finnes i nettbutikken.