Frist for avvikling av ungdomsbedrift og innlevering av årsrapport

Rogaland · 31.mai 2014

Avvikling av ungdomsbedrift

 1. Avslutt produksjon og salg: Produksjonen må avsluttes i tide og dere må prøve å få solgt ut hele varelageret. Kanskje må dere sette ned prisen og ha et opphørssalg? Klarer dere ikke å få solgt ut alt, skal lageret deles mellom eierne.
 2. Betal alle utestående fakturaer og inndriv utestående fordringer: Dersom dere vet at det er noen fakturaer eller regninger/fordringer dere ikke har mottatt, er det på høy tid å purre på disse nå. Vær helt sikre på at dere betaler utestående fakturaer og at kunder får betalt sine utestående regninger.
 3. Avslutt alle kontraktsforhold: Dersom dere har noen løpende avtaler om f. eks levering av varer/tjenester, skal disse avsluttes nå. Også avtaler med mentorer, skolen, etc. må avsluttes. Disse er det viktig at dere gir en spesiell oppmerksomhet til, gjerne i form av en egenprodusert gave eller en spesiell takk.
 4. Avslutt bankkonto:  VIKTIG!! Kontoen skal gjøres opp av de som har disposisjonsrett til kontoen. Dette gjøres før generalforsamling og renteinntekter etc. legges inn i regnskapet. Når kontoen er gjort opp, kan det ikke lenger foretas transaksjoner (innskudd/betalinger) på den, så vær helt sikker på at dere har gjort ferdig alt før dere går til banken.
 5. Avslutt regnskapet, med resultatoppstilling og balanse, inkl. fordeling av overskuddet (i  UB-løypa - steg 23 finnes det et opplastbart dokument; Regnskapsprogram. I dette programmet finnes en mal (en flik) for resultatoppstilling og balanse.)
 6. Revisor skal behandle og godkjenne regnskapet. (Mal for revisorberetning finnes i  UB-løypa - steg 30)
 7. Bedriftene må skrive en årsrapport. (forslag til disposisjon ligger i  UB-løypa – steg 30, og rutiner for innsending finner dere i en av fanene under.)
 8. Sende innkalling til Generalforsamling til alle andelseiere. (Egen innkallingsmal i  UB-løypa – steg 31)
 9. Tips til hvordan gjennomføre Generalforsamlingen finnes i  UB-løypa – steg 31
 10. Avvikle ved å  logge inn på ue.no. Etter at dere har lastet opp årsrapport og revisjonsberetning, må dere klikke på "avvikling pågår" på bedriftens side. Det er først når dere har gjort dette at UE mottar melding om at bedriften skal avvikles. Dere kan også sende inn årsrapport og revisjonsberetning direkte til vårt kontor: Ungt Entreprenørskap Rogaland, Jens Zetlitzgate 21, 4008 STAVANGER.
 11. Fyll inn  slette-skjemaet (BR1026B) ut med bedriftens navn og organisasjonsnummer, og underskrives av ansvarlig lærer. Skjema og referat med avviklingsvedtak fra generalforsamlingen sendes direkte til Brønnøysundregisteret. (Adressen finnes i skjemaet BR1026B).
 12. For de av bedriftene som har bankkonto gjennom Ungt Entreprenørskap Rogaland og Sparebank1-SRbank blir kontoen automatisk lagt ned ila juli. Dere trenger ikke foreta dere noe annet enn å sørge for at kontoen er tom og at pengene er overført til andre kontoer som overskudd og lønn. Frist for tømming av konto er 6. juni.

 

NB: Dersom utbetaling av lønn/overskudd overstiger kr 4 000 pr person pr kalenderår i Ungdomsbedriften, må det innberettes. Rutiner for dette finner du  HER

NB: Frist for innsending/opplasting av årsrapport og revisjonsberetning er 31.mai.

 

Under finner dere diverse informasjon ifm. avvikling av ungdomsbedriften.

Videreføring av bedrift til 2014/15

De bedriftene som ikke skal avvikles, men leve videre skoleåret 2014/15, skal meldes inn til  UE via skjemaet her. Frist for å melde inn er 10.mai. De bedriftene som er meldt inn her vil/skal ikke motta varsel fra Brønnøysundregistrene.

Les rutinene for avvikling under:

Normalrutine:
a) Brønnøysundregistrene sender ut et varsel direkte til bedriftene om å avslutte (gjelder UB, og varselet sendes ut ca. 10. mai)

b) Ungdomsbedriften kaller inn til og avholder avsluttende generalforsamling, og skriver referat fra møtet.

c) Deretter fylles slette-skjemaet (BR1026B) ut med bedriftens navn og organisasjonsnummer, og underskrives av ansvarlig lærer. Skjema og referat med avviklingsvedtak fra generalforsamlingen sendes direkte til Brønnøysundregisteret.

d) Dersom deltakerne i bedriftene ikke avvikler selv, vil de bli avviklet av Enhetsregisteret slik at ingen bedrifter skal leve lengre enn avtalt. Denne avviklingen skjer fortrinnsvis i løpet av juli måned.

Regelen om opplasting av årsrapport og revisjonsrapport til UE gjelder fremdeles, noe som danner grunnlag for utsendelse av attester til deltakerne. Denne opplastingen skjer via den eksisterende bedriftsregistrerings-siden.

Avvik:
De bedriftene som ikke skal avvikles skal meldes inn til  UE via skjemaet her innen 10. mai. De bedriftene som er meldt inn her vil ikke motta varsel fra Brønnøysundregistrene.

Attest for å ha drevet ungdomsbedrift

Det å ha drevet Ungdomsbedrift blir mer og mer verdsatt av aktører i arbeidslivet. Mange legger vekt på akkurat dette når de skal ansette nye folk. En attest fra jobben man har gjort i ungdomsbedriften er derfor verdifull å ha på sin CV.

Ungt Entreprenørskap Rogaland stiller noen krav til å få utstedt attest for å ha gjennomført ungdomsbedrift.

1) Ungdomsbedriften må være ferdig registrert i Brønnøysundregisterene med et org.nummer

2) Ungdomsbedriften må sende inn/laste opp en årsrapport

3) Ungdomsbedriften må ha hatt drift i løpet av skoleåret

Attestene sendes fortløpende ut samlet til skolen som deler ut via lærere eller som ettersender til dere.

Innsending av årsrapport kan gjøres på to måter:

Alternativ 1) Logg deg inn på bedriftens egen side på  HER, velge status avvikling pågår og last opp årsrapporten og revisjonsrapporten elektronisk i PDF-format. Bruk valget om å laste opp tilleggsfil for revisjonsrapporten.
Alternativ 2) Send årsrapporten til oss per post. Adresse: Ungt Entreprenørskap Rogaland, Jens Zetlitzgate 21, 4008 Stavanger.

Frist for å sende inn årsrapport er 31. mai. UE Rogaland skriver ut attester fortløpende og sender til ansvarlig lærer som deler ut til elevene.