National Sci-Tech Challenge Innovationcamp

Rogaland · 08.mars 2016

ST logo

Ungt Entreprenørskap Rogaland og ExxonMobil ønsker velkommen til Sci-Tech Challenge Innovationcamp 2016 i Tjodhallen på UiS. Sci-Tech Challenge er et pan-europeisk prosjekt som foregår i 10 land.

Lagene skal jobbe med en utfordring som presenteres av ExxonMobil. Utfordringen er laget slik at det gir rom til mange ulike løsninger og det er opp til elevene å bruke sine kreative evner til å tenke ut en ny løsning basert på kunnskapen gruppen besitter. ExxonMobil stiller med faglige veiledere og Ungt Entreprenørskap stiller med hjelp til den kreative prosessen.
Utfordringen som gis er lik i alle deltakende land.

Formålet med Sci-Tech Challenge
Formålet med prosjektet Sci-Tech Challenge er å stimulere elevene til å forfølge en karriere innen STEM-fag. Science, Technology, Engineering og Mathematics.

Sci-Tech Challenge inneholder mange ulike "challenger". Først av alt handler det om utfordringen ("challengen") vi har rundt det å sikre nok fremtidig arbeidskraft som har kompetanse innen disse fagene. I mange europeiske land er søknadstallene til disse utdannelsene synkende.
Dernest handler det om å ta tak i "challengen" om fremtiden, "science" og "tehcnology". Vi vet at fremtiden innehar mange uløste "challenger", blant annet innen energi. Hvordan skal vi løse fremtidens energiutfordringer? 
Til sist kan vi si at måten vi tilnærmer oss elevene på er gjennom en "challenge" i betydning av en konkurranse. Konkurranser er motiverende for deltakelse.

Sentralt i disse tre "challengene" ligger evnen til å tenke nytt, altså evnen til å tenke kreativt. Kreativitet ligger som forutsetning for all innovasjon og uten evne til å tenke og handle på nye måter vil vi ikke kunne løse fremtidens utfordringer på en god måte. Vitenskap og teknologi er svært sentrale elementer i hvordan vi skal omsette tanker og ideer til gjennomførbare innovasjoner. Prosjektet handler delvis om å åpne øynene til elevene rundt dette. Rekruttering til STEM derfor avgjørende for hvordan vi kommer til å ha det i fremtiden.

Prosjektets 3 steg

I dette prosjektet deltar St. Olav videregående skole, Hetland videregående skole, Randaberg videregående skole, Sandnes videregående skole og International School of Stavanger. For å kunne delta på Sci-Tech Challenge gründercamp må elevene ha deltatt på 2 innledende aktiviteter, 2 steg. 

Steg 1 - gjennomføre en online quiz med spørsmål knyttet til olje- og energi.
Elevene må prestere score over 80% for å kunne delta.

Steg 2 - delta på klasseromsbesøk.
Sammen med ExxonMobil organiserer vi klasseromsbesøk der ansatte fra ExxoMobil reiser rundt på deltakende skoler og holder innlegg om egen utdannelse, opplevelser og motivasjon for å forfølge en karriere innen STEM-fagene. Som gode rollemodeller mener vi de kan bidra til å vise mulighetene som finnes i utdannningssystemet.

Steg 3 - National Sci-Tech Challenge Innovation camp
Sammen med ExxonMobil arrangeres en innovasjonscamp for interesserte elever og skoler som har deltatt på de to første stegene. Her innføres elementet om konkurranse, innovasjon og kreativitet. Gjennom å bruke kunnskap elevene har om ulike emner skal de gruppevis jobbe med å løse en utfordring som ExxonMobil presenterer. Laget med den beste løsningen går videre til en europeisk finale.

Steg 4 - Europeisk Sci-Tech Challenge Innovation camp
Winners from the national final will be confronted with yet another challenge online against winners from 9 other countries.

Steg 5 - Grand finale
The three overall best national teams will be inviteted to Brussels for a grand finale

Skjermbilde

Skole Gruppenavn
St. Olav vgs The Quarks
St. Olav vgs The Gluons
St. Olav vgs Team Betelgeuse
St. Olav vgs Team Sheldon
St. Olav vgs The Leaping Leptons
St. Olav vgs Team Sirius
St. Olav vgs MacEinstein
St. Olav vgs The Neutrinos
St. Olav vgs The WIMPs
St. Olav vgs The Galactic Hitchhikers
ISS Vikings-1
ISS Vikings-2
ISS Vikings-3
ISS Vikings-4
ISS Vikings-5
ISS Vikings-6
ISS Vikings-7
ISS Vikings-8
ISS Vikings-9
Hetland Solstrålene
Hetland PM & co
Hetland Young thugs
Hetland Les créateurs
Hetland De utrolige
Hetland Ingen lige dg!
Sandnes vgs Tipp topp tommel opp
Sandnes vgs Do-U-Mind
Sandnes vgs Flamingoene
Sandnes vgs TOF gjengen
Randaberg vgs Gruppe 1
Randaberg vgs Gruppe 2
Randaberg vgs Gruppe 3
Randaberg vgs Gruppe 4
Randaberg vgs Gruppe 5
Randaberg vgs Gruppe 6
Randaberg vgs Gruppe 7
  D-222 D-224 D-226 D-228
Time        
1220 Vikings-1 Vikings-2 Vikings-3 Vikings-4
1227 Vikings-5 Vikings-6 Vikings-7 Vikings-8
1234 Vikings-9 The Gluons Team Betelgeuse Team Sheldon
1241 The Leaping Leptons Team Sirius MacEinstein The Neutrinos
1248 The WIMPs The Galactic Hitchhikers The Quarks De utrolige
1255 Pause
1305 Solstrålene PM & co Young thugs Les créateurs
1312 Ingen lige dg! Do-U-Mind Flamingoene TOF gjengen
1319 Tipp topp tommel opp Gruppe 5 Gruppe 6 Gruppe 7
1326 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

The event will be held in Tjodhallen at University of Stavanger. In Kjølv Egelands hus (F).

Skjermbilde