Elevbedrift

8 Økonomiske rammebetingelser

Når dere driver en elevbedrift, må dere forholde dere til økonomi gjennom budsjetter, regnskap, kjøp og salg. Informasjonen nedenfor bør dere gå igjennom sammen med kontaktlærer.

Overskuddet i elevbedriften:

Målet for de fleste elevbedriftene er å gå i overskudd. Hva dere skal bruke dette til, er noe dere må avgjøre i samråd med ansvarlig lærer. Overskuddet kan enten gå til et fellestiltak som klassetur eller skoleavslutning, eller dere kan velge å gi hele eller deler av overskuddet til et veldedig formål. Dette være avklart før dere går i gang med elevbedriften.

Omsetningsgrense

Elevbedrift er et undervisnings- og opplæringstiltak. Når en elevbedrift er registrert hos Ungt Entreprenørskap, regnes den som en del av en veldedig og allmennyttig organisasjon.

Reglene er da:

  • Omsetningsgrensen for en elevbedrift innen en 12 måneders periode er kr 140000.
  • Det skal ikke beregnes skatt eller merverdiavgift av omsetningen i en elevbedrift som holder seg innenfor denne grensen.
  • Dersom grensen på kr 140 000 i omsetning overstiges, vil elevbedriften ikke lenger regnes som et undervisnings- og opplæringstiltak, men som en reell bedrift som er skatte- og avgiftspliktig. Hvis man nærmer seg denne grensen, må elevbedriften – sammen med lærer – ta kontakt med Skatteetaten for veiledning.

Startkapital/Andelskapital

Elevbedrifter trenger ofte litt startkapital for å komme i gang før de har begynt å få inntekter. I oppstartsfasen kan dere ha utgifter knyttet til markedsundersøkelser, innkjøp av utstyr eller materialer, leie av lokaler og lignende. Dette må ofte betales før dere får inntekter av salg. Tenk derfor nøye igjennom hvor mye startkapital dere har behov for i denne fasen.

De elevbedriftene som selger andeler, må huske at:

  • Det kan maksimalt selges andeler for opptil kr 5000.
  • En andel koster kr 50.
  • Alle medlemmene i elevbedriften bør eie minst én andel, og maksimalt fire andeler, det vil si til sammen maks kr 200.
  • Andelene kan selges til personer utenfor elevbedriften, men maksimum for til sammen kr 200 per person.
  • Andelseiere kan ikke gjøre krav på pengene de har kjøpt andeler for hvis elevbedriften går med underskudd. Hvis derimot elevbedriften går med overskudd, skal andelshaverne få tilbakebetalt sine andeler når elevbedriften avvikles, hvis ikke annet er avtalt.
  • Det ikke er tillatt å drive handel med andelene.
  • Økonomiansvarlig må føre nøyaktig oversikt over hvem som er andelseiere og hvor stor kapital de har gått inn med.

Andelshefter kan dere laste ned under Startkapital - http://www.elevbedrift.no/UEEB/Etablering2/12-Startkapital

Leverandørgjeld/lån:

En elevbedrift skal ikke ta opp lån, leverandørgjeld eller bruke mer penger enn det bedriften til enhver tid har på konto. Slik sørger dere for at dere har nok penger til å dekke innkjøp og bestillinger av varer/tjenester.

Regnskap:

Alle elevbedrifter skal føre regnskap og må ha tilknyttet seg en person som opptrer som revisor.

Kontaktlærer kan fungere som dette.