Elevbedrift

9 Forretningsplan 

Forretningsideen deres er ikke bare selve produktet eller tjenesten dere har kommet fram til. Forretningsideen handler også om hvordan dere «pakker produktet inn». Dette er det lurt å få beskrevet i en forretningsplan.

En forretningsplan skal gjøre det enklere for alle i bedriften å jobbe i samme retning. Den er et viktig styringsverktøy og kan justeres ettersom forholdene rundt elevbedriften endrer seg. I tillegg skal den gi andelshavere og andre informasjon om elevbedriften.

Forretningsplanen bør utformes av alle i elevbedriften, men daglig leder har et spesielt ansvar.

Forretningsplanen kan inneholde:

Bedriftens navn

Navnet er med på å gi bedriften et ansikt utad. Prøv å finne et navn som sier noe om hva bedriften gjør. Bruk gjerne humor – snekkerbedriften «Fem på tre EB» eller frisørbedriften «Hei Sveis EB» Alle elevbedrifter må ha «EB» med i bedriftsnavnet sitt.

Kontaktopplysninger

Alle som er med i bedriften, bør stå oppført med e-postadresse og telefonnummer.

Logo

En logo er en viktig del av elevbedriftens identitet, og vil være et kjennetegn for kundene. Se steg 17 om profilering.

Organisering, navn på medarbeidere og stilling/ansvarsområder

Her bør dere skrive noe om hvordan dere er organisert og hva slags ansvarsområde(r) den enkelte stilling har. Lag gjerne et organisasjonskart.

Mål/visjon

Dette punktet er viktig, for det er med på å gi dere en felles retning og noe å strekke dere etter. Målene bør være konkrete og formulert slik at de faktisk kan nås. En visjon skal ikke være like konkret som et mål, men heller si noe om hva dere ønsker som et slags bilde for framtiden. Se steg 6.

Miljøprofil

Mange moderne bedrifter er bevisste på hvilke konsekvenser produktet/bedriften har for miljøet. Er det tatt miljøhensyn vedrørende valg av råvarer, energiforbruk, miljøhensyn i forbindelse med bruk av produktet og muligheter for gjenvinning/resirkulering? Om deres bedrift er miljøbevisst er det bra å ta dette med som del av forretningsplanen.

Økonomi

Her kan dere presentere budsjettet med oversikt over forventede inntekter og utgifter. Dere kan også presentere priskalkyler for hvor mye dere regner med å selge og til hvilken pris.

Framdriftsplan

Her viser dere hvilke aktiviteter dere planlegger å gjennomføre. Det kan være møter,

markedsundersøkelse, salg eller messedeltagelse. Planen må stå i sammenheng med de målene dere har satt for produksjon, salg og markedsføring. Aktivitetene bør tidfestes slik at de kan bidra til å ansvarliggjøre de ansatte. Planen er et hjelpemiddel i planleggingen og gjennomføringen av hele elevbedriften.

USP – unique selling proposition

Her bør dere tenke gjennom hva som er unikt med forretningsideen deres. Det kan være selve forretningsideen, hvordan dere møter kundene deres, produktets innpakning, bedriftens miljøengasjement eller originalitet på andre områder. Unikhet er et viktig kvalitets- og konkurransefortrinn. Har dere ennå ikke funnet hva som er eller kan bli unikt med akkurat dere, så er det ikke for sent å jobbe med det nå!