Elevbedrift

16 Økonomi og regnskap

 Når man driver en elevbedrift, er det viktig å hele tiden ha oversikt over økonomien i bedriften. Økonomiansvarlig må ha oversikt over hvor store utgifter og inntekter elevbedriften har og holde de andre i bedriften løpende orientert om det. Det er alles ansvar at ikke noen gjør innkjøp som overstiger det dere har inne av penger. Alle i bedriften bør ha en forståelse av:

  •  hvilket prisnivå dere skal ligge på ut ifra variable og faste kostnader. Se øvelsen «Kule-is med kjeks» i høyremenyen.
  • hvordan dere setter opp budsjett og fører regnskap.
  • hvordan dere lager faktura, sorterer bilag, holder oversikt over penger dere har til gode og betaler regninger.

Budsjett

Budsjett er en oppstilling som viser inntekter og utgifter dere kan forvente dere i framtiden. Budsjettet deres brukes som utgangspunkt når dere skal skaffe startkapital. Den dere mener at dere klarer å selge, må vurderes i sammenheng med prisnivå og hva dere mener dere har kapasitet til å produsere.  Kanskje dere har fått noen informasjon i markedsundersøkelsen som kan gi dere en idé om hvor mye dere kan forvente å selge?

Regnskap

Regnskapet er et system der dere kan registrere de inntektene og utgiftene dere har og skape dere et oversiktlig bilde av elevbedriftens økonomiske stilling. Regnskapet viser om dere går med overskudd eller underskudd, om inntektene er større enn utgiftene eller omvendt. Elevbedriftens økonomi forandres hele tiden, og det er viktig å følge med. Økonomiansvarlig er avhengig av å få løpende informasjon fra de andre i elevbedriften. Utgifter knyttet til markedsføring, produksjon, innkjøp av råvarer og utstyr skal bokføres på lik linje med inntekter fra salg. God oversikt er avgjørende for ikke å havne i en vanskelig økonomisk situasjon. Igjen er det viktig å følge med på at ingen gjør innkjøp eller bestillinger dere ikke har dekning for i bedriftens regnskap.

Bilag

Bilag er dokumentasjon av det som har foregått og kan være kvitteringer fra varekjøp eller kopi av kvitteringer dere gir til kunder. Bilagene er hele grunnlaget for regnskapsføringen, siden de gir opplysninger om hva som er kjøpt, hvor mye det kostet, og hvor/når handelen skjedde. Det er viktig at den økonomiansvarlige tar vare på alle bilagene. Disse bør nummereres og settes i en perm.

Kasse- og kontantregistrering

Dere bør sikre dere et godt system for kontantsalg, og inntak og uttak av kassen. Skriv ut kvittering ved kontantsalg, og behold en kopi selv. Hvis dette er upraktisk fordi dere har mange salg på små beløp, kan dere dokumentere salgene fortløpende i en bok.

Revisjon

Før regnskapet deres kan godkjennes, skal det gjennom en enkel revisjon. Revisor kan være kontaktlærer. Kontaktlærer kan også godkjenne andre som revisor.

Se ellers eksempler og skjema i høyremenyen. Merk spesielt «Kule-is i kjeks» for å finne en riktig pris for produktet deres.

Se også- Opprettelse av bankkonto steg 13.