Årsmøte UE Østfold

Østfold · 02.april 2014

Innkalling til ordinært årsmøte i UE Østfold.

Tid: onsdag 2. april 2014, kl. 15.00-16.00
Sted: Fylkeshuset, Oscar Pedersens vei 39, Sarpsborg.

Gi beskjed om ankomst på e-post ostfold@ue.no senest fredag 7. mars.
Sakspapirer sendes ut senest tirsdag 18. mars til de som har meldt ankomst innen ovennevnte frist.

Alle medlemmer har én (1) stemme på årsmøte. Det kan stemmes ved fullmakt.
Medlemmene kan fremme saker de vil ha behandlet på årsmøtet.
Slike saker må være styret i hende skriftlig senest tirsdag 25. februar.

Saksliste:

Sak 1:
Godkjenning av innkalling og saksliste.
Valg av møteleder.
Valg av referent.
Valg av to til å underskrive protokoll
Godkjenning av stemmeberettigede

Sak 2:
Godkjenning av årsberetning og regnskap for 2013.

Sak 3:
Valg av styre, revisor og valgkomité
Styret i UE Østfold består av sju medlemmer.
Styret velges av årsmøtet etter innstilling fra valgkomiteen. Det velges også to varamedlemmer.
Medlemmene velges for to år av gangen. Styrets medlemmer velges slik at det blir en viss kontinuitet i styret.
Styrets leder skal alltid velges særskilt. 

Sak 4:
Valg av representant/er til årsmøte i Ungt Entreprenørskap Norge.