Ordinært årsmøte i Ungt Entreprenørskap Østfold

Østfold · 06.april 2016

Tid: Onsdag 6. april 2016, kl. 15.00-16.00 
Sted: Fylkeshuset, Oscar Pedersens vei 39, Sarpsborg.

Gi beskjed om ankomst på e-post ostfold@ue.no senest fredag 11. mars.

Sakspapirer sendes ut senest tirsdag 22. mars til de som har meldt ankomst innen ovennevnte frist.

Alle medlemmer har én (1) stemme på årsmøte. Det kan stemmes ved fullmakt. 
Medlemmene kan fremme saker de vil ha behandlet på årsmøtet. 
Slike saker må være styret i hende skriftlig senest tirsdag 23. februar.

 

Saksliste:

Sak 1:
Godkjenning av innkalling og saksliste
Valg av møteleder
Valg av referent
Valg av to til å underskrive protokoll
Godkjenning av stemmeberettigede

Sak 2:
Godkjenning av årsberetning og regnskap for 2015.

Sak 3:
Valg av styre, revisor og valgkomité
Styret i Ungt Entreprenørskap Østfold består av sju medlemmer
Styret velges av årsmøtet etter innstilling fra valgkomiteen. Det velges også to varamedlemmer 
Medlemmene velges for to år av gangen. Styrets medlemmer velges slik at det blir en viss kontinuitet i styret
Styrets leder skal alltid velges særskilt.

Sak 4:
Valg av representant/er til årsmøte i Ungt Entreprenørskap Norge.