Innovasjonscamp

Innovasjoncamp (tidligere Gründercamp) er et program med fokus på kreativitet og nyskaping. I programmet gjennomfører elevene en Innovasjonscamp der de får et reelt oppdrag med en definert problemstilling som de skal presentere en løsning på innen et avgrenset tidsrom. Oppdraget blir gitt av en bedrift eller organisasjon fra privat eller offentlig sektor. Elevene jobber med oppdraget i grupper og presenterer løsningene for en jury, som kårer en vinner ut ifra gitte kriterier.

Innovasjonscamp

Innovasjonscampens ulike faser:

Fase 1: Åpning, bli kjent, teambygging og kreative prosesser
Fase 2: Oppgaven avsløres, arbeidsfase og veiledning
Fase 3: Felles måltider og sosialt program
Fase 4: Innlevering av forretningsplandokument, presentasjon for jury og vurdering

Samarbeid med lokalt arbeids- og næringsliv er sentralt i en Innovasjonscamp. Den eksterne oppdragsgiveren gir elevene den bakgrunnsinformasjonen de trenger for å løse utfordringen de får presentert. Gruppen må samarbeide om å finne fram til den mest innovative løsningen. Tilbud om veiledning underveis i prosessen øker elevenes læringsutbytte.

Tidsbruk: En Innovasjonscamp arrangeres over ett til flere døgn. Programmet er fleksibelt og kan tilrettelegges ut ifra lokale rammebetingelser.

Innovasjonscamp stimulerer til:

  • økt kreativitet
  • bedre evne til samarbeid
  • økt evne til organisering og arbeidsfordeling
  • styrket mot til å lære gjennom å prøve og feile
  • høyere bevissthet om informasjonsinnhenting
  • økt kjennskap til ulike presentasjonsteknikker

©Ungt Entreprenørskap 2019

Alt innhold i som er utviklet i forbindelse med innovasjonscamp er opphavsrettslig beskyttet, tilhørende Ungt Entreprenørskap.

Innholdet kan ikke kopieres, reproduseres, endres eller på annen måte benyttes uten etter nærmere skriftlig avtale med Ungt Entreprenørskap.

I læreplanene for grunnskole og videregående opplæring omtales entreprenørskap som et virkemiddel til å fornye opplæringen og gjøre barn og unge rustet til å møte en verden i rask endring. Å bygge opp elevers entreprenørskapskompetanse bør skje med en god progresjon gjennom hele utdanningsløpet.

Elevene skal få en bredere basiskompetanse, faglig så vel som ved å få utvikle robuste personlige egenskaper og holdninger. Det skal stilles tydelige krav til grunnleggende ferdigheter som å kunne uttrykke seg muntlig, å kunne uttrykke seg skriftlig, å kunne lese, å kunne regne, og å kunne bruke digitale verktøy.

Kunnskapsløftet legger opp til større variasjon i læringsformer og bruk av alternative læringsarenaer, mer praktisk læring og større valgfrihet i nært samspill mellom skolen og samfunnet. Ungt Entreprenørskap legger til rette for samarbeid mellom skole og arbeids- og næringsliv. Det gir læring mening, det bygger bro mellom teori og praksis, og det bidrar til å øke kreativiteten i undervisningen.

Entreprenørskap er fokusert på både i generell del av læreplanverket, i prinsipper for opplæringen og i flere av kompetansemålene for de enkelte fag. Ved å la elevene gjennomføre Ungt Entreprenørskaps programmer vil man bidra til å styrke deres entreprenørskapskompetanse i en progresjon gjennom hele utdanningsløpet. Dette er en klar intensjon i LK-06.

En Innovasjonscamp = en treningsleir i kreativitet og idéutvikling

For å få elevene trygge på hverandre og motiverte til å jobbe i en kreativ prosess er det viktig at oppstarten av campen inspirerer elevene.

Få gjerne en fra den bedriften som skal levere oppdraget, til å si noe i oppstarten om hvor viktig dette er for dem og deres evne til å være en innovativ og nyskapende bedrift.

Sett av ca. en time til oppvarmingsøvelser (”bli kjent”- og kreativitetsøvelser) hvor elevene blir trygge på hverandre og mentalt forberedt på å bruke alle sine kreative evner. Det finnes mange teknikker og øvelser for å trene elevenes kreativitet. I høyremenyen finner du flere eksempler på øvelser dere kan bruke.

Når oppdraget offentliggjøres, skal elevene være delt inn i grupper. Disse gruppene skal elevene jobbe i gjennom hele campen. For at elevene skal få den nødvendige framdriften er det viktig at de får tydelige tidsrammer for når de har muligheter for veiledning, når de må levere forretningsplan/beskrivelse/forretningsmodell, når de skal presentere (holde pitch) og så videre. Tydeligere rammer er viktig for gode kreative prosesser.

Hvis du/skolen din ikke har arrangert innovasjonscamper før kan du/dere ta kontakt med UE i deres fylke. De kan gi dere nødvendig veiledning, eventuelt også hjelpe dere med organisering og gjennomføring av campen.

Innovasjonscamp.no

Vi har samlet eksempler og ressurser på en egen nettside: http://innovasjonscamp.no/

The Entrepreneurial School

JA Europe har utviklet en digital plattform for lærere. Plattformen skal bidra til å dele de gode eksemplene på entreprenørskap i utdanning i Europa. Plattformen heter The Entrepreneurial School (TES). 85 skoler fra 10 ulike land (deriblant Norge) har delt aktiviteter og metoder. Det er mulig å sende inn forslag til aktiviteter/metoder dersom du har noe du ønsker å dele.

Les mer om The Entrepreneurial School

UE inngikk i 2008 et samarbeid med Enova SF om gjennomføring av Energi for framtiden innovasjonscamper. Målet er å bidra til at unge blir inspirert og dyktiggjort til å tenke kreativt og framtidsrettet innenfor temaene energibruk og energisparing. Enova SF er oppdragsgiver, og oppdragene som blir gitt, er innenfor tematikken energi og klima. 

Energi for framtiden innovasjonscamper gjennomføres i flere fylker hvert år. 

Skoleåret 2017/18

I skoleåret 2017/18 gjennomfører 11 fylker Energi for framtiden innovasjonscamp. De 11 fylkene er: Agder, Telemark, Møre og Romsdal, Oslo, Østfold, Trøndelag, Akershus, Buskerud, Oppland, Troms og Rogaland. Hvert UE fylke kårer én fylkesvinner. En nasjonal jury vil vurdere de 11 fylkesvinnerne, og av disse vil tre lag bli invitert til Enovakonferansen 30-31. januar 2018 i Trondheim.

Oppdrag på Energi for framtiden innovasjonscamper er forankret i læreplan for naturfag (vg1). Ta kontakt med UE fylke for tilgang til oppdrag.

Materiell til hjelp for lærere og elever som skal delta på Energi for framtiden innovasjonscamper er tilgjengelig i høyremenyen. Det anbefales at lærer setter av tid med elevene til forberedelser før deltakelse på campen. Vi anbefaler en gjennomgang av heftet Energi for framtiden med tilhørende qiuz,. Quiz med fasit får du ved å henvende deg til UE fylke. Heftet og øvrige ressurser kan også benyttes på selve campen. Det kan også være nyttig å se på utvalgte filmer fra Kraftskolen før dere skal på camp.

Forankring i læreplaner: Energi for framtiden innovasjonscamper er forankret i Naturfag, Norsk og Samfunnsfag. Se ytterlig beskrivelse av dette i dokumentet i høyremenyen.

Energi for framtiden webinar for lærere: På webinaret gir Enova SF en innføring i energi- og klimautfordringer og en gjennomgang av hvilke ressurser elevene kan benytte i forkant av og underveis i en camp. Se opptak av webinaret HER (NB: webinaret er fra 2016,)

Deler av webinar-opptaket kan vises for elevene, f.eks. delen der Enova går gjennom klima og energiutfordringer og hvorfor vi trenger å finne løsninger på disse utfordringene (fra 13.27 til 37.50).

Websider som er aktuelle for elever

Følgende websider er relevante å bruke/se på i forkant av og underveis i Energi for framtiden innovasjonscamp:

Anmiasjon som viser temperatursvingninger på jorda fra 1884 til 2011

www.enova.no

www.kraftskolen.no

www.ungenergi.no

www.fornybar.no

www.klimafilm.no

www.ssb.no

www.energimerking.no

www.transportmiljo.no

www.vegvesen.no

www.miljolare.no

www.regjeringen.no

www.oed.dep.no

www.kld.dep.no

www.sd.dep.no

www.kmd.dep.no

www.miljodirektoratet.no

www.cicero.uio.no/no

www.energiogklima.no/

www.klimastiftelsen.no/

www.naturfag.no

www.ipcc.ch

www.fn.no