Enova Innovasjonscamp Bodø

Nordland · 17.desember 2015

Enova Innovasjonscamp - "Energi for fremtiden"

Kunnskap og innovasjon skal bidra til å løse verdens energi- og klimautfordringer. Denne høsten skal elever ved videregående skoler over hele landet komme med kreative forslag som kan føre utviklingen i riktig retning. 
Torsdag 17.desember skal over 100 elever fra Bodin videregående skole og maritime fagskole møtes til dyst i Stormen bibliotek. Vinneren av innovasjonscampen skal representere Nordland på nasjonal innovasjonscamp i Trondheim 8. – 10. februar 2016.

Fylkesvise vinnere skal konkurrere i den nasjonale finalen i Trondheim i februar.  

– En av Enovas viktigste oppgaver er å bidra til utvikling av ny energi- og klimateknologi. Vi ønsker å inspirere og engasjere de som skal utgjøre framtidens Norge, slik at de får interesse for grønt entreprenørskap og innovasjon, sier Nils Kristian Nakstad, administrerende direktør, Enova SF. 

Pressen inviteres til å være tilstede.

En Innovasjonscamp er en treningsleir i kreativitet hvor elevene ved hjelp av kreativitet og nytenking skal presentere en løsning på et oppdrag innen et avgrenset tidsrom.

Kjennetegn på en innovasjonscamp: 

 • Fokus på kreativitet og nytenking 
 • Motivasjon og engasjement 
 • Konsentrert og fokusert 
 • Samarbeid og fellesskap 
 • Fleksibilitet 
 • Elevmedvirkning 
 • Konkurranse som motivasjon

Hva oppnår elevene med Innovasjonscamp:

 • Erfaring med kreativt arbeid rundt et reelt oppdrag.
 • Hvordan deltakelse i en gruppe og samarbeid gir gode resultater både for den enkelte og for gruppa.
 • Innsikt i et faglig tema.
 • Kunnskap om oppdragsgiver. 
 • Mulighet til å skape nettverk knyttet til entreprenørskapsarbeid. 
 • Bedre innblikk i arbeids- og næringslivsspørsmål.

Gruppa får utdelt et oppdrag, gitt av Enova SF. Dere skal finne løsning på oppdraget, ved hjelp av kreativ prosess, samarbeid og hard jobbing under tidspress.

UE Nordland kjører prosess i plenum, varighet ca 40 minutter. Etter at prosessen er ferdig, står  veiledere fra lokalt næringsliv klar til å bidra med råd, veildning og gode tips til dere. 

Dette skal dere levere:

-        Lage løsning på oppdraget.

-        Lage idéskisse på egen mal, innleveringsfrist kl 13.15

-        Lage presentasjon (maks tid er 3 minutter) av løsning som skal gjennomføres foran jury kl 13.45.

Vurderingskriterier:

 •   Løser ideen oppdraget?
 •   Er løsningen fremtidsrettet og innovativ/nyskapende?
 •   Er løsningen gjennomførbar og bærekraftig?
 •   Har gruppen kunnskap om energi og energieffektivitet?
 •   Klarer gruppen å selge ideen til juryen?

Vi i Ungt Entreprenørskap syns det er flott at dere ønsker å være med på innovasjonscamp "Energi for fremtiden" i samarbeid med Enova. Her finner dere litt informasjon om dagen og evt. forberedelse i forkant:

Deltakerne kommer fra ulike avdelinger ved Bodin videregående skole og maritime fagskole.

Oppdragene:

Tre problemstillinger er valgt ut i forkant. De som jobber med oppdrag 1 bruker arbeidsbordene i 1.etg på Stormen bibliotek, de som jobber med oppdrag 2 i 2.etg og oppdrag 3 i 3.etg. Problemstillingene blir ikke offentliggjort før kl 10.30 på campen. Veiledere jobber i grupper på 3 personer og forholder seg til èn problemstilling og èn etg.

HUSK:

-        Hver elevgruppe må ha minimum en pc med seg og skrivesaker.

-        Unngå parfyme. Det er mange som er allergisk mot parfyme, så vi oppfordrer alle elever og lærere til å ikke bruke parfyme denne dagen.

-        Lunsj er inkludert.

Forberedelser for Lærere:

       •       Vi oppfordrer alle til å gjøre noen samarbeidsøvelser med sine elever på forhånd dersom tiden tillater dette. Vi i UE deler inn grupper av klassene på forhånd, på 5-6 personer pr.gruppe

       •       Bespisning – ønsker tilbakemelding fra lærerne på evt.matallergier hos elevene, og på hvor mange lærere som følger slik at vi kan ordne lunsj til alle.

  Lærerens rolle på campen:

       •       Lærerens oppgave blir mest mulig å være tilstede og følge opp elevene, særlig med fokus på fremdrift og prosess. Det er veiledere fra næringslivet tilstede som vil bistår de faglig, men deres rolle blir å se til at de har fremdrift og forståelse for det de skal gjøre.

Quiz til forarbeid før selve konkurransedagen finner du her: 

Elevene kommer fra Bodin videregående og maritime fagskole. De går på forskjellige linjer – blant annet medier og kommunikasjon, studiespesialiserende og forskerlinja. De er delt i grupper på 4 – 7. Vinneren av regional finale skal representere Nordland i den nasjonale finalen som finner sted i Trondheim i februar 2016. Som veileder er din viktigste oppgave å bidra til at elevene svarer på oppdraget samt gi de råd/veiledning. På campdagen holder vi et kort jurymøte før finalen starter, hvor vi går igjennom juryarbeidet. 

JURYARBEID – Hva skal vurderes og hvilke kriterier?

Gruppene leverer inn en Idéskisse (frist kl 13.15), som er en beskrivelse av løsningen og hvordan de vurderer økonomi, marked og gjennomføringsmulighetene. Denne skal gi dere en pekepinn på hva som møter dere under presentasjonen.

Innledende runde (kl 13.45): 

Vi deler alle inn i tre puljer, der to jurymedlemmer vurderer 7 grupper hver.

-  Gruppene gjennomfører presentasjon (inntil 3 min) OG dere kan stille spørsmål (inntil 2 min):

Vurderingskriterier:

 •   Løser ideen oppdraget?
 •   Er løsningen fremtidsrettet og innovativ/nyskapende?
 •   Er løsningen gjennomførbar og bærekraftig?
 •   Har gruppen kunnskap om energi og energieffektivitet?
 •   Klarer gruppen å selge ideen til juryen?

Dere skal plukke ut 1 gruppe blant disse, som skal konkurrere mot to andre i finalen.

FINALEN (kl 14.30):

Når juryen har gjort en helhetsvurdering og valgt ut hver sin finalist, skal de tre finalistene holde sin presentasjon på scenen foran alle.

Hvert jurymedlem har 3 poengkort hver med poengene 7, 10 og 12. Når alle finalistene er ferdig med sin presentasjon, skal juryen fordele sine poengkort på gruppene. Hvert poeng kan kun brukes èn gang. Gruppa med flest poeng blir vinner av regional finale. 

I utgangspunktet er det kun èn gruppe som velges ut til å delta på den nasjonale Enova-campen i Trondheim, men dersom det er mange gode besvarelser kan vi vurdere å sende to.

Vi ønsker å bruke dette dette prosessverktøyet for at elevene skal både identifisere et problem, deretter ta stilling til konsekvenser og allerede eksisterende løsninger før de ferdigstiller sitt forslag til løsning.