ExxonMobil Gründercamp 2015

Vestfold · 10.februar 2015

exxonmobil_red

I samarbeid med ExxonMobil arrangerer vi Gründercamp for realfagselever i den videregåendeskolen. Stedet er Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Campus Bakkenteigen, 10. februar 2015

Vi du melde på din klasse sender du en mail til jarle.aagaard@ue.no omgående.

Skoler som er påmeldt er:
Forskerlinjene ved Horten VGS, Sande VGS og Greveskogen VGS samt IB Linja ved Sandefjord VGS

Her lastes opp oppgavebesvarelsen:

https://ungent.sharefile.com/r/rc68dd2239134da79

Her lastes opp presentasjonen:

https://ungent.sharefile.com/r/rd7452b763a24378a

Dersom det er en prezi lenke, limes denne inn i et dokument (Eord/PowerPoint) og lastes opp.

HUSK Å MERK DOKUMENTENE MED GRRUPPE NR!

P R O G R A M:

08:30         Velkommen til ExxonMobil Gründercamp

09:00         Krative øvelser

09:30         Elevene begynner å løse oppdraget

11:00         Lunsj hentes i kantina

12:00         Presentasjoner innleveres

12:30         Delfinalene begynner

14:00         Faglig foredrag/show

14:45         Superfinalen begynner

15:45         Kåring av vinnerne

16:15         Vel hjem!

 

Små forandringer kan forekomme.

EXXONMOBIL GRÜNDERCAMP OPPGAVE

BAKKENTEIGEN 10/2-2015

 

 

Introduksjon:

Vår verden er i endring i forhold til hvordan vi oppfatter ressurser og forbruk av disse. Det er stadig mer fokus på forlenget levetid av materialer, og bruk av ressurser i en livssyklus eller såkalt «nullregnskap».

 

Et raffineri omfatter et stort fysisk område, og er en storforbruker av ressurser som energi og vann. Gjenbruk og konservering av energi er et viktig fokusområde i bransjen  og det har vært omfattende utvikling innen spillvarmegjenvinning i raffinerier og hos industrien generelt. Videre er det stort fokus på vannkvaliteten som slippes ut fra industri til natur, med restriktive krav om  innhold av tungmetaller, hydrokarboner og andre stoffer. Vann som forbruksressurs har det til nå ikke vært fokusert like mye på; for eksempel mulighetene for gjenvinning og gjenbruk, på lik måte som varmegjenvinning.

 

På et raffineri benyttes vann i prosessen - til dampproduksjon, vasking og mye annet. Felles for vannbruken er at renhetskravet ikke er det samme som til drikkevann. Til tross for dette henter raffineriet omtrent 60% av vannet fra det kommunale drikkevannssystemet, som renses i henhold til krav for å holde drikkevannskvalitet.

 

Oppgaven:

Det er en ønsket målsetning om å resirkulere eller utnytte så mye som mulig av vannet som tilføres raffineriet. Dette for å frigjøre seg fra det kommunale vannledningsnettet og for å redusere utslipp til sjøen. Det er ønskelig med en løsning som også kan komme samfunnet og nærområdene til gode, eller vil kunne gi raffineriet en økonomisk gevinst.

 

Det skal lages en anbefaling til Esso Slagentangen Raffineriet etter å ha vurdert tekniske og miljømessige løsninger og eventuelle økonomiske gevinster av et fremtidig prosjekt.

 

Tilleggsinformasjonen (beskrevet under) er viktig med tanke på at den anbefalte løsningen skal fungere gjennom et helt år, på tross av sesongvariasjoner. Utover dette står elevene fritt til å velge løsninger, også fremtidsrettet teknologi som er realistisk gjennomførbar.

 

Tips: Start med å tegn opp en god skisse/oversikt over de forskjellige vannstrømmene  basert på informasjonen som er gitt under. Under presentasjonen av oppgaven vil det bli vist bilder av raffineriet og gitt nærmere forklaring på detaljene beskrevet under.

 

Tilleggsinformasjon:

Esso Slagentangen Raffineriet omfatter et stort område, som foruten prosessanlegg og tanker, også består av mye skog og arealer som bl.a. er regulert for utbygging av nye anlegg.

 

Totalt vannforbruk er 1 000 000 m3 pr. år og dette forbruket antas å være konstant gjennom hele året.  600 000 m3 pr. år (eller 50 000 m3 pr. måned) av vannet hentes fra det kommunale vannverket, og  det resterende hentes fra  6 grunnvannsbrønner som raffineriet eier. Kostnaden for vann fra det kommunale drikkevannssystemet er 10 kr pr. m3, mens vannet fra de eksisterende brønnene er tilnærmet gratis.

 

Avløpsvannet fra raffineriet renses i et biologisk renseanlegg før det slippes ut i sjøen. Renseanlegget er plassert i havneområdet, utenfor selve prosessanlegget. Avløpsvannet tilfredsstiller alle krav for utslipp til sjø, men innholder bla. små mengder olje, amoniakk, sulfider og fosfor. Vannet kan derfor ikke benyttes direkte i prosessen igjen uten filtrering og ytterligere rensing. Vannet holder en temperatur på ca. 25  C om sommeren og ca. 15  C om vinteren. På grunn av fosforinnholdet i avløspvannet kan det f.eks. være egnet til dyrking av alger til fiskefôrproduksjon, men temperaturen til vannet må da heves til 40  C. Raffineriet har også fått flere forslag til bruk av avløpsvannet, bl.a oppdrettsanlegg for fisk og etablering av en badepark.

 

Vannet som føres ut fra selve prosessanlegget (prosessvann), og inn til det biologiske renseanlegget,  består av vann som er brukt i prosessen blandet med oljerester, hydrokarboner, slam og diverse andre stoffer (organiske og uorganiske). Vannmengden utgjør  80% av det totale vannforbruket. De resterende 20% av vannet som blir tilført prosessanlegget blir forbrukt eller forsvinner i prosessen.  I tillegg vil også lettere forurenset regnvann, som er samlet opp på raffineriområdet, ende opp i renseanlegget sammen med det tyngere forurensede vannet fra prosessanlegget. På grunn av sesongvaraiasjoner i nedbøren regner man med at regnvannsmengden som ender opp i renseanlegget er ca. 16 700 m3 pr. måned i perioden januar til og med juni, mens den er ca. 83 300 m3 pr. måned i perioden juli til og med desember. Det oppsamlede regnvannet kan ikke benyttes direkte i raffineriprosessen, eller slippes ut til sjøen, uten først å ha vært gjennom en mildere form for filtrering.

 

På raffineriet er det overskuddsvarme (spillvarme) lett tilgjengelig i form av en lukket kjølevannskrets med varmt vann (80% vann og 20% frostvæske). Dette vannet brukes til å kjøle ned ferdige petroleumsprodukter, slik at de kan lagres på tank. Det varme kjølevannet holder ca. 80  C før det blir kjølet ned til ca. 40  C av store luftvifter. I gjennomsnitt pumpes det 120 000 m3 pr. måned  gjennom kjølevannskretsen. Varmen som avgis fra denne avkjølingen har raffineriet til nå ikke klart å utnytte seg av i prosessen, men det er en målsetning å på sikt kunne utnytte den, slik at det oppnås både en økonomisk og en miljøvennelig gevinst. Én måned på våren og én måned på høsten vil prosessenheten, hvor kjølevannskretsen inngår, være ute av drift på grunn av vedlikehold. Spillvarmen kan derfor ikke utnyttes i disse to månedene. 

 

Raffineriet  benytter sjøvann i brannvannsystemet, men sjøvann kan ikke benyttes direkte i raffineriprosessen uten en omfattende prosess med  avsalting, filtrering og rensing.