Jenter og ledelse

Jenter og ledelse er et program for jenter som er daglige ledere og styreledere i ungdomsbedrifter. For mange av jentene er dette deres første lederjobb, og flere ønsker støtte og opplæring. Deltakerne rekrutteres enten gjennom et motivasjonsbrev og/eller ved anbefaling fra lærer/mentor. I løpet av programmet får jentene innsikt i, kunnskap om, og forståelse av lederskap, personlighetsstiler, nettverk og kommunikasjon. Deltakerne mottar attest når programmet er gjennomført.

Jenter og ledelse

Programmet har høy grad av deltakeraktivitet med oppgaveløsing og øvelser, tilbakemeldinger, refleksjon og gruppeaktiviteter. Faglig påfyll skjer gjennom foredrag og/eller paneldebatter med rollemodeller/ledere fra lokalsamfunnet. Deltakerne får mulighet til å sette teorien ut i praksis på kurset, og de tar med erfaringene videre til ungdomsbedriften.

Jenter og ledelse skal motivere og engasjere jenter til i større grad å ta lederroller og styreverv i arbeidslivet, få flere jenter til å bli gründere og bidra til å styrke likestillingen i arbeids- og næringslivet.

Tidsbruk: Programmet er etablert i form av et kurs som går over 2–4 dager med én eller to samlinger.

Jenter og ledelse stimulerer jenter til:

  • økt trygghet og bevisstgjøring i sin rolle som ledere
  • større kjennskap til ulike lederstiler og personlighetsstiler
  • bedre innsikt i egne ferdigheter og evner (selvinnsikt) 
  • styrket selvtillit og selvfølelse
  • økt forståelse av nettverk og nettverksbygging
  • bedre forståelse av kommunikasjon som verktøy for god ledelse

©Ungt Entreprenørskap 2019

Alt innhold i som er utviklet i forbindelse med Jenter og ledelse er opphavsrettslig beskyttet, tilhørende Ungt Entreprenørskap.

Innholdet kan ikke kopieres, reproduseres, endres eller på annen måte benyttes uten etter nærmere skriftlig avtale med Ungt Entreprenørskap.

I læreplanene for grunnskole og videregående opplæring omtales entreprenørskap som et virkemiddel til å fornye opplæringen og gjøre barn og unge rustet til å møte en verden i rask endring. Å bygge opp elevers entreprenørskapskompetanse bør skje med en god progresjon gjennom hele utdanningsløpet.

Elevene skal få en bredere basiskompetanse, faglig så vel som ved å få utvikle robuste personlige egenskaper og holdninger. Det skal stilles tydelige krav til grunnleggende ferdigheter som å kunne uttrykke seg muntlig, å kunne uttrykke seg skriftlig, å kunne lese, å kunne regne, og å kunne bruke digitale verktøy.

Kunnskapsløftet legger opp til større variasjon i læringsformer og bruk av alternative læringsarenaer, mer praktisk læring og større valgfrihet i nært samspill mellom skolen og samfunnet. Ungt Entreprenørskap legger til rette for samarbeid mellom skole og arbeids- og næringsliv. Det gir læring mening, det bygger bro mellom teori og praksis, og det bidrar til å øke kreativiteten i undervisningen.

Entreprenørskap er fokusert på både i generell del av læreplanverket, i prinsipper for opplæringen og i flere av kompetansemålene for de enkelte fag. Ved å la elevene gjennomføre Ungt Entreprenørskaps programmer vil man bidra til å styrke deres entreprenørskapskompetanse i en progresjon gjennom hele utdanningsløpet. Dette er en klar intensjon i LK-06

Programmet Jenter og ledelse skal motivere og engasjere jenter til å ta lederroller og styreverv når de skal ut i arbeidslivet. Jenter og ledelse er et program for jenter som er daglige ledere eller styreledere i ungdomsbedrifter. Programmet er lagt opp som et kurs. Teori, øvelser og oppgaver blir gjennomgått og delt ut på kurset. Faktaark om programmet er tilgjengelig i høyremenyen.