Leder for en dag

Hva kjennetegner god ledelse, og hvem passer til å være leder? Hvordan er egentlig en toppleders arbeidsdag?

Hver høst opplever noen utvalgte elever og studenter en skoledag helt utenom det vanlige. På arrangementet Leder for en dag får de ”skygge” hver sin toppleder gjennom en arbeidsdag.

Forside Leder for en dag

Hvert år får flere tusen elever og studenter ledererfaring gjennom Ungt Entreprenørskaps bedriftsprogrammer Ungdomsbedrift og Studentbedrift. I ung alder får de erfare hva det krever å få en gruppe mennesker til sammen å sette seg – og nå – de målene de har blitt enige om. For noen er ledererfaringen starten på en reise de kanskje ikke visste at de skulle begi seg ut på. Ungt Entreprenørskap møter mange unge talenter som både vil, tør og kan.

Hver høst opplever noen utvalgte elever og studenter en skoledag helt utenom det vanlige. På arrangementet Leder for en dag får de ”skygge” hver sin toppleder gjennom en arbeidsdag. Deltakerne har stor bredde i bakgrunn og studieretninger, men noe har de felles: De har utmerket seg i ledende stillinger i ungdoms- og studentbedrifter.

Leder for en dag har blitt arrangert årlig siden 2002. Det er UEs fylkesforeninger over hele Norge som nominerer elevene og studentene som deltar på det nasjonale arrangementet. I enkelte fylker arrangeres Leder for en dag lokalt.

I regjeringens handlingsplan Entreprenørskap i utdanning – fra grunnskole til høyere utdanning 2009–2014 defineres målsettingen med entreprenørskap i utdanningen slik:

Utvikle personlige egenskaper og holdninger

 • Evne og vilje til å ta initiativ
 • Nytenking og kreativitet
 • Risikovilje
 • Selvtillit
 • Samarbeidsevne og sosiale ferdigheter

Film på YouTube: Leader for a day, Oslo, 2012 (JA-YE Europe)

Film på YouTube: Leder for en dag, Oslo, 2011 (UE Norge)

©Ungt Entreprenørskap 2019

Alt innhold i som er utviklet i forbindelse med Leder for en dag er opphavsrettslig beskyttet, tilhørende Ungt Entreprenørskap.

Innholdet kan ikke kopieres, reproduseres, endres eller på annen måte benyttes uten etter nærmere skriftlig avtale med Ungt Entreprenørskap.

I læreplanene for grunnskole og videregående opplæring omtales entreprenørskap som et virkemiddel til å fornye opplæringen og gjøre barn og unge rustet til å møte en verden i rask endring. Å bygge opp elevers entreprenørskapskompetanse bør skje med en god progresjon gjennom hele utdanningsløpet.

Elevene skal få en bredere basiskompetanse, faglig så vel som ved å få utvikle robuste personlige egenskaper og holdninger. Det skal stilles tydelige krav til grunnleggende ferdigheter som å kunne uttrykke seg muntlig, å kunne uttrykke seg skriftlig, å kunne lese, å kunne regne, og å kunne bruke digitale verktøy.

Kunnskapsløftet legger opp til større variasjon i læringsformer og bruk av alternative læringsarenaer, mer praktisk læring og større valgfrihet i nært samspill mellom skolen og samfunnet. Ungt Entreprenørskap legger til rette for samarbeid mellom skole og arbeids- og næringsliv. Det gir læring mening, det bygger bro mellom teori og praksis, og det bidrar til å øke kreativiteten i undervisningen.

Entreprenørskap er fokusert på både i generell del av læreplanverket, i prinsipper for opplæringen og i flere av kompetansemålene for de enkelte fag. Ved å la elevene gjennomføre Ungt Entreprenørskaps programmer vil man bidra til å styrke deres entreprenørskapskompetanse i en progresjon gjennom hele utdanningsløpet. Dette er en klar intensjon i LK-06.

Elever og studenter som skal delta i Leder for en dag, utarbeider en personlig CV som UE bruker for best mulig å matche deltakere og ledere. CV-en sendes til lederen før selve dagen, og den danner derfor et viktig førsteinntrykk.

En god CV bør være:

 • lettlest
 • kortfattet (maks to sider)
 • oversiktlig
 • relevant
 • faktabasert
 • troverdig

 En CV skal inneholde:

 • personalia
 • framtidsplaner
 • arbeidserfaring
 • utdanning
 • kurs
 • språkkunnskaper
 • interesser / hobbyer / verv / frivillig arbeid

Framtidsplaner

Under dette avsnittet kan både konkrete planer, drømmer og ambisjoner beskrives.

Erfaring

For en skoleelev er arbeidserfaring som regel sommerjobber eller deltidsjobber. Under arbeidserfaring beskrives den funksjonen eller stillingen som eleven har / har hatt. CV-en bør inneholde kortfattet informasjon om oppgaver og hva man har lært av jobben. Forretningsidé og egen stilling i respektive ungdoms- og/eller studentbedrift beskrives i eget punkt. Ulike verv bør dette komme med her!

Utdanning

I dette avsnittet beskrives skoler og fagretninger.

Interesser

Det er alltid lurt å nevne interesser, hobbyer, fritidsaktiviteter, verv og frivillig arbeid – ikke minst hvis noe av dette kan tenkes å være ekstra relevants.

Det ligger mer utdypende informasjon om hvordan man kan skrive en god CV på nettsaken  CV - Din reklamebrosjyre