Elevbedrift

7 Ansvarsfordeling

 

Hvem gjør hva?

Alle mennesker er forskjellige. Noen er grundige, vil ha orden og gjøre én og én ting, mens andre er mer spontane og impulsive. Noen er spesielt gode på å skape ideer, mens andre er bedre på å gjennomføre underveis. Vi er alle forskjellige, og det er en ressurs hvis vi bruker det riktig.

Når dere driver en elevbedrift, er det viktig at dere setter sammen et team som består av mennesker med ulike egenskaper, og at hver enkelt får bruke det de er gode på. Da vil deltakerne i gruppen utfylle hverandre, og dere vil kunne spille hverandre gode. Det er lurt å skrive en samarbeidsavtale som synliggjør hvordan dere ønsker å jobbe.

Se malen for samarbeidsavtale i høyremenyen.

Ungt Entreprenørskap anbefaler at det ikke er flere enn 4–7 personer i hver elevbedrift. Dere må selv finne ut hva slags stillinger dere har behov for i bedriften deres. Oppsøk gjerne en bedrift i nærmiljøet deres og finn ut hva slags stillinger den har. Hva slags stillinger dere velger å ha, kommer an på hva slags forretningsidé dere har valgt.

Alle elevene er ansatt i elevbedriften, men dere må søke på den stillingen dere tror dere passer best til. Stillingene kan være for eksempel:

Daglig leder –skal ha overblikk og lede elevbedriften. Har ansvar for å registrere bedriften, utarbeide forretningsplan etter innspill fra alle, ha oversikt over hvordan bedriften utvikler seg og motivere alle til god innsats. Daglig leder har også et overordnet ansvar for at lover og regler blir fulgt.

Økonomisjef –har ansvaret for økonomien og sørger for at elevbedriftens økonomi er ryddig og oversiktlig. Konkret går det på å ha oversikt over kassabeholdningen, bankrelasjoner og budsjett samt å føre regnskap.

Markedssjef – er ansvarlig for markedsføringen. Da må man ha god kunnskap om hvem som er bedriftens målgruppe og hva som er kundens behov.

Salgssjef – har ansvaret for å følge opp og legge til rette for salg.

Produksjonssjef –følger opp produksjonsdelen, med blant annet produksjonsmål, kontakt med leverandører og sikring av kvaliteten på det elevbedriften leverer.

Personalsjefen ivaretar elevbedriftens viktigste ressurs, nemlig den enkelte medarbeider. Uten dem skjer ingenting! Personalsjefen følger opp den enkelte, at alle har det bra, og forebygger og håndterer konflikter.

Alle har et felles ansvar for at elevbedriften løser de utfordringer og oppgaver de står overfor. Alle elevbedriftens medarbeidere bør også delta i produksjon og salg.

Ansettelse av medarbeidere

Noen elevbedrifter fordeler oppgavene mellom seg etter en diskusjon om hva den enkelte kan, mens andre vurderer jobbsøknader og gjennomfører intervjuer. Dette avgjøres sammen med lærere.

Dersom stillingene blir lyst ut og dere må søke på stillingene, må elever og lærere sammen bli enige om hvilke stillinger som skal lyses ut. Når disse er ferdig utformet, kan alle søke på den stillingen de mener passer best for dem selv.

Hvis du søker en stilling, må du skrive en CV som du legger ved søknaden. I selve søknaden må du passe på at det kommer fram hvorfor du har lyst på stillingen du søker og hva som gjør akkurat deg ekstra godt egnet til denne jobben. Legg gjerne ved referanser fra andre steder du har jobbet.

Se mal for CV i høyremenyen.

De elevene som er best kvalifisert til en stilling, innkalles til intervju. Intervjuet har to formål. Det ene er å få dannet seg et bedre bilde av søkeren, og det andre er å gi søkeren informasjon om bedriften. I denne prosessen er det naturlig at lærere samt en fra skoleledelsen eller en leder i en bedrift som har partnerskapsavtale med skolen, er med.