Sjef i eget liv!

Hvordan skal jeg en gang ha økonomi til å kunne skaffe meg en egen bolig? Dette er en utfordring som mange unge er opptatt av. Gjennom «Sjef i eget liv!» får elever en forståelse for at valg de gjør allerede i dag, kan ha stor betydning for mulighetene deres for senere å kunne komme inn på boligmarkedet.

Sjef i eget liv!

Gjennom programmet «Sjef i eget liv!» blir elevene satt inn i ulike valgsituasjoner som synliggjør konsekvenser av egne valg knyttet til deres personlige økonomi og mulighetene for en gang å kunne kjøpe seg en egen bolig.

Elevene får tildelt et yrke, og må gjøre en del valg knyttet til ulike utgiftsposter i hverdagen. Når elevene har fått budsjettet sitt i balanse legges beløpene inn i en digital plattform. Her vil den digitale plattformen hele tiden fortelle dem hvor lang tid det vil ta å spare opp egenkapital til kjøp av egen bolig avhengig av hvor mye av inntekten de klarer å spare.

Mål

Elevene skal kunne:

  • reflektere over sammenhengen mellom de valg de gjør i dag og livet de ønsker seg i framtiden.
  • forstå at en del av valgene de tar, kan få økonomiske konsekvenser.
  • sette opp budsjett og vurdere hvordan livssituasjon, sparing og låneopptak påvirker personlig økonomi.
  • reflektere rundt de reelle mulighetene for en gang å kunne skaffe seg en egen bolig.
  • reflektere over hvorfor sparing er viktig og vite om fordelene med BSU.

Programmet er utviklet i samarbeid med Finans Norge

©Ungt Entreprenørskap 2019

Alt innhold i som er utviklet i forbindelse med Sjef i eget liv er opphavsrettslig beskyttet, tilhørende Ungt Entreprenørskap.

Innholdet kan ikke kopieres, reproduseres, endres eller på annen måte benyttes uten etter nærmere skriftlig avtale med Ungt Entreprenørskap.

I læreplanene for grunnskole og videregående opplæring omtales entreprenørskap som et virkemiddel til å fornye opplæringen og gjøre barn og unge rustet til å møte en verden i rask endring. Å bygge opp elevers entreprenørskapskompetanse bør skje med en god progresjon gjennom hele utdanningsløpet.

Elevene skal få en bredere basiskompetanse, faglig så vel som ved å få utvikle robuste personlige egenskaper og holdninger. Det skal stilles tydelige krav til grunnleggende ferdigheter som å kunne uttrykke seg muntlig, å kunne uttrykke seg skriftlig, å kunne lese, å kunne regne, og å kunne bruke digitale verktøy.

Kunnskapsløftet legger opp til større variasjon i læringsformer og bruk av alternative læringsarenaer, mer praktisk læring og større valgfrihet i nært samspill mellom skolen og samfunnet. Ungt Entreprenørskap legger til rette for samarbeid mellom skole og arbeids- og næringsliv. Det gir læring mening, det bygger bro mellom teori og praksis, og det bidrar til å øke kreativiteten i undervisningen.

 Entreprenørskap er fokusert på både i generell del av læreplanverket, i prinsipper for opplæringen og i flere av kompetansemålene for de enkelte fag. Ved å la elevene gjennomføre Ungt Entreprenørskaps programmer vil man bidra til å styrke deres entreprenørskapskompetanse i en progresjon gjennom hele utdanningsløpet. Dette er en klar intensjon i LK-06

Materiell til programmet kan kjøpes i nettbutikken. Programmet gjennomføres med en ekstern veileder og lærer. Yrkesplakaten og faktaark om programmet er tilgjengelig i høyremenyen.