Ungdomsbedrift

Ungdomsbedrift (UB) gir elever i videregående skole erfaring med bedriftsetablering innenfor trygge rammer. Gjennom et skoleår skal elevene etablere, drive og avvikle en ungdomsbedrift med lærer som veileder og en mentor fra lokalt næringsliv. Elevene arbeider ut ifra en konkret produktidé og realiserer denne gjennom produksjon, markedsføring og salg. Grunnlaget for bedriften er elevenes egne ideer, basert på en prosess med idé- og produktutvikling.

Ungdomsbedrift

En ungdomsbedrift registreres i Brønnøysundregistrene via Ungt Entreprenørskaps registreringsmodul som en egen juridisk enhet. Ungdomsbedrift i regi av Ungt Entreprenørskap faller inn under definisjonen av veldedige eller allmennyttige institusjoner eller organisasjoner. Når registreringen er godkjent, vil ungdomsbedriften motta en firmaattest fra Brønnøysundregistrene med sitt eget unike organisasjonsnummer.

Elever og lærere har tilgang til ulike ressurser i "UB-løypa" (se grønt felt over). Her finner dere veiledninger, maler, filmer, eksempler og bilder som skal inspirere og legge til rette for en god gjennomføring av programmet.

Ungdomsbedrift gir gode muligheter for tverrfaglig læring og er godt forankret i kompetansemål i en rekke studiespesialiserende og yrkesfaglige utdanningsprogram. 

Ungdomsbedrift er basert på elevaktiv læring. Det er ingen kunnskap som sitter så godt hos elevene som den de tilegner seg gjennom egen erfaring. Underveis i driften møter elevene ulike arbeidsoppgaver og utfordringer. Elevene må være aktive i å søke veiledning fra lærer, mentor og andre i sine nettverk som kan bidra til at de lykkes med bedriften.

Ungdomsbedrift går over et helt skoleår. Programmet er fleksibelt og kan tilrettelegges ut ifra lokale rammebetingelser. En ungdomsbedrift må bestå av minimum to elever. Les mer om rammer for Ungdomsbedrift.

Ungdomsbedrift stimulerer til:

 • økt kreativitet
 • bedre evne til samarbeid
 • større evne til nettverksbygging
 • økt evne til organisering og arbeidsfordeling
 • bedre evne til å kommunisere
 • bedre ferdigheter i problemløsing
 • styrket mot og vilje til å lære gjennom prøve og feile
 • bedre evne til å nyttiggjøre seg veiledning
 • høyere bevissthet om informasjonsinnhenting
 • økt kjennskap til ulike presentasjonsteknikker
 • høyere evne til å ta ansvar
 • økt selvtillit og trygghet til å stole på egne avgjørelser

©Ungt Entreprenørskap 2019

Alt innhold i som er utviklet i forbindelse med Ungdomsbedrift er opphavsrettslig beskyttet, tilhørende Ungt Entreprenørskap.

Innholdet kan ikke kopieres, reproduseres, endres eller på annen måte benyttes uten etter nærmere skriftlig avtale med Ungt Entreprenørskap.

I læreplanene for grunnskole og videregående opplæring omtales entreprenørskap som et virkemiddel til å fornye opplæringen og gjøre barn og unge rustet til å møte en verden i rask endring. Å bygge opp elevers entreprenørskapskompetanse bør skje med en god progresjon gjennom hele utdanningsløpet.

Elevene skal få en bredere basiskompetanse, faglig så vel som ved å få utvikle robuste personlige egenskaper og holdninger. Det skal stilles tydelige krav til grunnleggende ferdigheter som å kunne uttrykke seg muntlig, å kunne uttrykke seg skriftlig, å kunne lese, å kunne regne, og å kunne bruke digitale verktøy.

Kunnskapsløftet legger opp til større variasjon i læringsformer og bruk av alternative læringsarenaer, mer praktisk læring og større valgfrihet i nært samspill mellom skolen og samfunnet. Ungt Entreprenørskap legger til rette for samarbeid mellom skole og arbeids- og næringsliv. Det gir læring mening, det bygger bro mellom teori og praksis, og det bidrar til å øke kreativiteten i undervisningen.

Entreprenørskap er fokusert på både i generell del av læreplanverket, i prinsipper for opplæringen og i flere av kompetansemålene for de enkelte fag. Ved å la elevene gjennomføre Ungt Entreprenørskaps programmer vil man bidra til å styrke deres entreprenørskapskompetanse i en progresjon gjennom hele utdanningsløpet. Dette er en klar intensjon i LK-06.

I høyremenyen finner dere flere dokumenter som viser koblinger mellom Ungdomsbedrift (UB) og kompetansemål i ulike fag, og som kan gi inspirasjon til hvordan UB kan forankres i fagene.

Vi anbefaler at du leser veilederhefte for Ungdomsbedrift. Heftet gir en innføring i entreprenørskap i utdanningen og en gjennomgang av Ungdomsbedrift (UB). Heftet gir også oversikt over rammeverket og gir råd om hvordan planlegge ungdomsbedriftsåret. Veilederheftet er tilgjengelig i høyremenyen.

Det viktigste ressursen for deg og dine elever er UB-løypa: www.ungdomsbedrift.no Her finner dere alt av materiell som er nødvendig gjennom skoleåret. I UB-løypa finnes det en egen fane for deg som heter "for lærer".

I starten av ungdomsbedriftsåret vil elevene jobbe med idéutvikling, samt å fordele roller og ansvarsområder. Det finnes mange ulike teknikker og øvelser for å trene elevenes kreativitet. Vi anbefaler at du går gjennom flere øvelser før du bestemmer deg for hvilke kreativietsøvelser du vil presentere for elevene. Kreative øvelser kan være fine å bruke i flere av fasene i Ungdomsbedrift. I høyremenyen finner du eksempler på ulike kreative øvelser og øvelser for å fordele roller og ansvar i en UB. Ungt Entreprenørskap har en verktøykasse med kreative øvelser, ta kontakt med UE i ditt fylke dersom du trenger tilgang på flere øvelser.

The Entrepreneurial School

JA Europe har utviklet en digital plattform for lærere. Plattformen skal bidra til å dele de gode eksemplene på entreprenørskap i utdanning i Europa. Plattformen heter The Entrepreneurial School (TES). 85 skoler fra 10 ulike land (deriblant Norge) har delt aktiviteter og metoder. Det er mulig å sende inn forslag til aktiviteter/metoder dersom du har noe du ønsker å dele.

Les mer om The Entrepreneurial School

I løpet av skoleåret vil ungdomsbedriftene kunne få invitasjoner til å delta på ulike messer; skolemesse, fylkesmesse eller Nasjonal messe. Sjekk kalenderen for Ungt Entreprenørskap i ditt fylke for å få en oversikt over tilbudet i fylket.

Fylkesmessene arrangeres i februar og mars over hele landet. Ungdomsbedriftene som blir kåret til de beste i sine fylker, representerer fylket på NM for Ungdomsbedrifter i april/mai. Deltakelse på fylkesmessen og på NM gir opplevelser for livet - og kvalifiseringen gir en flott attest å ha på CVen. Les mer om NM for Ungdomsbedrifter 2015 HER.

Det finnes også tilbud om handelsmesser for ungdomsbedrifter (Trade Fair) i utlandet som arrangeres av Ungt Entreprenørskaps søsterorganisasjoner. En oversikt over Trade Fairs finner du HER.